Факторна модель соціального розвитку Білорусі

Анастасія Сімахова

Анотація


Вступ. Стаття присвячена побудові факторної моделі соціального розвитку Білорусі як країни, що розвивається, із специфічною моделлю соціальної економіки. Білорусь має транзитивну модель соціальної економіки. У результаті проведеного дослідження виділено три узагальнених фактори індикаторів соціального розвитку Білорусі: стан розвитку соціальної економіки, база соціалізації та потенціал населення до самозабезпечення і самореалізації.

Мета. Метою статті є побудова факторної моделі соціальних індикаторів розвитку Білорусі.

Методи. Для оцінки ключових факторів, що впливають на соціальний розвиток Білорусі було проведено їх аналіз за допомогою системи показників оцінки ефективності моделі соціальної економіки на глобальному та національному рівнях. У статті були використані методи аналізу, синтезу та порівняння даних. Для досягнення завдання щодо факторного моделювання соціальних індикаторів Білорусі було використано пакет Статистика 7.0 із факторним аналізом методом головних компонент. Факторний аналіз соціальних індикаторів розвитку Білорусі дозволив виокремити фактори, які більш суттєво впливають на соціалізацію економіки країни. Метод факторного аналізу використовується для скорочення наявних показників шляхом виділення прихованих загальних факторів, які пояснюють зв’язки між чинниками об’єкту – соціальними індикаторами розвитку країни.

Результати. Визначено основні фактори соціального розвитку Білорусі. Встановлено, що два локальних індикатори соціального розвитку Білорусі наразі не впливають на соціалізацію економіки країни, а саме, це рівень народжуваності (кількість новонароджених на одну жінку) та частка території країни із наземними та морськими заповідниками. У статті встановлено, що третьому узагальненому фактору індикаторів соціального розвитку Білорусі слід приділити більшу увагу, оскільки саме він лежить в основі розвитку соціальної економіки.

Перспективи. Створення сприятливого середовища для людського розвитку, відкриття власного бізнесу та самозайнятості населення зумовлює формування ефективних підвалин підвищення рівня життя населення в усіх країнах, що розвиваються, у т.ч. Білорусі. Запропоновано методи сприяння самореалізації потенціалу населення щодо самозабезпечення та підвищення рівня життя.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Сімахова А. О. Транзитивна модель соціальної економіки у глобальному середовищі / А. О. Сімахова // Бізнес Інформ. – 2018. – № 7. – С. 26–31.

Stukalo N. Global parameters of social economy clustering / N. Stukalo, А. Simakhova // Problems and Perspectives in Management. – 2018. – № 16(1). – Р. 36–47.

Сімахова А. О. Індикатори оцінки ефективності моделі соціальної економіки на глобальному рівні / А. О. Сімахова // Вісник Дніпропетровського університету. – 2018. – Т. 26, вип. 10.– С. 95–100. – (Серія: Світове господарство і міжнародні економічні відносини).

Буркова О. С. Анализ тенденций социально-экономического развития Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://rep.polessu.by/bitstream/123456789/13339/1/Burkova_OS.pdf.

Валіон О. Пріоритетні напрямки соціальної політики в Республіці Білорусь упродовж 2006–2010 рр. / О. Валіон // Україна-Європа-Світ : Міжнар. зб. наук. праць. – 2013. – № 11. – С. 150–160. – (Серія: Історія, міжнародні відносини).

Глухова И. В. Занятость и безработица в Республике Беларусь: аналитический аспект / И. В. Глухова // Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины. – 2017. – № 5(104). – С. 114–119.

Длугопольський О. В. Державно-приватне партнерство в контексті реформи соціальної політики / О. В. Длугопольський // Соціальна ринкова економіка: орієнтири для євроінтеграційних трансформацій України: KASPolicyPaper. – 2015. – № 25. – С. 41–46.

Анализ социально-экономической эффективности развития регионов Республики Беларусь / В. О. Друтько [и др.] // НИРС БГЭУ : сб. науч. ст. Вып. 4 / М-во образов. Респ. Беларусь, УО «Белор. гос. экон. ун-т» ; [редкол.: Г. А. Короленок (пред.) и др.]. – Минск : РИВШ, 2014. – С. 270–273.

Зайченко Н. П. Основные положения национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2020 г. / Н. П. Зайченко [и др.] // Белорусский экономический журнал. – 2004. – № 3. – С. 4–18.

Zhukovskaya O. Social capital as the factor of the state configuration of the market of the Republic of Belarus / V. Ostroga, O. Zhukovskaya // Business, Management and Education. – 2011. – Vol. 9, № 2. – P. 248–259.

Average annual wages. Retrieved from: http://www.oecd-ilibrary.org/social-issuesmigration-health/data/oecd-employment-and-labour-market-statistics/averageannual-wages_data-00571-en.

GDP per capita. Retrieved from: https://data.worldbank.org/indicator?tab=all.

