Оцінка впливу зовнішніх чинників на розвиток підприємництва в сфері туризму та гостинності України

Ольга Ніколайчук

Анотація


Мета статті – дослідити вплив ключових параметрів розвитку підприємництва сфери туризму та гостинності України. Предметом дослідження є фактори розвитку підприємництва в сфері туризму та гостинності України.

Методи. Методами дослідження є систематизація та групування (для виявлення основних впливових чинників та їх розподілу за групами), методи економіко-математичної статистики та моделювання (для побудови кореляційнорегресійних моделей впливу факторів на розвиток підприємництва в сфері туризму та гостинності), абстрактно-логічний метод (для формулювання висновків).

Результати. Проаналізовано основні показники розвитку підприємництва сфери гостинності та туризму в Україні: динаміку та структуру кількості суб’єктів бізнесу, чисельність зайнятих, обсяги реалізованої продукції. Для визначення перспектив розвитку підприємництва сфери туризму та гостинності України та виявлення ключових впливових чинників його активізації було проведено багатофакторний кореляційно-регресійний аналіз. У якості залежного показника було обрано обсяг реалізованої продукції всіх суб’єктів господарювання цієї галузі. За допомогою побудови кореляційної матриці виявлено найбільш впливові зовнішні фактори розвитку підприємницьких структур досліджуваної сфери бізнесу та згруповано їх у такі групи: соціально-економічне становище населення, ефективність державного управління, політичні чинники, розвиток транспортної інфраструктури, інвестиційно-фінансове забезпечення розвитку галузі, інфляційні процеси, інтеграція країни у світове господарство. Отримано регресійну модель залежності реалізованої продукції сфери туризму та гостинності від капіталовкладень у галузь. Зроблено висновок про те, що збільшення інвестицій  на 1 дол. США приводить до збільшення реалізованої продукції сфери туризму та гостинності на 1080,63 дол. США.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Vellas, F. (2011). The indirect impact of tourism: an economic analysis. Toulouse University. TED AFL. Third Meeting of T20 Tourism Ministers Paris, France, 25 October 2011. http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/111020-rapport_vellas_en.pdf.

Balaguer, J., Cantavella-Jorda, M. (2002). Tourism as a long-run economic growth factor: the Spanish case. Applied Economics, V. 34, Is. 7, pp. 877-884. DOI: 10.1080/00036840110058923.

Chan, F., Lim, C., McAleer, M. (2005) Modelling multivariate international tourism demand and volatility. Tourism Management, V. 26, Is. 3, pp. 459-471. DOI: 10.1016/j.tourman.2004.02.013.

Gupta, M. R., Dutta, P. B. (2018). Tourism development, environmental pollution and economic growth: A theoretical analysis. Journal Of International Trade & Economic Development, V. 27, Is. 2, pp. 125-144. DOI: 10.1080/09638199.2017.1346139.

Nepal, R.; al Irsyad, M. I.; Nepal, S. K. (2019). Tourist arrivals, energy consumption and pollutant emissions in a developing economy-implications for sustainable tourism. Tourism Management, V. 72, pp.: 145-154.

LV, Z., XU, T. (2016), A Panel Data Quantile Regression Analysis of the Impact of Corruption on Tourism. Current Issues in Tourism, July, 1-14.

Шаекина Ж. М., Тлеубердинова А. Т., Муканова Д. К. Корреляционнорегрессионный анализ зависимости развития туризма от уровня социально-экономического развития Карагандинской области. Актуальні проблеми економіки. 2016. № 12. С. 439–448. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2016_12_48.

Marakova, V., Dyr, T., Wolak-Tuzimek, A. (2016). Factors of tourism’s competitiveness in the European Union countries. E & M Ekonomie A Management, V. 19, Is. 3, pp. 92-109. DOI: 10.15240/tul/001/2016-3-007.

Bernini, C, Guizzardi, A. (2010). Internal and Locational Factors Affecting Hotel Industry Efficiency: Evidence from Italian Business Corporations. Tourism Economics, V. 16, Issue 4. pp. 768–787. https://doi.org/10.5367/te.2010.0008. [in English].

Berbel-Pineda, J. M.; Palacios-Florencio, B.; Ramírez-Hurtado, J. M. (2016) Determining factors in the internationalization of hotel industry: An analysis based on export performance. Tourism Economics, V. 23, Is. 4. pp. 883–913. https://journals.sagepub.com/doi/full/10.5367/te.2016.0559. [in English].

Цехла С. Ю. Систематизация факторов развития туристской индустрии. Вчені записки ТНУ. Серія: Економіка та управление. 2009. Т. 22 (61), № 2. С. 373–380. URL: http://tourlib.net/statti_ukr/cjohla.htm.

Мальська М. П., Худо В. В., Цибух В. І. Основи туристичного бізнесу: навч. посіб. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. 272 с.

Ємець М. С. Побудова економіко-математичної моделі впливу інтеграційних процесів на розвиток міжнародного туризму в Україні. Бізнес Інформ. 2013. № 12. С. 119–123. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2013_12_22.

