Ідентифікація причин та потенційних наслідків фінансового шахрайства

Тетяна Кізима, Андрій Кізима

Анотація


Мета. Метою статті є дослідження основних причин та ідентифікація потенційних наслідків фінансового шахрайства як глобального економічного явища.

Методи. При дослідженні передумов, найвагоміших причин та ймовірних насліднів фінансового шахрайства були використанні такі загально-наукові методи як аналіз, синтез, індукція, дедукція, абстрагування, узагальнення.

Результати. дослідження довело, що у вітчизняній фінансовій науці та практиці проблемі фінансового шахрайства приділяється недостатньо уваги. Виокремлено серед найважливіших причин виникнення фінансового шахрайства причини економічного, морально-психологічного, нормативно-правового та інфраструктурно-організаційного характеру.

Констатовано, що фінансове шахрайство чинить негативний вплив на економіку країни, завдаючи їй загалом та добробуту її громадян зокрема багатомільйонних збитків. Акцентовано на необхідності комплексного застосування двох видів оцінок таких наслідків: кількісної (яка передбачає розрахунок матеріальної шкоди, економічних збитків та упущеної економічної вигоди через вчинені шахрайські дії) та якісної (котра сприяє логічному обґрунтуванню обставин, до яких призвели шахрайські дії, та проявляється у зміні іміджу, репутації, інвестиційної привабливості організації) з метою ідентифікації наслідків фінансового шахрайства.

Висвітлено, що основними передумовами (факторами) виникнення фінансового шахрайства є: можливість вчинення шахрайських дій, стимул або тиск до вчинення таких дій та виправдання цього злочину (так званий «трикутник» шахрайства), тому одним із найважливіших завдань як на рівні держави, так і господарюючих суб’єктів та фізичних осіб має стати нейтралізація цих факторів шляхом упровадження ефективних механізмів контролю за недопущенням можливості виникнення ризику шахрайських дій у будь-якій сфері суспільно-економічних відносин загалом та фінансових зокрема.

Перспекитви. У подальших наукових дослідженнях пропонується зосередити увагу на системному аналізі найбільш типових різновидів фінансового шахрайства, які мають місце в Україні. На наше переконання, це сприятиме формуванню низки заходів, спрямованих на подолання цього негативного явища.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. Київ; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2007. 1736 с.

Кодекс № 2341-III: Кримінальний Кодекс України від 5 квітня 2001 р. (зі змінами і доповненнями). URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14.

Постанова пленуму Верховного Суду України: Про судову практику у справах про злочини проти власності : від 06.11.2009 року №10. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0010700-09.

Чорнуцький С. П. Суть і методика виявлення фактів фінансового шахрайства. Економіка та держава. 2011. № 7. С. 127–131.

Чернявський С. С. Теоретичні та практичні основи методики розслідування фінансового шахрайства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : 12.09.09. Київ, 2010. – 34 с.

Чернявський С. С. Наукові основи розробки криміналістичної методики розслідування фінансового шахрайства. Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. 2008. № 6. С. 89–100.

Стан злочинності в Україні у 2013–2018 роках. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/.

Cressey D. R. Other People’s money. Montclair. NJ: Patterson Smith, 1973. 30 р.

Роговенко Д. С. Забезпечення протидії шахрайству в сфері фінансових послуг. Бюлетень Міністерства юстиції України. 2011. № 12. С. 55–60.

Чуницька І. І. Заходи запобігання фінансовому шахрайству та легалізація коштів, зароблених злочинним шляхом. Проблеми економіки. 2017. № 2. С. 282–291.

Чернявський С. С. Фінансове шахрайство як об’єкт криміналістичного дослідження. Государство и право в условиях глобализации: реалии и перспективы : матер. 2-ой Междунар. науч.-практ. конф. (г. Симферополь, 16–17 апр. 2010 г.). Симферополь, 2010. 529 с.

Самые крупные мошенничества в США. Кто и как обманывал американцев на миллиарды долларов? URL: http://forbes.ua/business/1356162-samye-krupnyemoshennichestva-v-ssha/1356163#cut.

Великобританія втрачає через фінансове шахрайство 48,6 млрд. дол. на рік. URL: https://news.finance.ua/ua/news/-/184878/velykobrytaniya-vtrachaye-cherezfinansove-shahrajstvo-48-6-mlrd-dol-na-rik.

Мошенничество с фактами 2017: окончательный обзор мошенничества в платежной индустрии Великобритании. URL: https://www.financialfraudaction.org.uk/fraudfacts17/.

Шахрайство на фінансовому ринку : практ. посіб. з протидії / за ред. В. Фещенка. Київ : Укр. агентство з фін. розвитку, 2011. 424 с.

Всесвітнє дослідження економічних злочинів та шахрайства 2018 року. URL : https://www.pwc.com/ua/uk/survey/2018/economic-crime-survey.html.

Ковбель А. Про шахрайство в українських компаніях. URL: https://biz. nv.ua/ukr/experts/shahrajstvo-v-ukrajinskih-kompanijah-sprijnjattja-topmenedzhmentu-1717029.html.

Сметанко О. В. Удосконалення процесу внутрішнього аудиту причин шахрайства в системі корпоративного управління. Економічний форум. 2015. № 3. С. 424–430.

Все про шахрайські схеми в бізнесі та шахраїв! Ч. 1. URL: https:// olenachumachenko.com/.

References

Busel, V. T. (Ed.). (2007). Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy [Large explanatory dictionary of the contemporary Ukrainian language]. Kyiv; Irpin: VTF «Perun» [in Ukrainian].

