Редакційна політика

Галузь та проблематика

Видання публікує роботи фундаментального та прикладного характеру з проблем економіки, управління, обліку, оподаткування, аудиту та економічного аналізу.

 

Політика розділів

Статті

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

АТИКРИЗОВІ ЗАХОДИ У СВІТОВІЙ ЕКОНОМІЦІ У 2008-2010 РР.

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОГО МЕХАНІЗМУ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

СВІТОВА ЕКОНОМІКА І ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ЕКОНОМІКА АПК

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА І РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ПОГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ОБЛІК, АНАЛІЗ І АУДИТ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

НОБЕЛІВСЬКІ ЛАУРЕАТИ В СФЕРІ ЕКОНОМІКИ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

НАУКОВЕ ЖИТТЯ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

КРИТИКА І БІБЛІОГРАФІЯ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ТОЧКА ЗОРУ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

СВІТОВА ЕКОНОМІКА І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

РЕТРОСПЕКТИВА ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА І УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ЗАПРОШУЄМО ДО ДИСКУСІЇ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

НАЦІОНАЛЬНА ТА РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

РЕТРОСПЕКТИВА СВІТОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ПОСТКРИЗОВЕ РЕФОРМУВАННЯ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ: ФОРМУВАННЯ НОВОГО СВІТОВОГО ПОРЯДКУ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ЕКОНОМІЧНІ РЕФОРМИ У РОЗВИНУТИХ КРАЇНАХ З РИНКАМИ,ЩО ФОРМУЮТЬСЯ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

СИСТЕМНЕ РЕФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ТА ЇЇ ІНТЕГРАЦІЯ У СВІТОВИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ПРОСТІР

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО, МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

СВІТОВА ЕКОНОМІКА

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ОБЛІК І АУДИТ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

НАУКОВІ ПОВІДОМЛЕННЯ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД: УРОКИ ДЛЯ УКРАЇНИ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

З ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ: УРОКИ ДЛЯ УКРАЇНИ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМНИЦТВОМ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

КОНТРОЛЬ ТА АНАЛІЗ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Процес рецензування

1. Процедура рецензування є анонімною як для рецензента, так і для авторів та здійснюється двома незалежними рецензентами (подвійне «сліпе» рецензування).

2. Всі рецензенти повинні дотримуватися вимог до етики в наукових публікаціях Комітету з етики в публікаціях (Committee on Publication Ethics) і бути об’єктивними та неупередженими.

3. У рецензії висвітлюються такі питання:

• відповідність змісту статті заявленій її назві;

• відповідність статті тематичним рубрикам журналу;

• актуальність теми дослідження і наявність у змісті статті елементів новизни;

• доцільність публікації статті з огляду  на наявність інтересу широкого кола читачів;

•  чіткість формулювання мети статті;

• відповідність статті науковому рівню журналу; 

• наявність обґрунтованих висновків і напрямків подальших досліджень;

• недоліки (за наявності вказується, які виправлення і доповнення мають бути внесені автором).

4. До рецензування допускаються лише наукові статті, оформлені згідно з «Вимогами до статей», що виявляється при первинному контролі у редакції. За наявності зауважень на етапі первинного контролю, стаття може бути повернута авторові з поміткою «Недотримано технічних вимог».

5. При дотриманні перерахованих вище вимог рукопис статті передається випускаючому редактору.

6. Випускаючий редактор здійснює  кодування статті, присвоюючи їй реєстраційний код і видаляє з неї відомості про автора (-ів)).

7. Закодована стаття надсилається електронною поштою:

а) члену редколегії, відповідальному за науковий напрямок за темою статті;

б) зовнішньому рецензентові.

До зовнішнього рецензування залучаються українські та іноземні доктори наук, що мають наукові праці за проблематикою, заявленою в статті. Від імені редакції такому вченому надсилається лист із проханням про рецензування. До листа додається закодована стаття та типова форма рецензії.

Зовнішній рецензент обирається випадково з урахуванням його поточного завантаження та з його згоди.

8. Член редколегії та зовнішній рецензент, що одержали закодовану статтю, заповнюють типову форму й залежно від результату рецензування обирають один з варіантів рекомендації: рекомендовано до друку; рекомендовано доробку; не рекомендовано до публікації.

