Інклюзивний підхід до розвитку економіки: генезис виникненя та основні положення

Аліна Жуковська

Анотація


Вступ. Протягом тривалого часу світова наукова спільнота активно працює над пошуком напрямків, методів, інструментів та механізмів забезпечення економічного зростання. Сучасні тенденції розвитку світової економіки змусили науковців визнати, що ринкова економіка самостійно не здатна вирішувати ключові соціальні проблеми і що лише економічного розвитку недостатньо для забезпечення повноцінного ефективного розвитку держави. Саме тому сьогодні особливої актуальності надуває концепція інклюзивного розвитку економіки.

Мета: дослідження генезису виникнення концепції інклюзивного розвитку економіки, висвітлення її основних теоретичних положень, дослідження методики розрахунку індексу інклюзивного розвитку (ІІР) та аналіз рейтингу країн за даним показником.

Метод (методологія). Для досягнення поставленої мети використано наступні загальнонаукові та спеціальні методи: індукцію та дедукцію, логічне узагальнення, аналіз і синтез, порівняння, групування.

Результати. Досліджено генезис та хронологію виникнення концепції інклюзивного розвитку економіки. Охарактеризовано понятійний апарат концепції інклюзивного розвитку через призму термінів, які використовуються при її дослідженні. Визначено специфіку цілей інклюзивного зростання в порівнянні із цілями економічного зростання. Проаналізовано новий показник оцінки зростання в економіці – індекс інклюзивного розвитку (ІІР), а також основні групи показників, що використовуються для його розрахунку. Здійснено порівняння рейтингу країн за ІІР та рейтингу країн за розміром ВВП на душу населення. Проаналізовано позиції України в рейтингу країн за ІІР, сформулювало причини, які зумовили низьку позицію України в загальному рейтингу країн.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Communication from the commission Europe 2020. A strategy for smart, sustainable and inclusive growth. Preface of Josй Manuel Barroso [Electronic resource]. – Mode of access : http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:20 10:2020:FIN:EN:PDF.

Хаусманн: экономика нуждается в инклюзивном росте [Электронный ресурс]. Режим доступа : http://www.vestifinance.ru/articles/49179.

Human Development Report 2014. Sustaining Human Progress: Reducing Vulnerabilities and Building. Resilience [Electronic resource]. – Mode of access : http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr14-report-en-1.pdf.

World Bank President Outlines Strategy to End Poverty, Welcomes New Development Partners [Electronic resource]. – Mode of access : http://www.worldbank.org/en/ news/pressrelease/2015/04/07/world-bank-president-strategy-end-poverty-newdevelopment-partners.

Piketty, Thomas (2014) Capital in the Twenty-First Century, trans. by A.Goldhammer, Cambridge, MA: The Belknap Press (of Harvard University Press).

Всемирный банк предпринял попытку раскрытия стратегий роста быстро развивающихся стран / Центр гуманитарных технологий. 25.05.2008. [Электронный ресурс]. Режим доступа : http://gtmarket.ru/news/ state/2008/05/25/1686 – Доклад о росте. Стратегии устойчивого роста и инклюзивного развития (The Growth Report. Strategies for Sustained Growth and Inclusive Development).

Ianchovichina, Elena; Lundstrom, Susanna. 2009. Inclusive growth analytics : framework and application (English). Policy Research working paper ; no. WPS 4851. Washington, DC: World Bank [Electronic resource]. – Mode of access : http:// documents.worldbank.org/curated/en/771771468180864543/Inclusive-growthanalytics-framework-and-application.

Acemoglu, Daron. Why nations fail : the origins of power, prosperity, and poverty / Daron Acemoglu, James A. Robinson. – 1-st ed. Acemoglu, Daron and James Robinson (2012): Why Nations Fail, Crown Business.

