Conceptual framework for the budgeting mechanism of the state’s social and economic development

Vasyl’ Demianyshyn

Анотація


The article considers some approaches of domestic and foreign scholars to the interpretation of the concept of state’s budgeting mechanism. It involves the following: a set of types, forms, methods and means through which the state establishes budgetary relations; a number of forms, methods, instruments and tools of budgeting process and using budget resources; a practical model of implementation of the state budget policy; a set of tools and methods for government regulation of social and economic development of the state. It is proposed to interpret a budgeting mechanism of the state’s socio-economic development as a set of financial forms, methods, tools, and instruments which ensure a broad range of distribution and redistribution processes; the formation and use of a centralized fund of monetary resources; functioning of the budget system in general and implementation of the budget policy aimed at socio-economic development of the state. The budgeting mechanism of the state’s socio-economic development is viewed through ontological considerations. Taking into account some peculiarities of budgetary relations, two components are highlighted: the mechanism of budgeting process and the mechanism of using budget resources. It is found that the key aspects of functioning and the role of budgeting mechanism in regulating social and economic processes depend on a combination of elements of both components: methods, forms, tools and instruments. Similiarities and differences of financial and budgeting mechanisms of the state are outlined, which provide grounds for interpreting the budgeting mechanism as a special type of financial mechanisms.

Ключові слова


budget policy; budgeting mechanism of socio-economic development; the mechanism of budgeting process; the mechanism of using budget resources; methods; forms; tools; instruments of the budgeting mechanism.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Artus M. M., Khyzha N.V. Biudzhetna systema Ukrainy: navch. posib. [The budget system of Ukraine: study guide]. Kyiv: Vyd-vo Yevropeiskoho universytetu, 2005, 220 p. [in Ukrainian].

Bogachova O. Biudzhetnye mekhanizmy v mirovoi praktike razvityia depressivnykh y otstalykh regionov [Budgetary mechanisms in the world practice of development of depressed and backward regions]. Voprosy ekonomiki - Issues of Economics, 1996, No. 6, pp. 100-112 [in Russian].

Yurii S.I., Demianyshyn V.H., Kyrylenko O.P. Biudzhetna systema: pidruch. [Budget system: coursebook]. Ternopil: TNEU, 2013, 624 p. [in Ukrainian].

Biudzhetnyi kodeks Ukrainy № 2456-VI vid 08.07.2010 r. [Budget Code of Ukraine], from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2456-17 [in Ukrainian].

Vasylyk O. D., Pavliuk K.V. Biudzhetna systema Ukrainy: pidruch. [Budget system of Ukraine: coursebook]. Kyiv: Tsentr navchalnoi literatury, 2004, 544 p. [in Ukrainian].

Garetovskii N. V. Finansy sotsialistycheskogo obshchestva: ucheb. posobie [Finance of socialist society: study guide]. Moscow: Finasy i statistika, 1985, 310 p. [in Russian].

Zapatrina I. V. Biudzhetnyi mekhanizm ekonomichnoho zrostannia: monohr. [Budgetary mechanism of economic growth: monograph]. Kyiv: In-t sots-ekon. stratehii, 2007, 528 p. [in Ukrainian].

Kovaleva T. M., Barulin S.V. Biudzhet i biudzhetnaia politika v Rossiiskoi Federatsii [Budget and budget policy in the Russian Federation]. Moscow: Knorus, 2006, 208 p. [in Russian].

Kovaliuk O. M. Finansovyi mekhanizm orhanizatsii ekonomiky Ukrainy (problemy teorii i praktyky): monohrafiia [Financial mechanism of Economy of Ukraine (theory and practice)]. Lviv: Vydavnychyi tsentr Lvivskoho natsionalnoho un-tu im. Ivana Franka, 2002, 396 p. [in Ukrainian].

Krupka M. I. Finansovo-kredytnyi mekhanizm innovatsiinoho rozvytku ekonomiky Ukrainy: monohrafiia [Financial and credit mechanism of innovative development of Ukraine’s economy: monograph]. Lviv: Vydavnychyi tsentr Lvivskoho natsionalnoho un- tu im. Ivana Franka, 2001, 607 p. [in Ukrainian].

Kutsenko T. F. Biudzhetno-podatkova polityka: navch.-metod. posibnyk [Budget and tax policy: study guide]. Kyiv: KNEU, 2002, 256 p. [in Ukrainian].