Inflation, consumer prices (annual %)]. Retrieved from: https://data.worldbank.org/indicator?tab=all.

Unemployment, total (% of total labor force). Retrieved from: https://data.worldbank.org/indicator?tab=all.

Population growth (annual %). Retrieved from: https://data.worldbank.org/indicator?tab=all.

International Migration Report 2017. Retrieved from: http://www.un.org/en/ development/desa/population/migration/publications/migrationreport/docs/MigrationReport2017_Highlights.pdf.

Fertility rate, total (births per woman). Retrieved from: https://data.worldbank.org/indicator?tab=all.

Life expectancy at birth, total (years). Retrieved from: https://data.worldbank.org/indicator?tab=all.

World health statistics 2018. Retrieved from: http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272596/9789241565585-eng.pdf?ua=1.

Government expenditure on education, total (% of GDP). Retrieved from: https://data.worldbank.org/indicator?tab=all.

Self-employed, total (% of total employment). Retrieved from: https://data.worldbank.org/indicator?tab=all.

Terrestrial and marine protected areas (% of total territorial area). Retrieved from: https://data.worldbank.org/indicator?tab=all.

Global Age Watch Index 2014. Retrieved from: https://www.ageinternational.org.uk/Documents/Global%20AgeWatch%20Index-ExecSumm-lowres2b.pdf.

Global Age Watch Index 2013. Retrieved from: http://www.helpage.org/globalagewatch/reports/global-agewatch-index-2013-insight-report-summary-andmethodology/.

Social Progress Index 2013. Retrieved from: http://www.avina.net/avina//wpcontent/uploads/2013/04/SocialProgressIndex2013.pdf.

Index of economic freedom 2018. Retrieved from: https://www.heritage.org/index/ranking.

Index of economic freedom 2015. Retrieved from: https://irr.org.za/reports/ occasional-reports/files/index-of-economic-freedom-2015-highlights.pdf.

Index of economic freedom 2016. Retrieved from: https://www.heritage.org/index/pdf/2016/book/index_2016.pdf.

Happy Planet Index 2012. Retrieved from: http://www.happy-planet-index.com/hpi2012/.

International Migration Outlook 2016. Retrieved from: http://www.npdata.be/Dok/OESO/Migratierapporten/Migration-2016-8116101e.pdf.

International Migration Outlook 2018. Retrieved from: http://www.oecd-berlin.de/download/IMO201820June_final.pdf.

World health statistics 2017. Retrieved from: http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/255336/9789241565486-eng.pdf?sequence=1.

Халафян А. А. STATISTICA 6. Статистический анализ данных : учеб. / А. А. Халафян. – [3-е изд.]. – М. : ООО «Биконом-Пресс», 2007. – 512 с.

Referenses

Simakhova, A. O. (2018). Tranzytyvna model sotsialnoi ekonomiky u hlobalnomu seredovyshchi [A transition model of social economy in the global environment]. Biznes Inform – Business Inform, 7, 26-31 [in Ukrainian].

Stukalo, N. & Simakhova, A. (2018). Global parameters of social economy clustering. Problems and Perspectives in Management, 16(1), 36-47.

Simakhova, A. O. (2018). Indykatory otsinky efektyvnosti modeli sotsialnoi ekonomiky na hlobalnomu rivni [Indicators for assessing efficiency of social economy model on a global scale]. Visnyk Dnipropetrovskoho universytetu – Herald of Dnipropetrovsk National University, 26(10), 95-100 [in Ukrainian].

Burkova, O. S. (n.d.). Analiz tendentsii sotsialno-ekonomicheskogo razvitiia Respubliki Belarus [Analysis of social and economic development trends in the Republic of Belarus]. rep.polessu.by. Retrieved from https://rep.polessu.by/bitstream/123456789/13339/1/Burkova_OS.pdf [in Russian].

Valion, O. (2013). Priorytetni napriamky sotsialnoi polityky v Respublitsi Bilorus uprodovzh 2006–2010 rr. [Priority areas for social policy in the Republic of Belarus from 2006 to 2010]. Mizhnar. zb. nauk. prats “Ukraina-Yevropa-Svit” – A Collection of research papers ‘Ukraine-Europe-World’, 11, 150-160 [in Ukrainian].

Glukhova, I. V. (2017). Zaniatost i bezrabotitsa v Respublike Belarus: analiticheskii aspekt [Employment and unemployment in the Republic of Belarus: an analytical perspective]. Izvestiia Gomelskogo gosudarstvennogo universiteta imeni F. Skoriny – Bulletin of F. Skorina Gomel State University, 5(104), 114-119 [in Russian].

Dluhopolskyi, O. V. (2015). Derzhavno-pryvatne partnerstvo v konteksti reformy sotsialnoi polityky[ Public-private partnership within the context of social policy reform]. Sotsialna rynkova ekonomika: oriientyry dlia yevrointehratsiinykh transformatsii Ukrainy – Social Market Economy: guidelines for European integration transformations in Ukraine: KASPolicyPaper, 25, 41-46 [in Ukrainian].