Райнерт Э. С. Как богатые страны стали богатыми, и почему бедные страны остаются бедными / Э. С. Райнерт ; пер. с англ. Н. Автономовой ; под ред. В. Автономова ; Гос. ун-т Высшая школа экономики. – М. : Изд. дом Гос. ун-та Высшей школы экономики, 2011. – С. 153.

Saskia Hollander, Rojan Bolling. Practice, don’t preach: getting serious about inclusive development [Electronic resource]. – Mode of access : http://www.thebrokeronline.eu.

Podesta J. Inclusive Economic Growth: Increasing Connectivity, Expanding Opportunity, and Reducing Vulnerability [Electronic resource]. – Mode of access : https://www.americanprogress.org/issues/economy/report/2013/02/07.

Бедос З. М. Для багатших і для бідніших. Зростання нерівності – одна з найбільших соціально-економічних і політичних проблем сучасності / Зені Мінтон Бедос [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://tyzhden.ua/World/62625.

Banerjee, Abhijit V., Ester Duflo (2011). Poor Economics: A Radical Rethinking of the Way to Fight Global Poverty. New York : Public Affairs.

Базилюк А. В. Інклюзивне зростання як основа соціально-економічного розвитку [Електронний ресурс] / А. В. Базилюк, О. В. Жулин // Економіка та управління на транспорті. – 2015. – Вип. 1. – С. 19–29. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/eut_2015_1_5.

Федулова Л. І. Інклюзивні інновації в системі соціально-економічного розвитку [Електронний ресурс] / Л. І. Федулова // Економіка: реалії часу. – № 3 (25). – 2016. – С. 56–65. – Режим доступу : http://economics.opu.ua/files/archive/2016/ No3/56.pdf.

Прогнімак О. Д. Інклюзивний розвиток України: перешкоди vs перспективи [Електронний ресурс] / О. Д. Прогнімак // Економічний вісник Донбасу. – 2018. – № 1. – С. 187–197. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecvd_2018_1_28.

Затонацька Т. Г. Фінансове забезпечення інклюзивного зростання та подолання бідності в Україні: існуюча практика та перспективи [Електронний ресурс] / Т. Г. Затонацька // Теоретичні та прикладні питання економіки. – 2014. – Вип. 2. – С. 103–114. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Tppe_2014_2_12.

Зубчик О. А. Індекс інклюзивного розвитку як сучасний інструмент аналізу державної політики [Електронний ресурс] / О. А. Зубчик // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. – 2018. – Т. 29(68), № 1. – С. 86–91. Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ sntvupa_2018_29_1_18. – (Сер. «Державне управління»).

Бобух І. М. Стратегічні орієнтири економічного зростання України: інклюзивність як ключовий пріоритет / І. М. Бобух, С. М. Щегель // Вісник Національної академії наук України. – 2018. – № 7. – С. 55–70.

Малий І. Й. Імплементація концепції інклюзивного розвитку в практику регулювання зайнятості населення [Електронний ресурс] / І. Й. Малий, Л. М. Ємельяненко, К. В. Дзензелюк // Ефективна економіка. – 2018. – № 12. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6776.

Ємельяненко Л. М. Проблеми та перспективи соціально-орієнтованого інклюзивного розвитку в Україні [Електронний ресурс] / Л. М. Ємельяненко, К. В. Дзензелюк // Соціально-трудові відносини: теорія та практика. – 2017. – № 1. – С. 125–134. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/stvttp_2017_1_12.

Котова І. М. Інклюзивний розвиток національної економіки: глобальні тенденції / І. М. Котова, Т. В. Павлова // Економіко-правові аспекти господарювання: сучасний стан, ефективність та перспективи : матер. VI Міжнародної наук.- практ. конф., 4-5 жовтня 2018 р. – Одеса : «Принт бистро», 2018. – С. 59–64.

Тютюнникова С. В. Інклюзивний розвиток національної економіки як чинник подолання бідності [Електронний ресурс] / С. В. Тютюнникова, К. Л. Пивоварова // Бізнесінформ. – 2018. – № 8. – C. 105–111. Режим доступу : http://oaji.net/articles/2017/727-1541079352.pdf.

