Актуальні проблеми функціонування ринку фінансових послуг в Україні

Тетяна Письменна

Анотація


Вступ. Наголошено на тому, що сталий розвиток економіки країни можливий при ефективному функціонуванні ринку фінансових послуг. Його формують сфери професійної діяльності суб’єктів, які надають страхові, банківські та інвестиційні послуги.

Мета. Мета наукового дослідження полягає у виявленні проблем, які стримують розвиток ринку фінансових послуг в Україні.

Методи. При проведенні дослідження застосовано такі загальнонаукові методи теоретичного пізнання, як індукція, аналіз та узагальнення.

Результати. Проаналізовано основні показники функціонування вітчизняного ринку страхових послуг. За обсягами валових страхових премій і страхових виплат визначено, що найбільш розвинутим видом страхування є автострахування. Загалом констатовано поступальний розвиток різних видів страхування на страховому ринку України. Серед усіх видів страхування виділено страхування життя через його соціально важливу роль. Рівень розвитку ринку страхування життя в Україні оцінено як низький.

Активність вітчизняних банків на ринку фінансових послуг оцінено за допомогою обсягу коштів, отриманих від суб’єктів господарювання і фізичних осіб, та суми наданих їм валових кредитів. За сучасних умов вітчизняний банк практикується у фінансових послугах з інноваційною складовою.

Проаналізовано основні показники функціонування вітчизняного ринку інвестиційних послуг за участю інститутів спільного інвестування. Про розвиток цього сегменту ринку інвестиційних послуг свідчить динаміка обсягу активів, що належать інвестиційним фондам. Констатовано недостатню участь населення в інститутах спільного інвестування.

Перспективи. Результати проведеного наукового дослідження мають прикладний характер і можуть бути застосовані при реалізації стратегії розвитку ринку фінансових послуг України.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Болдова А. А., Мойко В. Ю. Ринок фінансових послуг України: глобалізаційний аспект. Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. 2012. № 1. С. 72–79.

Бондаренко Л. П., Політило М. П. Банківські інновації як необхідність ефективного функціонування банківського ринку. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 3. С. 5–8.

Бриндзя А. З. Розвиток ринку фінансових послуг. Теоретичні та прикладні аспекти розвитку економіки: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 25 квітня 2013 р.). Тернопіль, 2013. С. 13–15.

Ватаманюк З. Г., Кушнір Т. М. Розвиток інституційного інвестування в Україні. Фінанси України. 2007. № 3. С. 124–131.

Дзюблюк О. Ринок банківських послуг: теоретичні аспекти організації і стратегія розвитку в Україні. Банківська справа. 2005. № 3. С. 40–52.

Зверук Л. А., Рибачук В. О. Модернізація національного ринку банківських послуг як стратегічний орієнтир його розвитку (на прикладі ПАТ «Державний ощадний банк України»). Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». 2017. № 1 (1). С. 19–26.

Золотарьова О. В., Чекал А. А. Інноваційні банківські продукти та специфіка їх упровадження в Україні. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2016. Вип. 16. С. 112–115.

Мельниченко О. Аналіз використання альтернативних каналів продажів та новітніх технологій у діяльності банків. Вісник НБУ. 2013. Лист. С. 37–41.

Мінкович В. Т., Тимчак М. В. Перспективні напрямки розвитку окремих видів страхування в умовах трансформації економіки України. Науковий вісник Ужгородського університету. 2017. Вип. 1 (49). С. 268–275.

Семенча І. Є., Резник Г. І. Діяльність інститутів спільного інвестування в Україні: сучасні проблеми та шляхи їх подолання. Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка. 2018. Вип. 28. С. 275–285.

Сизоненко В. О., Циганов С. А. Особливості сучасного розвитку ринку банківських послуг. Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. Суми, 2009. Т. 24. URL: http://essuir.sumdu.edu.ua/ handle/123456789/55359 (дата звернення: 01.02.2019).

Скорик Л. Б. Актуальні проблеми функціонування ринку банківських послуг в Україні. Актуальні проблеми розвитку сучасної економіки: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Дніпропетровськ, 13-14 березня 2014 р.). Дніпропетровськ, 2014. С. 86–87.

Трохименко В. І. Ринок банківських послуг в Україні: сучасний стан і тенденції розвитку. Статистика України. 2010. № 2. С. 26–31.

Трудова М. Є. Інноваційні перспективи розвитку в банківській системі України. Економіка і суспільство. 2016. Вип. 3. С. 485–490.

Федорович І. Проблеми та перспективи розвитку діяльності інституційних інвесторів на фінансовому ринку України. Світ фінансів. 2017. Вип. 3 (52). С. 73–82.