9. У випадку відмови або необхідності доробки рецензент/член редколегії повинен надати письмове аргументоване пояснення причин такого рішення.

10. Термін рецензування та підготовки рекомендацій – впродовж двох тижнів з моменту одержання статті.

11. Рекомендації рецензентів надсилаються електронною поштою випускаючому редакторові.

12. Остаточне рішення щодо статті ухвалюється на засіданні редакції, що проходить 1 раз на місяць у складі: головний редактор, заступник (-и) головного редактора, випускаючий редактор. Рішення ухвалюється з урахуванням отриманих рецензій.

13. Подальша робота зі статтею, яка рекомендована до публікації, здійснюється апаратом редакції відповідно до технологічного процесу підготовки номера журналу.

14. Рішення редакції скеровується авторові (-ам). Статті, що підлягають доробці, надсилаються авторові (-ам) разом із текстом рецензії, що містить конкретні рекомендації з доробки статті. Анонімність рецензентів гарантується редакцією журналу.

15. Доопрацьований варіант статті скеровується на повторне рецензування. У випадку повторного негативного результату рецензування стаття відхиляється та не підлягає подальшому розгляду.

16. Редакція не веде дискусій з авторами відхилених статей.

17. Рецензії та рекомендації на кожну статтю зберігаються в редакції в електронному вигляді впродовж 3-х років від дня виходу номера журналу, в якому розміщена рецензована стаття.

18. Не рецензуються:

а) статті, авторами (співавторами) яких є члени редакції та редакційної колегії журналу;

б) статті, спеціально написані за замовленням редакції.

 

Періодичність публікації

Науковий журнал “Вісник Економіки” виходить чотири рази на рік (щоквартально).

 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

 

Редакційна колегія

Головний редактор

 1. Задорожний Зеновій-Михайло Васильович, д. е. н., професор, Західноукраїнський національний університет, Україна.

Заступники головного редактора

 1. Мельник Алла Федорівна, д. е. н., професор, Західноукраїнський національний університет, Україна.
 2. Дерій Василь Антонович, д. е. н., професор, Західноукраїнський національний університет, Україна.
 3. Хорунжак Надія Михайлівна, д. е. н., професор,  Західноукраїнський національний університет, Україна.

Редакційна колегія

 1. Борисова Тетяна Михайлівна, д. е. н., доцент, Західноукраїнський національний університет, Україна.
 2. Буяк Леся Михайлівна, д. е. н., професор, Західноукраїнський національний університет, Україна.
 3. Броль Річард, д. габ., професор, Вроцлавський економічний університет, Польща.
 4. Желюк Тетяна Леонтіївна, д. е. н., професор, Західноукраїнський національний університет, Україна.
 5. Зварич Роман Євгенович, д. е. н., професор, Західноукраїнський національний університет, Україна.
 6. Крисоватий Андрій Ігорович, д. е. н., професор, Західноукраїнський національний університет, Україна.
 7. Кириленко Ольга Петрівна, д. е. н., професор, Західноукраїнський національний університет, Україна.
 8. Кнейслер Ольга Володимирівна, д. е. н., професор, Західноукраїнський національний університет, Україна.
 9. Лободіна Зоряна Миколаївна, д. е. н., професор, Західноукраїнський національний університет, Україна.
 10. Монастирський Григорій Леонардович, д. е. н., професор, Західноукраїнський національний університет, Україна.
 11. Муравський Володимир Васильович, д. е. н., доцент, Західноукраїнський національний університет, Україна.
 12.  Рожелюк Вікторія Миколаївна, д. е. н., професор,  Західноукраїнський національний університет, Україна.
 13. Семанюк Віта Зеновіївна, д. е. н., доцент,  Західноукраїнський національний університет, Україна.
 14. Сохацька Олена Миколаївна, д. е. н., Західноукраїнський національний університет, Україна.
 15. Сковронська Агнешка, д. габ., професор, Вроцлавський економічний університет, Польща.

Літературні редактори

 1. Бойчук Оксана  Володимирівна, літературний редактор першої категорії видавничо-поліграфічного центру «Економічна думка», Західноукраїнський національний університет, Україна.
 2. Катрусяк Оксана Валеріївна, тимчасово виконуюча обов’язки  літературного редактора першої категорії видавничо-поліграфічного центру «Економічна думка»,  Західноукраїнський національний університет, Україна.