Прушківська Е. В. Теоретичні аспекти інклюзивного розвитку та його роль в сучасних умовах [Електронний ресурс] / Е. В. Прушківська, М. В. Дерев’ягін // Економічний вісник Національного гірничого університету. – 2018. – № 2. – С. 24–33. Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/evngu_2018_2_5.

Ending Poverty and Sharing Prosperity. Global Monitoring Report 2014/15. – Washington DC: International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank, 2015. 240 p. [Electronic resource]. – Mode of access : http://www.worldbank.org/en/publication/global-monitoringreport.

Офіційний сайт Організації економічного співробітництва та розвитку [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.oecd.org/.

Exploring and Strengthening the Intersections between Social Protection, Employment and Inclusive Growth / IssuesPaper for G20 DWG on Growth with Resilience. – Brasilia DF, Brazil: International Policy Centre for Inclusive Growth (IPC – IG), 2013. 47 p. [Electronic resource]. – Mode of access : http://www.ipcundp.org/publication/26527.

Офіційний сайт Європейської комісії [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ec.europa.eu/.

Офіційний сайт Міжнародного валютного фонду [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.imf.org/external/index.htm.

Ranieri R., Ramos R. A. Inclusive Growth: Building up a Concept / International Policy Centre for Inclusive Growth United Nations Development Programme, 2013. Р. 10.

Darvas Zsolt An anatomy of inclusive growth in Europe [Electronic resource] / Zsolt Darvas, Guntram B. Wolf // Bruegel 2016. – Pp. 106. – Mode of access : http://bruegel.org/wp-content/uploads/2016/10/BP-26-26_10_16-final-web.pdf.

Gupta Joyeeta Sustainable development goals and inclusive development [Electronic resource] / JoyeetaGupta, Courtney Vegelin // International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics. – June 2016, Volume 16, Issue 3. – Pp. 433–448. – Mode of access : https://link.springer.com/article/10.1007/s10784-0169323-z.

Продіус О. І. Інклюзивні інновації в контексті соціальної відповідальності підприємства [Електронний ресурс] / О. І. Продіус // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2017. – Вип. 14(2). – С. 84–88. Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2017_14(2)_19. (Сер. : «Міжнародні економічні відносини та світове господарство»).

Єрмак С. О. Дескриптивні характеристики інклюзивного зростання як інноваційного вектора соціально-економічного розвитку країни [Електронний ресурс] / С. О. Єрмак // Проблеми економіки. – 2017. – № 4. – С. 8–14. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pekon_2017_4_2.

Шумпетер Й. Теория экономического развития. Капитализм, социализм и демократия / Й. Шумпетер ; [предисл. В. С. Автономова]. – М. : ЭКСМО, 2007. – 864 с.

Хакимов Х.А. Методические подходы к оценке инклюзивного роста [Электронный ресурс] / Х. А. Хакимов // Science and world. – 2016. – №5 (33). – Том ІІ. – С. 159–162. – Режим доступа : http://scienceph.ru/d/413259/d/science_ and_world_no_5_33_may_vol_ii.pdf.

The Inclusive Development Index 2018. Summary and Data Highlights. World Economic Forum. Committed to improving the state of the world. [Electronic resource]. – Mode of access : http://www3.weforum.org/docs/WEF_Forum_ IncGrwth_2018.pdf.

The Inclusive Growth and Development Report 2017/ World Economic Forum. 2017. – 135 p.

Mazzella F. The Sharing Age [Electronic resource] / F. Mazella – TechCrunch, 2016. – Mode of access : https://techcrunch.com/2016/02/04/the-sharing-age/.

Сапун К. В. Концепція інклюзивного зростання в економіці [Електронний ресурс] / К. В. Сапун, Р. В. Селезньова. – Режим доступу : jvestnik-sss.donnu. edu.ua/article/download/5489/5516].