Kryminalnyi Kodeks Ukrayiny : Kodeks za № 2341-III vid 5 kvitnya 2001 r. (zi zminamy i dopovnennyamy) [Criminal Code of Ukraine: Code No. 2341-III of April 5, 2001 (with amendments and supplements)]. (n.d.). zakon.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 [in Ukrainian].

Pro sudovu praktyku u spravax pro zlochyny proty vlasnosti: Postanova plenumu Verxovnogo Sudu Ukrayiny`vid 06.11. 2009 roku №10 [On judicial practice in cases of criminal offences against property: Resolution of the Plenum of the Supreme Court of Ukraine of November 6, 2009 No. 10.] (n.d.).zakon.rada.gov.ua. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show /v0010700-09 [in Ukrainian].

Chornutskyi, S. P. (2011). Sut i metodyka vyiavlennya faktiv finansovoho shakhraistva [The nature and methods of financial fraud detection]. Ekonomika ta derzhava – Economy and the State, 7, 127-131 [in Ukrainian].

Cherniavskyi, S. S. (2010). Teoretychni ta praktychni osnovy metodyky rozsliduvannya finansovoho shakhraistva [Theoretical and practical principles of the investigation methods of financial fraud]. Extended abstract of Doctor’s thesis. Kyiv: National Academy of Internal Affairs [in Ukrainian].

Сhernyavskyi, S. S. (2008). Naukovi osnovy rozrobky kryminalistychnoyi metodyky rozsliduvannya finansovogo shakhraijstva [Scientific fundamentals of development of forensic methods of investigation of financial fraud]. Naukovyj visnyk Kyivskoii natsionalnoi akademii vnutrishnikh sprav – Scientific Works of Kyiv National Academy of Internal Affairs, 6, 89-100 [in Ukrainian].

Stan zlochynnosti v Ukraini u 2013-2018 rokax [The state of crime in Ukraine in 20132018]. (n.d.). ukrstat.gov.ua. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua/ [in Ukrainian].

Cressey, D. R. (1973). Other People’s Money. Montclair, NJ: Patterson Smith.

Rohovenko, D. S. (2011). Zabezpechennia protydii shakhraistvu v sferi finansovykh posluh [Taking measures in counteracting fraud in financial area]. Biuleten Ministerstva yustytsii Ukrainy – Bulletin of the Ministry of Justice of Ukraine, 12, 55-60 [in Ukrainian].

Chunytska, I. I. (2017). Zakhody zapobihannia finansovomu shakhraistvu ta lehalizatsiya koshtiv, zaroblenykh zlochynnym shliakhom [Measures to prevent financial fraud and legalize the proceeds of crime]. Problemy ekonomiky – The Problems of Economy, 2, 282-291 [in Ukrainian].

Cherniavskyi, S. S. (2010). Fіnansove shakhraistvo iak obiekt krimіnalіstichnoho doslіdzhennia [Financial fraud as a study object of forensic research]. Gosudarstvo i pravo v usloviiakh globalizatsii: realii i perspektivy – The State and Law in the Context of Globalization: Realities and Prospects: Proceedings of the 2nd International Scientific and Practical Conference. (p. 529). Simferopol [in Ukrainian].

Samye krupnye moshennichestva v SShA. Kto i kak obmanyval amerikantsev na milliardy dollarov? [The largest fraud in the United States. Who and how cheated Americans of billions of dollars?]. (n.d.). forbes.ua. Retrieved from http://forbes. ua/business/1356162-samye-krupnye-moshennichestva-vssha/1356163#cut [in Russian].

Velykobrytaniia vtrachaye cherez finansove shakhrajstvo 48,6 mlrd. dol. na rik [Britain loses $ 48.6 billion a year due to financial fraud]. (n.d.). news.finance. ua. Retrieved from https://news.finance.ua/ua/news/-/184878/velykobrytaniyavtrachaye-cherez-finansove-shahrajstvo-48-6-mlrd-dol-na-rik [in Ukrainian].

Fraud the Facts 2017: The Definite overview of payment industry fraud in the UK. (n.d.). www.financialfraudaction.org.uk. Retrieved from https://www.financialfraudaction.org.uk/fraudfacts17/.

Feshchenko, K. (Ed.). (2011). Shakhraistvo na finansovomu rynku: praktychnyi posibnyk z protydiyi [Fraud in the financial market: practical countermeasures]. Kyiv: Ukrainske ahentstvo z finansovoho rozvytku [in Ukrainian].

Vsesvitnie doslidzhennia ekonomichnykh zlochyniv ta shakhraistva 2018 roku [Global Economic Crime and Fraud Survey 2018]. (n.d.). pwc.com. Retrieved from https://www.pwc.com/ua/uk/survey/2018/economic-crime-survey.html [in Ukrainian].

Kovbel, A. Pro shakhraistvo v ukrainskykh kompaniiakh [On fraud in Ukrainian companies]. (n.d.). biz.nv.ua. Retrieved from https://biz.nv.ua/ukr/experts/ shahrajstvo-v-ukrajinskih-kompanijah-sprijnjattja-top-menedzhmentu-1717029. html [in Ukrainian].

Smetanko, O. V. (2015). Udoskonalennia protsesu vnutrishnioho audytu prychyn shakhraistva v systemi korporatyvnoho upravlinnya [Improvement of the internal audit process of fraud identification in corporate governance]. Ekonomichnyi forum – Economic Forum, 3, 424-430 [in Ukrainian].

Vse pro shakhraiski skhemy v biznesi ta shakhraiv! Chastyna 1. [All about fraudulent schemes in business and fraudsters! Part 1]. (n.d.). olenachumachenko.com. Retrieved from https://olenachumachenko.com/ [in Ukrainian].
DOI: https://doi.org/10.35774/visnyk2019.02.047

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.