Фисун І. В., Прокопенко А. О. Проблеми функціонування ринку страхових послуг України в умовах світової фінансової кризи. Економіка і регіон. 2009. № 3 (22). С. 129–133.

Шолойко А. С. Ринок страхування життя в Україні та його інфраструктура. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 5. С. 32–36.

Юрій С. І., Луцишин О. О. Ринок фінансових послуг як інституційна основа ринкової економіки. Фінанси України. 2010. № 11. С. 48–59.

Ящук В. В. Ринки фінансових послуг як складова системи економічного розвитку. Фінанси України. 2010. № 1. С. 115–121.

Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12 липня 2001 р. № 2664-ІІІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2664-14 (дата звернення: 28.03.2019).

Підсумки діяльності страхових компаній за 2010-2018 рр. URL: https:// forinsurer.com/stat (дата звернення: 28.05.2019).

Огляд банківського сектору. Київ : НБУ, 2019. Лют. 12 с.

Вкладення коштів в інститути спільного інвестування – новий спосіб збереження та примноження грошей. URL: http://www.uaib.com.ua/abcpeople/abetka_isi/5908.html (дата звернення: 09.04.2019).

Активи визнаних інститутів спільного інвестування в управлінні у 20102018 рр. URL: http://www.uaib.com.ua/analituaib/publ_ici_quart.html (дата звернення: 28.05.2019).

References

Boldova, A. A., & Moiko, V. Yu. (2012). Rynok finansovykh posluh Ukrainy: hlobalizatsiinyi aspekt [The financial services market in Ukraine: the globalization aspect]. Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoho universytetu derzhavnoi podatkovoi sluzhby Ukrainy – Collection of scientific works of National University of State Tax Service of Ukraine, 1, 72-79 [in Ukrainian].

Bondarenko, L. P., & Politylo, M. P. (2018). Bankivski innovatsii yak neobkhidnist efektyvnoho funktsionuvannia bankivskoho rynku [Banking innovations as a requirement for effective functioning of banking market]. Investytsii: praktyka ta dosvid – Investments: practice and experience, 3, 5-8 [in Ukrainian].

Bryndzia, A. Z. (2013). Rozvytok rynku finansovykh posluh [Development of financial services market]. Teoretychni ta prykladni aspekty rozvytku ekonomiky –Theoretical and applied aspects of economic development: Proceedings of the 3rd International scientific and practical conference. (pp. 13-15). Ternopil [in Ukrainian].

Vatamaniuk, Z. H., & Kushnir, T. M. (2007). Rozvytok instytutsiinoho investuvannia v Ukraini [Development of institutional investment in Ukraine]. Finansy Ukrainy – Finance of Ukraine, 3, 124-131 [in Ukrainian].

Dziubliuk, O. (2005). Rynok bankivskykh posluh: teoretychni aspekty orhanizatsii i stratehiia rozvytku v Ukraini [The banking services market: theoretical aspects of organization and development strategy in Ukraine]. Bankivska sprava – Banking, 3, 40-52 [in Ukrainian].

Zveruk, L. A., & Rybachuk, V. O. (2017). Modernizatsiia natsionalnoho rynku bankivskykh posluh yak stratehichnyi oriientyr yoho rozvytku (na prykladi PAT «Derzhavnyi oshchadnyi bank Ukrainy») [Modernization of the national banking services market as a strategy of its development (the case of PC «State savings bank of Ukraine»)]. Mizhnarodnyi naukovyi zhurnal «Internauka» – International research journal «Internauka», 1 (1), 19-26 [in Ukrainian].

Zolotarova, O. V., & Chekal, A. A. (2016). Innovatsiini bankivski produkty ta spetsyfika yikh uprovadzhennia v Ukraini [Innovative banking products and specific features of their implementation in Ukraine]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu – Scientific bulletin of Kherson State University, 16, 112-115 [in Ukrainian].

Melnychenko, O. (2013). Analiz vykorystannia alternatyvnykh kanaliv prodazhiv ta novitnikh tekhnolohii u diialnosti bankiv [Analysis of the use of alternative sales channels and the latest technologies in the activities of banks]. Visnyk NBU – Bulletin of the NBU, November, 37-41 [in Ukrainian].

Minkovych, V. T., & Tymchak, M. V. (2017). Perspektyvni napriamky rozvytku okremykh vydiv strakhuvannia v umovakh transformatsii ekonomiky Ukrainy [Further prospects of the development of certain types of insurance in the conditions of transformation of Ukraine’s economy]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu – Scientific Bulletin of Uzhhorod university, 1 (49), 268-275 [in Ukrainian].