List of Countries by Projected GDP per capita [Electronic resource]. – Mode of access : http://statisticstimes.com/economy/countries-by-projected-gdp-capita.php.

References

Communication from the commission Europe 2020. A strategy for smart, sustainable and inclusive growth. Preface of Josi Manuel Barroso, from http://eur-lex.europa. eu/LexUriServLexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:EN:PDF [in English].

Hausmann R. Ekonomika nuzhdaetsia v inkliuzivnom roste [The economy needs an inclusive growth], from http://www.vestifinance.ru/articles/49179 [in Russian].

Human Development Report 2014. Sustaining Human Progress: Reducing Vulnerabilities and Building Resilience, from http://hdr.undp.org/sites/default/files/ hdr14-report-en-1.pdf [in English].

World Bank President Outlines Strategy to End Poverty, Welcomes New Development Partners, from http://www.worldbank.org/en/news/pressrelease/2015/04/07/worldbank-president-strategy-end-poverty-new-development-partners [in English].

Piketty T. (2014). Capital in the Twenty-First Century, trans. by A.Goldhammer, Cambridge, MA: The Belknap Press (of Harvard University Press) [in English].

Vsemirnyi bank predprinial popytku raskrytiia strategii rosta bystro razvivaiushchikhsia stran [The World Bank has introduced growth strategies for rapidly developing countries], from http://gtmarket.ru/news/state/2008/05/25/1686 [in Russian].

Ianchovichina E., Lundstrom S. Inclusive growth analytics: framework and application. Policy Research working paper, from http://documents.worldbank. org/curated/en/771771468180864543/Inclusive-growth-analytics-framework-andapplication [in English].

Acemoglu D., Robinson J. A. (2012) Why nations fail: the origins of power, prosperity, and poverty [in English].

Reinert E. S. (2011) Kak bogatye strany stali bogatymi, i pochemu bednye strany ostaiutsia bednymi [How rich countries got rich and why poor countries stay poor]. Moscow: Izd. dom Gos. un-ta Vysshei shkoly ekonomiki, p. 153 [in Russian].

Hollander S., Bolling R. Practice, don’t preach: getting serious about inclusive development, from http://www.thebrokeronline.eu [in English].

Podesta J. Inclusive Economic Growth: Increasing Connectivity, Expanding Opportunity, and Reducing Vulnerability, from https://www.americanprogress.org/ issues/economy/report/2013/02/07 [in English].

Beddoes Z. M. Dlia bahatshykh i dlia bidnishykh. Zrostannia nerivnosti – odna z naibilshykh sotsialno-ekonomichnykh i politychnykh problem suchasnosti [For richer, for poorer. Growing inequality is one of the biggest social, economic and political challenges of our time], from http://tyzhden.ua/World/62625 [in Ukrainian].

Banerjee A. V., Duflo E. (2011). Poor Economics: A Radical Rethinking of the Way to Fight Global Poverty. New York: Public Affairs [in English].

Bazyliuk A. V., Zhulin O. V. (2015). Inkliuzyvne zrostannia yak osnova sotsialnoekonomichnoho rozvytku [Inclusive growth as a basis for social and economic development]. Ekonomika ta upravlinnia na transporti – Economics and Transport Management, Issue 1, p. 19-29, from http://nbuv.gov.ua/UJRN/eut_2015_1_5 [in Ukrainian].

Fedulova L. I. (2016). Inkliuzyvni innovatsii v systemi sotsialno-ekonomichnoho rozvytku [Inclusive innovations within social and economic development]. Ekonomika: realii chasu – Economics: time realities, No. 3 (25), p. 56-65, from http://economics.opu.ua/files/archive/2016/No3/56.pdf [in Ukrainian].