Liutyi I. O. Hroshovo-kredytna polityka v umovakh perekhidnoi ekonomiky: monohr. [Monetary and credit policy in transition economy]. Kyiv: Atika, 2000, 240 p. [in Ukrainian].

Miliakov N.V. Finansy: ucheb. [Finance: coursebook]. Moscow: INFRA-M, 2004, 543 p. [in Russian].

Omirbaev S.M. Finansy: ucheb. posobie [Finance: study guide]. Moscow-Astana, 2003, 385 p. [in Russian].

Pasichnyk Yu. V. Biudzhetna systema Ukrainy ta zarubizhnykh krain: navchalnyi posibnyk [Budget system of Ukraine and foreign countries: study guide]. Kyiv: Znannia- Pres, 2002, 495 p. [in Ukrainian].

Rodionova V.M. Gosudarstvennyi biudzhet SSSR i ego rol v sbalansirovannom razvitii ekonomiki [State budget of the USSR and its role in a balanced development of the economy]. Moscow: Finasy i statistika, 1985, 143 p. [in Russian].

Romanenko O. R. Finansy: pidruchn. [Finance: coursebook]. Kyiv: Tsentr navchalnoi literatury, 2006, 312 p. [in Ukrainian].

Romanovskii M.V., Vrublevskii O.V., Sabanti B.M. Finansy: ucheb. posobie [Finance: study guide]. Moscow: Perspektyva, YuRAIT, 2000, 236 p. [in Russian].

Savchuk N. V. Biudzhetni priorytety Ukrainy u konteksti suspilnoho vyboru: monohr. [Budget priorities of Ukraine in the context of public choice: monograph]. Kyiv: KNEU, 2014, 325 p. [in Ukrainian].

Finansovo-kreditnyi entsiklopedicheskii slovar’ [Finance and credit encyclopaedic dictionary (ed. by A.H Griaznova)]. Moscow: Finansy i statistika, 2002, 1168 p. [in Russian].

Yurii S.I., Fedosov V.M., Alekseienko L.M., Demianyshyn V.H. Finansy: pidruch. [Finance: coursebook]. Kyiv: Znannia, 2008, 611 p. [in Ukrainian].

Oparin V., Fedosov V., Liovochkin S. Finansova infrastruktura Ukrainy: stan, problemy ta perspektyvy rozvytku: monohr. [Financial infrastructure of Ukraine: current state, problems and prospects of development: monograph]. Kyiv: KNEU, 2016, 695 p. [in Ukrainain].

Bulhakova S.O., Kolodii O.T., Yermoshenko L.V. Formuvannia i funktsionuvannia biudzhetnoi systemy Ukrainy: monohr. [Formation and functioning of the budget system of Ukraine: monograph].Kyiv: Knyha, 2003. - 344 p. [in Ukrainian].

Tsymbalenko Ya. V. Shliakhy reformuvannia mizhbiudzhetnykh vidnosyn v Ukraini [Ways of reforming inter-budget relations in Ukraine]. Derzhava ta rehiony. Seriia: Derzhavne upravlinnia - State and regions: public administration, 2010, No. 1, pp. 121-126 [in Ukrainain].

Chuhunov I.Ya. Biudzhetnyi mekhanizm rehuliuvannia ekonomichnoho rozvytku: monohr. [Budgetary mechanism of regulation of economic growth: monograph]. Kyiv: NIOS, 2003, 488 p. [in Ukrainain].

Entsyklopediia finansov (red.-uporiad. M. G. Nazarova) [Encyclopedia of finance (ed. by M.G. Nazarova)]. Moscow: Finstatinform, 1995, 785 p. [in Russian].

Yurii S.I., Beskyd Y.M. Biudzhetna systema: navchalnyi posibnyk [Budget system: study guide]. Kyiv: Takson, 2002, 256 p. [in Ukrainain].

Yurii S. I., Demianyshyn V.M., Buzduhan Ya.M. Antolohiia biudzhetnoho mekhanizmu: monohr. [Anthology of budget mechanism: monograph]. Ternopil: Ekonomichna dumka, 2001, 250 p. [in Ukrainian].
DOI: https://doi.org/10.35774/visnyk2017.01.077

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.