Semencha, I. Ye., & Reznyk, H. I. (2018). Diialnist instytutiv spilnoho investuvannia v Ukraini: suchasni problemy ta shliakhy yikh podolannia [Activities of joint investment institutions in Ukraine: current problems and ways of solutions]. Podilskyi visnyk: silske hospodarstvo, tekhnika, ekonomika – Podillian bulletin: agriculture, engineering, economics, 28, 275-285 [in Ukrainian].

Syzonenko, V. O., & Tsyhanov, S. A. (2009). Osoblyvosti suchasnoho rozvytku rynku bankivskykh posluh [Features of modern development of banking services market]. Problemy i perspektyvy rozvytku bankivskoi systemy Ukrainy – Problems and prospects of development of the banking system of Ukraine. (Vol. 24). Sumy. Retrieved from http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/55359 [in Ukrainian].

Skoryk, L. B. (2014). Aktualni problemy funktsionuvannia rynku bankivskykh posluh v Ukraini [Current issues of functioning of the banking services market in Ukraine]. Aktualni problemy rozvytku suchasnoi ekonomiky – Actual problems of development of modern economy: Proceedings of the International Scientific and Practical Internet-Conference. (pp. 86-87). Dnipropetrovsk [in Ukrainian].

Trokhymenko, V. I. (2010). Rynok bankivskykh posluh v Ukraini: suchasnyi stan i tendentsii rozvytku [The banking services market in Ukraine: current state and development trends]. Statystyka Ukrainy – Statistics of Ukraine, 2, 26-31 [in Ukrainian].

Trudova, M. Ye. (2016). Innovatsiini perspektyvy rozvytku v bankivskii systemi Ukrainy [Innovative prospects of development in the banking system of Ukraine]. Ekonomika i suspilstvo – Economics and Society, 3, 485-490 [in Ukrainian].

Fedorovych, I. (2017). Problemy ta perspektyvy rozvytku diialnosti instytutsiinykh investoriv na finansovomu rynku Ukrainy [Problems and prospects of development of activity of institutional investors in Ukraine’s financial market]. Svit finansiv – World of Finance, 3 (52), 73-82 [in Ukrainian].

Fysun, I. V., & Prokopenko, A. O. (2009). Problemy funktsionuvannia rynku strakhovykh posluh Ukrainy v umovakh svitovoi finansovoi kryzy [The challenges of functioning of the insurance services market in Ukraine in the context of the global financial crisis]. Ekonomika i rehion – Economics and Region, 3 (22), 129-133

[in Ukrainian].

Sholoiko, A. S. (2018). Rynok strakhuvannia zhyttia v Ukraini ta yoho infrastruktura [The life insurance market in Ukraine and its infrastructure]. Investytsii: praktyka ta dosvid – Investments: practice and experience, 5, 32-36 [in Ukrainian].

Yurii, S. I., & Lutsyshyn, O. O. (2010). Rynok finansovykh posluh yak instytutsiina osnova rynkovoi ekonomiky [The financial services market as an institutional basis of market economy]. Finansy Ukrainy – Finance of Ukraine, 11, 48-59 [in Ukrainian].

Yashchuk, V. V. (2010). Rynky finansovykh posluh yak skladova systemy ekonomichnoho rozvytku [Financial services markets as a component of economic growth system]. Finansy Ukrainy – Finance of Ukraine, 1, 115-121 [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy «Pro finansovi posluhy ta derzhavne rehuliuvannia rynkiv finansovykh posluh» vid 12 lypnia 2001 r. № 2664-III [Law of Ukraine on financial services and state regulation of financial services from July 12 2001, № 2664-III]. (n.d.). https:// zakon.rada.gov.ua. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2664-14 [in Ukrainian].

Pidsumky diialnosti strakhovykh kompanii za 2010-2018 rr. [The results of activity of insurance companies in 2010-2018]. (n.d.). https://forinsurer.com. Retrieved from https://forinsurer.com/stat [in Ukrainian].

Ohliad bankivskoho sektoru [Overview of banking sector]. (2019). Kyiv: NBU [in Ukrainian].

Vkladennia koshtiv v instytuty spilnoho investuvannia – novyi sposib zberezhennia ta prymnozhennia hroshei [Investing in joint investment institutes – a new way of saving and increasing money]. (n.d.). www.uaib.com.ua. Retrieved from http://www. uaib.com.ua/abcpeople/abetka_isi/5908.html [in Ukrainian].

Aktyvy vyznanykh instytutiv spilnoho investuvannia v upravlinni u 2010-2018 rr. [Assets of recognized joint investment institutions in management in 2010-2018]. (n.d.). http://www.uaib.com.ua. Retrieved from http://www.uaib.com.ua/analituaib/publ_ici_quart.html [in Ukrainian].
DOI: https://doi.org/10.35774/visnyk2019.02.057

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.