Prohnimak O. D. (2018). Inkliuzyvnyi rozvytok Ukrainy: pereshkody vs perspektyvy [Inclusive development of Ukraine: challenges and prospects]. Ekonomichnyi visnyk Donbasu – Economic Herald of the Donbas, No. 1, p. 187197, from http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecvd_2018_1_28 [in Ukrainian].

Zatonatska T. H. (2014). Finansove zabezpechennia inkliuzyvnoho zrostannia ta podolannia bidnosti v Ukraini: isnuiucha praktyka ta perspektyvy [Financial support for inclusive growth and overcoming poverty in Ukraine: current practices and prospects]. Teoretychni ta prykladni pytannia ekonomiky – Theoretical and Applied Problems of Economy, Issue 2, p. 103-114, from http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Tppe_2014_2_12 [in Ukrainian].

Zubchyk O. A. (2018). Indeks inkliuzyvnoho rozvytku yak suchasnyi instrument analizu derzhavnoi polityky [Inclusive development index as a modern tool for analyzing state policies]. Vcheni zapysky Tavriiskoho natsionalnoho universytetu imeni V. I. Vernadskoho – Scientific Notes of V. I. Vernadskyi Tavria National University, Vol. 29(68), No. 1, p. 86-91, from http://nbuv.gov.ua/UJRN/sntvupa_2018_29_1_18 [in Ukrainian].

Bobukh I. M., Shchehel S. M. (2018). Stratehichni oriientyry ekonomichnoho zrostannia Ukrainy: inkliuzyvnist yak kliuchovyi priorytet [Strategic landmarks for economic growth of Ukraine: inclusiveness as a key priority]. Visnyk Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy – Bulletin of National Academy of Sciences of Ukraine, No. 7, p. 55-70 [in Ukrainian].

Malyi I. Y., Yemelianenko L. M., Dzenzeliuk K. V. (2018). Implementatsiia kontseptsii inkliuzyvnoho rozvytku v praktyku rehuliuvannia zainiatosti naselennia [Implementation of the concept of inclusive development to employment regulation]. Efektyvna ekonomika – Effective Economy, No. 12, from http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6776 [in Ukrainian].

Yemelianenko L. M., Dzenzeliuk K. V. (2017). Problemy ta perspektyvy sotsialnooriientovanoho inkliuzyvnoho rozvytku v Ukraini [Problems and prospects of social-oriented development inclusive development in Ukraine]. Sotsialno-trudovi vidnosyny: teoriia ta praktyka – Social and Labour Relations: theory and practice, No. 1, p. 125-134, from http://nbuv.gov.ua/UJRN/stvttp_2017_1_12 [in Ukrainian].

Kotova I. M., Pavlova T. V. (2018). Inkliuzyvnyi rozvytok natsionalnoi ekonomiky: hlobalni tendentsii [Inclusive development of the national economy: global trends]. Ekonomiko-pravovi aspekty hospodariuvannia: suchasnyi stan, efektyvnist ta perspektyvy: mater. VI Mizhnarodnoi nauk.-prakt. konf., 4-5 zhovtnia 2018 r. – Economic and Legal Aspects of the Economy: current state, effectiveness and prospects: proceedings of the International research and practical conference, October 4-5, 2018]. Odesa: Prynt bystro, p. 59-64 [in Ukrainian].

Tiutiunnykova S. V., Pyvovarova K. L. (2018). Inkliuzyvnyi rozvytok natsionalnoi ekonomiky yak chynnyk podolannia bidnosti [Inclusive development of the national economy as a factor of overcoming poverty]. Biznesinform – Businessinform, No. 8, p. 105-111, from http://oaji.net/articles/2017/727-1541079352.pdf [in Ukrainian].

Prushkivska E. V., Dereviahin M. V. (2018). Teoretychni aspekty inkliuzyvnoho rozvytku ta yoho rol v suchasnykh umovakh [Theoretical aspects of inclusive development and its role at present]. Ekonomichnyi visnyk Natsionalnoho hirnychoho universytetu – Economic Bulletin of National Mining University, No. 2, p. 24-33, from http://nbuv.gov.ua/UJRN/evngu_2018_2_5 [in Ukrainian].

