Кадрова складова науково-технічного потенціалу України: особливості динаміки

Олександр Белов

Анотація


Реалізація науково-технічного потенціалу є основою інноваційного розвитку економічної системи, оскільки саме він виступає головним інформаційним джерелом для створення інновацій в економіці. Важливою складовою науково-технічного потенціалу, яка визначає його розвиток, є науково-технічні кадри.

Обʼєктом дослідження статті є науково-технічний потенціал регіонів України. Предметом дослідження є динаміка чисельності науково-технічних кадрів регіонів України.

Мета. Метою статті є виявлення особливостей цієї динаміки, її характеристик і критичних точок.

Методи. Метод дослідження – авторський метод «аналізу прискорення абсолютного приросту».

Розкрито сутність методу «аналізу прискорення абсолютного приросту». Визначено основні види співвідношень прискорення та абсолютного приросту досліджуваних показників та їх економічний зміст.

Досліджено динаміку чисельності науково-технічних кадрів, які виконували науково-дослідні роботи по регіонах України у 1995–2017 рр. Проаналізовано короткострокову і довгострокову динаміку співвідношення показників абсолютного приросту і його прискорення. Визначено їх особливості та критичні точки. Окреслено перспективні напрями подальших досліджень.

Динаміку показників проаналізовано як по Україні, так і по регіонах. Отримані результати засвідчили, що досліджувані процеси в короткостроковому періоді відбувалися в різних регіонах по різному. В довгостроковому періоді має місце критична ситуація – зменшення кількості науково-технічних кадрів упродовж досліджуваного періоду з негативним прискоренням по регіонах.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Анчишкин А. И. Наука – техника – экономика. Москва : Экономика, 1989. 383 с.

Варшавский А. Е. Научно-технический прогресс в моделях экономического развития. Москва : Финансы и статистика, 1989. 208 с.

Добров Г. М., Торкань В. Е. Научно-технический потенциал: структура, динамика, эффективность. Киев : Наукова думка, 1988. 346 с.

Мазур А. Наука Украины. Цифры, факты и проблемы / Институт электросварки им. Е. О. Патона НАН Украины. URL: http://www.kt.kharkov.ua/_upload/file/-/nauka_ukrainy.pdf.

Булкин И. А. Особенности финансирования НИОКР в Украине за счёт средств организаций государственного сектора. Проблеми науки. 2014. № 2.

Бєлов О. В. Показники прискорення в аналізі динаміки складових науковотехнічного потенціалу регіону. Економіка і регіон: науковий вісник Полтавського національного технічного університету імені Юрія Конауководослідні роботиатюка. 2004. № 2. С. 58–63.

Бєлов О. В. Показник «прискорення» у аналізі динаміки обсягів фінансування науки в світі. Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Економіка». 2015. № 9 (2). С. 122–127.

Наукова та інноваційна діяльність в Україні / Держкомстат України. Київ, 2002. 337 с.

Наукова та інноваційна діяльність в Україні / Держкомстат України. Київ, 2004. 345 с.

Наукова та інноваційна діяльність в Україні / Держкомстат України. Київ, 2006. 345 с.

Наукова та інноваційна діяльність в Україні / Держкомстат України. Київ, 2008. 361 с.

Наукова та інноваційна діяльність в Україні / Держкомстат України. Київ, 2010. 347 с.

Наукова та інноваційна діяльність в Україні / Держкомстат України. Київ, 2012. 305 с.

Наукова та інноваційна діяльність в Україні / Держкомстат України. Київ, 2014. 314 с.

Наукова та інноваційна діяльність в Україні / Держкомстат України. Київ, 2016. 257 с.

Наукова та інноваційна діяльність в Україні / Держстат України. Київ, 2018. 178 с.

References

Anchishkin A. I. Nauka – tehnika - ekonomika. - Moskva: Ekonomika, 1989. 383 s. [Anchishkin, A.I. (1989). Science – technology - economics. Moscow: Economy [in Russian]].

Varshavskiy A. E. Nauchno-tehnicheskiy progress v modelyah ekonomicheskogo razvitiya. Moskva: Finansyi i statistika, 1989. 208 s/ [Varshavskij, A.E. (1989). Scientific and technical progress in models of economic development. Moscow: Finansy i statistika [in Russian]].

Dobrov G. M., Torkan V. E. Nauchno-tehnicheskiy potentsial: struktura, dinamika, effektivnost. Kiev: Naukova dumka, 1988. 346 s. [Dobrov, G.M., Torkan’, V.E. (1988). Scientific and technical potential: structure, dynamics, efficiency. Kyiv: Naukova dumka [in Russian]].

Mazur, A. Science of Ukraine. Figures, facts and problems. Electric Welding Institute. E. O. Paton NAS of Ukraine. Retrieved from URL: http://www.kt.kharkov.ua/_upload/file/-/nauka_ukrainy.pdf.

Bulkin, I. A. (2014). Features of financing NIOKR in Ukraine at the expense of public sector organizations. Problemi nauki - Problems of science, 2 [in Russian].

Belov, A. V. (2004). Indicators of acceleration in the analysis of the dynamics of the components of the scientific and technological potential of the region. Ekonomika i region : naukovyj visnyk Poltavs’kogo nacional’nogo tehnichnogo universytetu imeni Jurija Kondratjuka - Economics and region: scientific journal of Poltava National Technical University named after Yuri Kondratyuk. 2, 58-63 [in Ukrainian].

Belov, A. V. (2015). An indicator of «acceleration» in the analysis of the dynamics of funding for science in the world. Visnyk Dnipropetrovs’kogo universytetu. Serija «Ekonomika» - Bulletin of Dnipropetrovsk University. Series «Economics». 9 (2), 122-127 [in Ukrainian].

State Statistics Committee of Ukraine. (2002). Scientific and innovative activity in Ukraine [in Ukrainian].

State Statistics Committee of Ukraine. (2004). Scientific and innovative activity in Ukraine [in Ukrainian].

State Statistics Committee of Ukraine. (2006). Scientific and innovative activity in Ukraine [in Ukrainian].

State Statistics Committee of Ukraine. (2008). Scientific and innovative activity in Ukraine [in Ukrainian].

State Statistics Committee of Ukraine. (2010). Scientific and innovative activity in Ukraine [in Ukrainian].

State Statistics Committee of Ukraine. (2012). Scientific and innovative activity in Ukraine [in Ukrainian].

State Statistics Committee of Ukraine. (2014). Scientific and innovative activity in Ukraine [in Ukrainian].

State Statistics Committee of Ukraine. (2016). Scientific and innovative activity in Ukraine [in Ukrainian].

Gosstat of Ukraine. (2018). Scientific and innovative activity in Ukraine [in Ukrainian].
DOI: https://doi.org/10.35774/visnyk2019.02.024

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.