Increasing the financial stability of enterprises with the help of financial analysis tools

Andriy Lyubenko, Ruslana Shurpenkova, Oksana Sarahman

Анотація


Introduction. In market conditions, the successful operation of the enterprise largely depends on the level of stability of its financial condition. If the company is financially stable, it has a number of advantages over other companies of the same profile to obtain loans, attract investment, in the selection of contractors and in the selection of qualified personnel. The higher the financial stability of the company, the greater it is regardless   of changes in market conditions and, consequently, the lower the risk of bankruptcy. Therefore, the strategic goal of any business is to ensure financial stability.

If the company is financially stable, solvent, it has a number of advantages over other companies of the same profile in obtaining loans, attracting investment, in choosing suppliers and in the selection of qualified personnel. The higher the resilience of the company, the more it is independent of unexpected changes in market conditions and, consequently, the lower the risk of bankruptcy.

Purpose. To develop theoretical and methodological approaches to ensure the financial stability of enterprises based on the use of financial analysis tools.

Methods. The study was conducted using general and special methods of cognition: observation, statistical, logical and comparative analysis, grouping, generalization and classification, systemic and structural approaches. The total analytical potential of the tools used ensured the reliability of the conclusions and recommendations obtained in the study.

Results. The essence and significance of the financial stability of the enterprise are revealed, the directions of strengthening the financial stability of the enterprise by effective use of the tools of financial analysis are outlined. The main functional components that determine the economic stability of the enterprise and a system of measures that provides a timely response to deviations from the planned values of economic stability of the enterprise are identified.

Prospects for further research. Prospects for further research are to deepen the methodological foundations of ensuring the financial stability of the enterprise through the tools of financial analysis and the formation of strategies and tactics to ensure the financial stability of enterprises.


Ключові слова


sustainability, enterprise, financial stability, crisis situations, evaluation, indicators

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Davidenko, N. M. (2009). Finansova stiikist korporatyvnoho pidpryiemstva ahrarnoi sfery [Financial stability of the corporate enterprise of the agrarian sphere]. Visnyk KNTEU - Bulletin of KNTEU, 2, 50-58 [in Ukrainian].

Zagorodna, O., Seredynska, V. (2010). Diahnostyka finansovoho stanu i stiikosti funktsionuvannia pidpryiemstv [Diagnostics of financial condition and stability of enterprises]. Visnyk TNEU – Visnyk of TNEU, 3, 20-24 [in Ukrainian].

Burdenko, I. M. (2008). Finansova stiikist pidpryiemstv torhivli ta yii zabezpechennia v umovakh transformatsii natsionalnoi ekonomiky [Financial stability of trade enterprises and its provision in the conditions of transformation of the national economy]. Visnyk ODEU – Bulletin of the ODEU, 2, 40-45 [in Ukrainian].

Kovalenko, V. V. (2010). Stratehichne upravlinnia finansovoiu stiikistiu bankivskoi systemy: metodolohiia i praktyka [Strategic management of financial stability of the banking system: methodology and practice]. Sumy: DVNZ „UABS NBU” – Sumy: SHEI «UABS NBU» 228 p. [in Ukrainian].

Dovgan, L. E., Mokhonko, G. A. (2010). Stratehichna stiikist u systemi stratehichnoho upravlinnia pidpryiemstvom [Strategic stability in the system of strategic management of the enterprise]. Aktualni problemy ekonomiky: naukovyi ekonomichnyi zhurnal. – K.: Natsionalna akademiia upravlinnia – Kyiv: National Academy of Management, 11 (113), 115-122 [in Ukrainian].

Dokienko, L. D. (2005). Upravlinnia finansovoiu stiikistiu pidpryiemstv torhivli : Avtoreferat dysertatsii na zdobuttia naukovoho stupenia kandydata ekonomichnykh nauk. [Management of financial stability of the enterprises of trade: Abstract of the dissertation for the degree of Candidate of Economic Sciences.]. Kyiv [in Ukraine].

Shurpenkova, R. K., Shevchenko, T. D. (2017). Fynansovaia ustoichyvost y razrabotka upravlencheskykh reshenyi dlia uluchshenyia ynvestytsyonnoi pryvlekatelnosty predpryiatyia [Financial stability and development of management decisions to improve the investment attractiveness of the enterprise]. Bankovskaia systema: ustoichyvost y perspektyvы razvytyia: sbornyk nauchnыkh statei vosmoi mezhdunarodnoi nauchno-praktycheskoi konferentsyy po voprosam bankovskoi эkonomyky, UO «Polesskyi hosudarstvennыi unyversytet», h. Pynsk 27-28 aprelia 2017h./ Mynysterstvo obrazovanyia Respublyka Belarus [y dr.]; redkol.:K. K. Shebeko [y dr.] – Pynsk : PolesHU - Banking system: sustainability and prospects for development: a collection of scientific articles of the eighth international scientific- practical conference on banking economics, UO «Polesie State University», Pinsk, April 27-28, 2017 / Ministry of Education of the Republic of Belarus [etc.]; editor: K Shebeko [et al.] Pinsk: PolesGU, 253-256 [in Belarus].

Udoskonalennia orhanizatsii obliku, analizu i audytu finansovoho stanu subiektiv hospodariuvannia: monohrafiia/ avt.kol.; za red. d-ra ekon.nauk, prof. B.F. Usacha.- K.: UBS NBU - Improving the organization of accounting, analysis and audit of the financial condition of business entities (2011): monograph / ed .; for order. Dr. of Economics, prof. B.F. Usacha. K .: UBS NBU. 352 p. [in Ukraine].

Tkachenko, I. P., Chuvachalova, I. A., Chuvachalov, O. A. (2012). Otsinka finansovoi stiikosti pidpryiemstva ta napriamy yii zabezpechennia [Estimation of financial stability of the enterprise and directions of its maintenance]. Effective economy, 3 [in Ukrainian].

Shurpenkova, R. K. (2006). Ekonomichnyi analiz. Praktykum [Economic analysis. Workshop] Navch. posibnyk. Lviv: LBI NBU. Teaching. manual. Lviv: LBI NBU. 254 p. [in Ukrainian].

Gapak, N. M., Kapshtan, S. A. (2014). Osoblyvosti vyznachennia finansovoi stiikosti pidpryiemstva. [Features of determining the financial stability of the enterprise] Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu. Seriia Ekonomika. Scientific Bulletin of Uzhhorod University. Economics series, 1 (42), 191–196 [in Ukrainian].

Udoskonalennia systemy bukhhalterskoho obliku, analizu i kontroliu yak informatsiinoho zabezpechennia upravlinnia subiektamy hospodariuvannia (2018): monohrafiia/ avt.kol.; za red. d-ra ekon.nauk, prof. V.S. Rudnytskoho. Lviv, «HALYCh-PRES» - Improving the system of accounting, analysis and control as information management of business entities: monograph / ed .; for order. Dr. of Economics, prof. V.S. Rudnytskoho- Lviv, «HALYCH-PRESS». 275 p.
DOI: https://doi.org/10.35774/visnyk2020.04.185

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.