Економічна безпека як індикатор розвитку інфраструктури сучасного підприємництва

Борис Погріщук, Георгій Хвічія-Дуве, Наталія Добіжа

Анотація


Вступ. У зв’язку зі зміною економічної парадигми, кардинальними перетвореннями в системі державного управління національним інфраструктурним розвитком в Україні виняткової актуальності набуває питання ґарантування економічної безпеки розвитку інфраструктури сучасного підприємництва.

Мета. Метою роботи є теоретико-методологічне обґрунтування засад ґарантування економічної безпеки як індикатора розвитку інфраструктури сучасного підприємництва.

Методи. Теоретико-методологічною базою дослідження є системний підхід до опрацювання питання економічної безпеки як індикатора розвитку інфраструктури сучасного підприємництва, наукові праці вітчизняних і зарубіжних вчених, метод теоретичного узагальнення, аналізу, синтезу, абстрактно-логічний та інші. У процесі дослідження використано метод теоретичного узагальнення – при опрацюванні теоретичних основ підприємництва, бізнес-інфраструктури, економічної безпеки у багаторівневому вимірі; аналізу – при визначенні сучасного стану розвитку інноваційних підприємницьких структур; синтезу – при виділенні принципів підвищення ефективності інвестиційної політики інфраструктурного розвитку; абстрактно-логічний – для узагальнення результатів та формулювання висновків.

Результати. Економічна безпека розглядається не лише як здатність самої держави реалізувати владні рішення, але й можливість для економічних суб’єктів різних рівнів діяти відповідно до своїх базових інтересів, проте у загальному руслі зміцнення економічної безпеки. Доведено, що вагоме місце у забезпеченні економічного безпеки сучасного бізнесу відіграє його інфраструктура, під якою розуміється сукупність державних, приватних та громадських інститутів, які обслуговують інтереси суб’єктів підприємницької діяльності й забезпечують їхню господарську діяльність та сприяють підвищенню її ефективності. Основним напрямом інвестиційної політики щодо формування інфраструктури сучасного бізнесу визначено формування сприятливого середовища, що сприяє підвищенню інвестиційної активності, залучення приватних вітчизняних та іноземних інвестицій для розвитку національної економіки. Виділено принципи підвищення ефективності інвестиційної політики інфраструктурного розвитку. Здійснено пропозиції щодо формування механізму інфраструктурного забезпечення сучасного бізнесу шляхом об’єднання потенціалу бізнес-формувань, територіальних громад та держави. Визначено, що основним напрямком інвестиційної політики щодо формування інфраструктури сучасного бізнесу має стати  формування середовища, що сприяє підвищенню інвестиційної    активності, залучення приватних вітчизняних та іноземних інвестицій для розвитку національної економіки.

Перспективи. До подальших досліджень належать питання взаємодії інфраструктурних об’єктів у міжрегіональному економічному просторі.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Ксьонжик І. В. Інфраструктурне забезпечення соціально-економічного розвитку сільських територій: теорія, методологія, практика : монографія. Херсон : Айлант, 2014. 470 с.

Бехтер Л. А. Сучасний стан продовольчої складової економічної безпеки. Ефективна економіка. 2016. URL: www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis.

Борщевський В. В., Куліш І. М. Економічна безпека регіону з урахуванням соціально-економічного потенціалу розвитку сільських територій. Інноваційна економіка в АПК. 2014. № 1 (1). С. 21–25.

Фінанси : підруч. / С. І. Юрій та ін. ; за ред. С. І. Юрія. Київ : Знання, 2012. 688 с.

Господарський кодекс України. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 18–22. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15 (дата звернення: 09.01.2019).

Кормишкін Ю. Систематизація та класифікація елементів бізнес інфраструктури аграрного підприємництва. Вісник аграрної науки Причорномор’я. 2016. Вип. 4 (92). С. 41–50.

Немченко А. Б., Немченко Т. Б. Бізнес-інкубатори в сфері сучасної державної підтримки розвитку регіональної інноваційної інфраструктури. Наукові праці КНТУ. Економічні науки. 2010. Вип. 17. С. 36–42.

Мельник О. І. Формування ефективного інфраструктурного забезпечення інноваційного підприємництва в аграрному секторі економіки. Економічний аналіз. 2015. Т. 21, № 1. С. 98–105.