Рибчук А. В., Квасній О. Р. Оцінка впливу чинників зовнішнього середовища на розвиток суб’єктів підприємницької діяльності сфери готельного бізнесу України. International Journal of Innovative Technologies in Economy. 2017. № 1(7). C. 109–114. URL: http://archive.ws-conference.com/wp-content/uploads/ IJITE0022.pdf.

Державний комітет статистики України. URL: htpp: ukrstat.gov.ua.

TheGlobalEconomy.com. URL: https://www.theglobaleconomy.com/.

World Economic Forum, Executive Opinion Survey. URL: https://www.weforum.org.

References

Vellas, F. (2011). The indirect impact of tourism: an economic analysis. Toulouse University. http://cf.cdn.unwto.org. Retireved from http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/ files/111020-rapport_vellas_en.pdf.

Balaguer, J.,& Cantavella-Jorda, M. (2002). Tourism as a long-run economic growth factor: the Spanish case. Applied Economics, 34(7), 877-884.

Chan, F., Lim, C., & McAleer, M. (2005). Modelling multivariate international tourism demand and volatility. Tourism Management, 26(3), 459-471.

Gupta, M. R., & Dutta, P. B. (2018) Tourism development, environmental pollution and economic growth: A theoretical analysis. Journal Of International Trade & Economic Development, 27(2), 125-144.

Nepal, R., al Irsyad, M. I., & Nepal, S. K. (2019). Tourist arrivals, energy consumption and pollutant emissions in a developing economy-implications for sustainable tourism. Tourism Management, 72, 145-154.

Lv, Z., & Xu, T. (2016). A Panel Data Quantile Regression Analysis of the Impact of Corruption on Tourism. Current Issues in Tourism, July, 1-14.

Shaekina Zh. M., Tleuberdinova A. T., & Mukanova D. K. (2016). Korreliatsionnoregressionnyii analiz zavisimosti razvitiia turizma ot urovnia sotsialnoekonomicheskogo razvitiia Karagandinskoi oblasti [Correlation and regression analysis of the dependence of tourism on the socio-economic development of Karaganda region ]. Aktualni problemi ekonomyki – Actual Problems Economics 12, 439-448. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2016_12_48 [in Russian].

Marakova, V., Dyr, T., & Wolak-Tuzimek, A. (2016). Factors of tourism’s competitiveness in the European Union countries. E & M Ekonomie A Management, 19(3), 92-109.

Bernini, C., & Guizzardi, A. (2010). Internal and Locational Factors Affecting Hotel Industry Efficiency: Evidence from Italian Business Corporations. Tourism Economics, 16(4), 768-787. Retrieved from https://doi.org/10.5367/te.2010.0008.

Berbel-Pineda, J. M., & Palacios-Florencio, B., & Ramírez-Hurtado, J. M. (2016). Determining factors in the internationalization of hotel industry: An analysis based on export performance. Tourism Economics, 23(4), 883-913. Retrieved from https:// journals.sagepub.com/doi/full/10.5367/te.2016.0559.

Tsehla S. Yu. Sistematizatsiya faktorov razvitiya turistskoy industrii [Systematization of factors affecting the development of tourist industry]. Vcheni zapysky TNU. Seriia: Ekonomika ta upravlenye – Scientific Notes of Tavrida National V. I. Vernadsky University. Series: Economics and Management, 22(61), 2, 373-380 [in Russian].

Malska, M. P., Khudo, V. V., & Tsybukh, V. I. (2004). Osnovy turystychnoho biznesu [Basics of tourism business]. Kyiv: Tsentr navchalnoi literatury [in Ukrainian].

Yemets, M. S. (2013). Pobudova ekonomiko-matematychnoi modeli vplyvu intehratsiinykh protsesiv na rozvytok mizhnarodnoho turyzmu v Ukraini [Construction of the economic-mathematical model of the influence of integration processes on the development of international tourism in Ukraine]. Biznes Inform – Business Inform, 12, 119-123. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2013_12_22. [in Ukrainian].

Rybchuk, A. V., & Kvasniy, O. R. (2017). Otsinka vplyvu chynnykiv zovshshnoho seredovyshcha na rozvytok subiektiv pidpryiemnytskoi diialnosti sfery hotelnoho biznesu Ukrainy [Assessment of the influence of external factors on the development of business entities in Ukraine’s hotel industry]. International Journal of Innovative Technologies in Economy, 1(7), 109-114. Retrieved from http://archive.wsconference.com/wp-content/uploads/IJITE0022.pdf. [in Ukrainian].

Derzhavnyi komitet statystyky Ukrainy [State Statistics Committee of Ukraine]. ukrstat.gov.ua. Retrieved from htpp: ukrstat.gov.ua [in Ukrainian].

The Global Economy. theglobaleconomy.com. Retrieved from https://www.theglobaleconomy.com.

World Economic Forum. Executive Opinion Survey. Retrieved from https://www.weforum.org.
DOI: https://doi.org/10.35774/visnyk2019.02.100

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.