Особливості державного регулювання ринку сільськогосподарської продукції в Україні

Вікторія Мельник

Анотація


Анотація Вступ. Необхідність державного регулювання ринку сільськогосподарської продукції в Україні визначається унікальними особливостями, що притаманні галузі, її місцем ї значенням у гарантуванні продовольчої безпеки держави. Структурні трансформації у функціонуванні внутрішнього і зовнішнього середовища значною мірою впливають на розвиток не лише сільського господарства а й усього національного господарського комплексу. Наявні проблеми суттєво посилюються в умовах трансглобалізаційних процесів, що визначає актуальність проведеного дослідження.

Мета. Метою наукової публікації є обґрунтування теоретико-методологічного та стратегічного контенту державного регулювання ринку сільськогосподарської продукції у сучасних умовах  господарювання.

Методи. Теоретико-методологічною основою дослідження є діалектичний метод пізнання та системно-комплексний підхід до вивчення питання державного регулювання ринку сільськогосподарської продукції в Україні. Методи дедукції, аналізу та синтезу використано при визначенні змістового контенту державного регулювання ринку  сільськогосподарської продукції, концепту базових його складових, таких як «ринок», «держава», «регулювання», «сільськогосподарська продукція»; метод аналізу та монографічний метод використано у процесі  визначення особливостей державного регулювання сільськогосподарського виробництва, зважаючи на світову практику важелів впливу державного регулювання; метод логічного узагальнення – при формулюванні основних векторів розвитку й підтримки аграрної галузі на рівні держави.

Результати. У статті узагальнено змістовий контент та розкрито особливості державного регулювання ринку сільськогосподарської продукції, ґрунтуючись на концепті базових складових, таких як «ринок», «держава», «регулювання», «сільськогосподарська продукція». Обґрунтовано пріоритетність державного регулювання сільського господарства на сучасному етапі економічного розвитку. Розглянуто чинники, що визначають особливості державного регулювання сільськогосподарського виробництва, зважаючи на світову практику використання важелів впливу державного регулювання. У контексті розгляду питання державного регулювання ринку сільськогосподарської продукції зосереджено увагу на державній інноваційній та інвестиційній політиці. Розкрито стратегічний контент державного регулювання функціонування та розвитку агропромислового комплексу. Запропоновано напрями удосконалення та підвищення ефективності державного впливу на розвиток ринку сільськогосподарської продукції в Україні. Визначено, що  державне регулювання аграрного виробництва реалізується через систему заходів впливу з метою створення оптимальних умов для виробництва сільськогосподарської продукції, де основними векторами розвитку й підтримки аграрної галузі на рівні держави та цілями державного регулювання сільського господарства на сучасному етапі є забезпечення високої якості та  конкурентоспроможності вітчизняної сільськогосподарської продукції; збереження та відтворення природніх ресурсів; формування ефективно діючого ринку через розвиток його інфраструктури.

Перспективи подальших досліджень полягають у пошуку інноваційних механізмів інституційних перетворень, що створюють основу ефективного функціонування ринку сільськогосподарської продукції.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Патинін М. А. Аграрний сектор економіки України: механізми державного регулювання : монографія. Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2006. 320 с.

Економічна енциклопедія : у 3-ох т-х. Т. 2 / ред кол. : С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. Київ : Вид. центр «Академія», 2001. 848 с.

Портер М. Международная конкуренция. Конкурентные преимущества стран. Москва : Международные отношения, 1993. 896 с.

Самуэльсон П. Экономика. Москва : Лаборатория базовых знаний, 2000. 800 с.

Гудзь Ю. Ф. Механізм державного регулювання розвитку економічного потенціалу переробних підприємств АПК. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2017. Вип. 13, ч. 1. С. 79–86.

Андрійчук В. Г. Теоретико-методологічне обґрунтування ефективності виробництва. Економіка АПК. 2005. № 5. С. 52–63.

Могильний О. М. Державне регулювання аграрного виробництва в період трансформації економіки. Київ : ІАЕ УААН, 2002. 430 с.

Романець О. А. Сутність та зміст державного регулювання аграрної сфери економіки. Збірник наукових праць. Київ, 2011. 104 с.

Про схвалення Стратегії розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 року: розпорядження Кабінету Міністрів України № 806-р від 17 жовтня 2013 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/806-2013-%D1%80 (дата звернення: 03.04.2019).

Майстро С. В. Сутність та напрями державного регулювання аграрного ринку в зарубіжних країнах. URL: http://academy.gov.ua/ej/ej3/txts/GALUZEVE/06MAYSTRO.pdf (дата звернення: 03.12.2018).

Федосєєва Г. С. Світовий ринок сільськогосподарської продукції: теоретичний та практичний аспекти розвитку. Інтелект ХХІ. 2017. № 1. С. 22–27.

Росола У. В. Сучасний стан ринку сільськогосподарської продукції. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія: Економіка. 2017. Вип. 2(8). С. 46–51.

Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення механізмів державного регулювання ринку сільськогосподарської продукції: Закон України № 1447-VI від 04.06.2009 р. (із змінами і доповн.). URL: https://ips.ligazakon.net/ document/view/T091447?an=251 (дата звернення: 12.01.2019).

Коваленко О. А. Державне регулювання сільськогосподарського виробництва. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1808 (дата звернення: 30.03.2019).

Ukraine EU bilateral trade and trade with the world. URL: http://trade.ec.europa.eu/ doclib/docs/2006/september/tradoc_113459.pdf (дата звернення: 15.01.2019).