Drutko, V. O. (2014). Analiz sotsialno-ekonomicheskoi effektivnosti razvitiia regionov Respubliki Belarus [Analysis of social and economic efficiency of regional development in the Republic of Belarus]. G. A. Korolienok (Eds.). NIRS BGEU – Students’ Research Work of Belarus State Economic University, 4, 270-273 [in Russian].

Zaichenko, N. P. et al. (2004). Osnovnye polozheniia natsionalnoi strategii ustoichivogo sotsialno-ekonomicheskogo razvitiia Respubliki Belarus na period do 2020 g. [General characteristics of national policy on sustainable social and economic development in the Republic of Belarus up to 2020]. Belorusskii ekonomicheskii zhurnal – Belarus economic Journal, 3, 4-18 [in Russian].

Zhukovskaya, O. & Ostroga V. (2011). Social capital as the factor of the state configuration of the market of the Republic of Belarus. Business, Management and Education, 9(2), 248-259.

Average annual wages. (n.d.). www.oecd-ilibrary.org. Retrieved from: http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/data/oecd-employment-andlabour-market-statistics/average-annual-wages_data-00571-en.

GDP per capita. (n.d.). data.worldbank.org. Retrieved from: https://data.worldbank.org/indicator?tab=all.

Inflation, consumer prices (annual %). (n.d.). data.worldbank.org. Retrieved from: https://data.worldbank.org/indicator?tab=all.

Unemployment, total (% of total labor force). (n.d.). data.worldbank.org. Retrieved from: https://data.worldbank.org/indicator?tab=all.

Population growth (annual %). (n.d.). data.worldbank.org. Retrieved from: https://data.worldbank.org/indicator?tab=all.

International Migration Report. (2017). www.un.org. Retrieved from: http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/publications/migrationreport/docs/MigrationReport2017_Highlights.pdf.

Fertility rate, total (births per woman). (n.d.). data.worldbank.org. Retrieved from: https://data.worldbank.org/indicator?tab=all.

Life expectancy at birth, total (years). (n.d.). data.worldbank.org. Retrieved from: https://data.worldbank.org/indicator?tab=all.

World health statistics. (2018). apps.who.int. Retrieved from: http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272596/9789241565585-eng.pdf?ua=1.

Government expenditure on education, total (% of GDP). (n.d.). data.worldbank. org. Retrieved from: https://data.worldbank.org/indicator?tab=all.

Self-employed, total (% of total employment). (n.d.). data.worldbank.org. Retrieved from: https://data.worldbank.org/indicator?tab=all.

Terrestrial and marine protected areas (% of total territorial area). (n.d.). data. 22. Terrestrial and marine protected areas (% of total territorial area). (n.d.). data. worldbank.org. Retrieved from: https://data.worldbank.org/indicator?tab=all.

Global Age Watch Index. (2014). www.ageinternational.org.uk. Retrieved from: https://www.ageinternational.org.uk/Documents/Global%20AgeWatch%20IndexExecSumm-lowres2b.pdf.

Global Age Watch Index. (2013). www.helpage.org. Retrieved from: http://www. helpage.org/global-agewatch/reports/global-agewatch-index-2013-insight-reportsummary-and-methodology/.

Social Progress Index. (2013). www.avina.net. Retrieved from: http://www.avina.net/avina//wp-content/uploads/2013/04/SocialProgressIndex2013.pdf.

Index of economic freedom. (2018). www.heritage.org. Retrieved from: https://www.heritage.org/index/ranking.

Index of economic freedom. (2015). irr.org.za. Retrieved from: https://irr.org.za/reports/occasional-reports/files/index-of-economic-freedom-2015-highlights.pdf.

Index of economic freedom. (2016). www.heritage.org. Retrieved from: https://www.heritage.org/index/pdf/2016/book/index_2016.pdf.

Happy Planet Index. (2012). www.happy-planet-index.com. Retrieved from: http://www.happy-planet-index.com/hpi-2012/.

International Migration Outlook. (2016). www.npdata.be. Retrieved from: http://www.npdata.be/Dok/OESO/Migratierapporten/Migration-2016-8116101e.pdf.

International Migration Outlook. (2018). www.oecd-berlin.de. Retrieved from: http://www.oecd-berlin.de/download/IMO201820June_final.pdf.

World health statistics. (2017). apps.who.int. Retrieved from: http://apps.who.int/ iris/bitstream/handle/10665/255336/9789241565486-eng.pdf?sequence=1.

Khalafian, A.A. (2007). STATISTICA 6. Statisticheskii analiz dannykh [Statistical analysis of data]. Moscow: OOO «Bikonom-Press» [in Russian].
DOI: https://doi.org/10.35774/visnyk2019.02.081

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.