Мельник В. І., Хвічія-Дуве Г. Р. Організаційно-економічні аспекти формування інфраструктури аграрного сектора. Вісник ХНАУ ім. В. В. Докучаєва. Серія «Економічні науки». 2018. № 2. С. 73–80.

Єфименко Т. І. Система управління державними фінансами України: проблеми економічної безпеки. Економіка України. 2018. № 11–12. С. 28–45.

Блакитна Г. В., Мельник В. В., Пурденко О. А. Економічна безпека приватних підприємств. Економіка України. 2018. № 9. С. 60–73.

References

Ksionzhyk, I. V. (2014). Infrastrukturne zabezpechennia sotsialno-ekonomichnoho rozvytku silskykh terytorii: teoriia, metodolohiia, praktyka [Infrastructure of socioeconomic development of rural areas: theory, methodology, practice]. Kherson: Ailant [in Ukrainian].

Bekhter, L. A. (2013). Suchasnyi stan prodovolchoi skladovoi ekonomichnoi bezpeky [The current state of food security]. Efektyvna ekonomika – Effective Economy, 1. Retrieved from www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis [in Ukrainian].

Borshchevskyi, V. V., & Kulish, I. M. (2014). Ekonomichna bezpeka rehionu z urakhuvanniam sotsialno-ekonomichnoho potentsialu rozvytku silskykh terytorii [Economic security of regions in terms of the potential for socio-economic development of rural areas]. Innovatsiina ekonomika v APK – Innovative economy in AIC(Agro-Industrial Complex), 1 (1), 21–25 [in Ukrainian].

Yurii, S. I. (Eds.). (2012). Finansy [Finance]. Kyiv : Znannia [in Ukrainian].

Hospodarskyi kodeks Ukrainy [Commercial Code of Ukraine]. (2003). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy – Bulletin of Verkhovna Rada of Ukraine, 18-22. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15 [in Ukrainian].

Kormyshkin, Yu. (2016). Systematyzatsiia ta klasyfikatsiia elementiv biznesinfrastruktury ahrarnoho pidpryiemnytstva [Systematization and classification of business infrastructure of agricultural enterprise]. Visnyk ahrarnoi nauky Prychornomoria – Ukrainian Black Sea Region Agrarian Science, 4(92), 41-50 [in Ukrainian].

Nemchenko, A. B., & Nemchenko, T. B. (2010). Biznes-inkubatory v sferi suchasnoi derzhavnoi pidtrymky rozvytku rehionalnoi innovatsiinoi infrastruktury [Business incubators in the modern state support of regional innovation infrastructure]. Naukovi pratsi KNTU. Ekonomichni nauky – The Collection of Scientific Works of Kirovohrad National Technical University. Economic Sciences, 17, 36-42 [in Ukrainian].

Melnyk, O. I. (2015). Formuvannia efektyvnoho infrastrukturnoho zabezpechennia innovatsiinoho pidpryiemnytstva v ahrarnomu sektori ekonomiky [Building an effective infrastructure for innovative proprietorship in agriculture]. Ekonomichnyi analiz – Economic Analysis, 21(1), 98-105 [in Ukrainian].

Melnyk, V. I., & Khvichiia-Duve, H. R. (2018) Orhanizatsiino-ekonomicni aspekty formuvannia infrastruktury ahrarnoho sektora [Organizational and economic aspects of building infrastructure of the agriculture sector]. Visnyk KHNAU im. V.V. Dokuchayeva – Bulletin of V.V. Dokuchaev KhNАU, 2, 73-80 [in Ukrainian].

Yefymenko, T. I. (2018). Systema upravlinnia derzhavnymy finansamy Ukrainy: problemy ekonomichnoi bezpeky [Management of public finance in Ukraine: challenges of economic security]. Ekonomika Ukrainy – Economy of Ukraine, 1112, 28-45 [in Ukrainian].

Blakytna, H. V., Melnyk, V. V., & Purdenko, O. A. (2018). Ekonomichna bezpeka pryvatnykh pidpryiemstv [Economic security of private enterprises]. Ekonomika Ukrainy – Economy of Ukraine, 9, 60-73 [in Ukrainian].
DOI: https://doi.org/10.35774/visnyk2019.02.091

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.