Богдан О. Д. Дослідження стану державної інноваційної політики у розрізі агропромислового сектору економіки. Науковий вісник Полісся. 2015. №1 (1). С. 49–54.

Шиян Н. І. Державне регулювання економіки. Харків : ТОВ «Вид-во «Формат Плюс», 2008. 384 с.

References

Patynin, M. A. (2006). Ahrarnyy sektor ekonomiky Ukrayiny: mekhanizmy derzhavnoho rehulyuvannya [Agricultural sector of Ukraine’s economy: a framework of government regulation]. Kharkiv: Vyd-vo KharRI NADU «Mahistr». [in Ukrainian].

Mochernyi S. V. (Ed.). (2001). Ekonomichna entsyklopediya [Economic encyclopedia]. (Vols. 1-3). Kyiv: Vyd. tsentr «Akademiya» [in Ukrainian].

Porter, M. (1993). Mezhdunarodnaia konkurentsiia. Konkurentnyie preimushchestva stran [International competitiveness. The competitive advantage of nations]. Moscow: Mezhdunarodnyye otnosheniya. [in Russian].

Samuelson, P. (2000). Ekonomika [Economics]. Moscow: Laboratoriia bazovykh znanii. [in Russian].

Hudz, Yu. F. (2017). Mekhanizm derzhavnoho rehulyuvannya rozvytku ekonomichnoho potentsialu pererobnykh pidpryyemstv APK [A framework of government regulation of economic capacity of agribusiness production]. Naukovyy visnyk Uzhhorodsʹkoho natsionalnoho universytetu – The Scientific Herald of Uzhhorod National University, 13(1), 79-86 [in Ukrainian].

Andriychuk, V. H. (2005). Teoretyko-metodolohichne obgruntuvannya efektyvnosti vyrobnytstva [Theoretical and methodological rationale for production efficiency]. Ekonomika APK – Economy of Agro-Industrial Complex, 5, 52-63. [in Ukrainian].

Mohylnyy, O. M. (2008). Derzhavne rehulyuvannya ahrarnoho vyrobnytstva v period transformatsii ekonomiky [Government regulation of agricultural production in the transitional period]. Kyiv [in Ukrainian].

Romanets, O. A. (2011). Sutnist ta zmist derzhavnoho rehulyuvannya ahrarnoho sfery ekonomiky [The nature and meaning of government regulation of the agricultural sector]. Kyiv [in Ukrainian].

Pro skhvalennya Stratehiyi rozvytku ahrarnoho sektoru ekonomiky na period do 2020 roku.: Rozporyadzhennya Kabinetu ministriv Ukrayiny № 806-r vid 17 zhovtnya 2013 r. [On approval of the strategy for the agrarian sector of the economy for the period up to 2020. Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine from 17.10.2013, No 806]. zakon.rada.gov.ua. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/8062013-%D1%80 [in Ukrainian].

Maystro, S. V. (n.d.). Sutnist ta napryamy derzhavnoho rehulyuvannya ahrarnoho rynku v zarubizhnykh krayinah [The essence and directions of state regulation of the agrarian market in foreign countries]. academy.gov.ua. Retrieved from http:// academy.gov.ua/ej/ej3/txts/GALUZEVE/06-MAYSTRO.pdf [in Ukrainian].

Fedosieieva, G. S. (2017). Svitovyy rynok silskohospodarskoуi produktsiуi: teoretychnyy ta praktychnyy aspekty rozvytku [World market for agricultural products: theoretical and practical issues of development]. Intellekt XXI – Intelect XXI, 1, 22-27 [in Ukrainian].

Rosola, U. V. (2017). Suchasnyy stan rynku silʹsʹkohospodarsʹkoуi produktsiуi [The current state of the agricultural market.]. Naukovyy visnyk Mukachivskoho derzhavnoho universytetu – Scientific Herald of Mukachevo State University. Series Economics, 2 (8), 46-51 [in Ukrainian].

Zakon Ukrayiny «Pro vnesennya zmin do deyakykh zakoniv Ukrayiny shchodo vdoskonalennya mekhanizmiv derzhavnoho rehulyuvannya rynku silʹsʹkohospodarsʹkoуi produktsiуi» vid 04.06.2009 № 1447-VI [Law of Ukraine on amendments to some laws of Ukraine on improving state regulation of agricultural markets from June 4 2009, № 1447-VI]. ips.ligazakon.net. Retrieved from https:// ips.ligazakon.net/document/view/T091447?an=251 [in Ukrainian].

Kovalenko, O. A. (n.d.). Derzhavne rehulyuvannya silskohospodarskoho vyrobnytstva [State regulation of agricultural production]. www.economy.nayka.com.ua. Retrieved from http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1808 [in Ukrainian].

Ukraine EU bilateral trade and trade with the world (n.d.). trade.ec.europa.eu. http:// trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113459.pdf.

Bohdan, O. D. (2015). Doslidzhennya stanu derzhavnoyi innovatsiynoуi polityky u rozrizi ahropromyslovoho sektoru ekonomiky [Research of the state innovation policy with regard to the agro-industrial sector of the economy]. Naukovyy Visnyk Polissya – Scientific Bulletin of Polissia, 1(1), 49-54 [in Ukrainian].

Shyyan, N. I. (2008). Derzhavne rehulyuvannya ekonomiky [State regulation of the economy]. Kharkiv: «Format Plus» [in Ukrainian].
DOI: https://doi.org/10.35774/visnyk2019.02.036

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.