Ending Poverty and Sharing Prosperity: Global Monitoring Report 2014/15. Washington DC: International Bank for Reconstruction and Development. The World Bank, 2015, 240 p., from http://www.worldbank.org/en/publication/globalmonitoringreport [in English].

Official site of the Organisation for Economic Co-operation and Development, from http://www.oecd.org/ [in English].

Exploring and Strengthening the Intersections between Social Protection, Employment and Inclusive Growth. Issues Paper for G20 DWG on Growth with Resilience, Brasilia DF, Brazil: International Policy Centre for Inclusive Growth, 2013. 47 p., from http://www.ipc-undp.org/publication/26527 [in English].

Official site of the European Commission, from http://ec.europa.eu/ [in English].

Official site of the International Monetary Fund, from https://www.imf.org/external/index.htm [in English].

Ranieri R., Ramos R. A. (2013). Inclusive Growth: Building up a Concept. International Policy Centre for Inclusive Growth United Nations Development Programme, R. 10 [in English].

Darvas Z., Wolf G. B. (2016). An anatomy of inclusive growth in Europe, from http:// bruegel.org/wp-content/uploads/2016/10/BP-26-26_10_16-final-web.pdf [in English].

Gupta J., Vegelin C. (2016). Sustainable development goals and inclusive development. International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics, June 2016, Volume 16, Issue 3, p. 433-448, from https://link.springer.com/article/10.1007/s10784-016-9323-z [in English].

Prodius O. I. (2017). Inkliuzyvni innovatsii v konteksti sotsialnoi vidpovidalnosti pidpryiemstva [Inclusive innovations in relation to social responsibility of an enterprise]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu – Scientific Bulletin of Uzhgorod National University, Issue 14 (2), p. 84-88, from http://nbuv. gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2017_14(2)__19 [in Ukrainian].

Yermak S. O. (2017). Deskryptyvni kharakterystyky inkliuzyvnoho zrostannia yak innovatsiinoho vektora sotsialno-ekonomichnoho rozvytku krainy [Descriptive features of inclusive growth as an innovative direction of social and economic development of the country]. Problemy ekonomiky – Problems of Economy, No. 4, p. 8-14, from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pekon_2017_4_2 [in Ukrainian].

Schumpeter J. (2007). Teoriia ekonomicheskogo razvitiia. Kapitalizm, sotsializm i demokratiia [Theory of economic development: capitalism, socialism and democracy]. Moscow: Eksmo, 864 p. [in Russian].

Khakimov Kh. A. (2016). Metodicheskie podkhody k otsenke inkliuzivnogo rosta [Methodological approaches to assessment of inclusive growth]. Science and World, No. 5 (33), Vol. II, p. 159-162, from http://scienceph.ru/d/413259/d/science_and_world_no_5_33_may_vol_ii.pdf [in Russian].

The Inclusive Development Index 2018. Summary and Data Highlights. World Economic Forum committed to improving the state of the world, from http://www3.weforum.org/docs/WEF_Forum_IncGrwth_2018.pdf [in English].

The Inclusive Growth and Development Report 2017. World Economic Forum 2017, 135 p. [in English].

Mazzella F. (2016). The Sharing Age. TechCrunch, from https://techcrunch.com/2016/02/04/the-sharing-age/ [in English].

Sapun K. V., Seleznova R. V. Kontseptsiia inkliuzyvnoho zrostannia v ekonomitsi [The concept of inclusive growth of the economy], from jvestnik-sss.donnu.edu.ua/article/download/5489/5516] [in Ukrainian].

List of Countries by Projected GDP per capita, from http://statisticstimes.com/economy/countries-by-projected-gdp-capita.php [in English].
DOI: https://doi.org/10.35774/visnyk2019.02.007

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.