Удосконалення нормативно-правового забезпечення обліку у сфері нематеріального виробництва

Зеновій-Михайло Задорожний, Валентина Ясишена

Анотація


Вступ. Реформування бухгалтерського обліку, яке проходить в Україні відповідно до вимог європейських та міжнародних інституцій, вимагає внесення змін та доповнень до нормативно-правового забезпечення обліку підприємств державного сектора. Особливо це стосується нормативної бази з обліку витрат таких підприємств. Отже, тема статті є актуальною та потребує відповідного дослідження.

Мета. Метою дослідження є виокремлення напрямів щодо удосконалення  планування, обліку та калькулювання собівартості науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт суб’єктів державного сектору.

Методи. Методологічною основою дослідження виступають загально-філософські та загальнонаукові методи пізнання. Історичний і логічний методи використані при дослідженні особливостей розвитку сфери нематеріального виробництва і нематеріальних активів. Методи аналізу, синтезу та групування використані при дослідженні інноваційного клімату в Україні в порівнянні з іншими країнами. При визначенні стану і розвитку науки і техніки, результатів науково-технічної діяльності в Україні використані методи аналізу та статистичні методи. Методи  порівняння, аналізу, індукції та дедукції використані при обґрунтуванні пропозиції з удосконалення змісту нової редакції Типового положення з планування, обліку та калькулювання собівартості науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт.

Результати. Виокремлено ключові позиції, які займає нематеріальне виробництво в розвитку світової економіки і його ріст, вихід на перший план інформації, вмінь і знань людини як основних ресурсів  сьогоднішнього суспільства. Доведено, що суб’єкти, які оперативно опановують нові знання, нові технології, нову інформацію, мають значну конкурентну перевагу у сучасному суспільстві.

Розкрито, що Україна знаходиться у доволі суперечливому і критичному становищі щодо розвитку науки й інновацій, проведення досліджень і розробок. На фоні зростання глобального інноваційного індексу (далі – ГІІ) України до 2017 р. одночасно відзначено критично низьку наукоємність  її ВВП порівняно з показниками країн ЄС. Зазначено, що роботу з покращення наукової діяльності в країні необхідно проводити в різних напрямах, через розробку і удосконалення нормативно-правового забезпечення, покращення фінансування, сприяння і заохочення виконавців НДДКР тощо.

Встановлено, що особливо актуальним на сьогодні є вивчення питання, обґрунтування і розробки пропозицій щодо редакції нормативного документа, який би замінив Типове положення з планування, обліку і калькулювання собівартості науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, затвердженого КМУ, від 20.07.1996 р. № 830 (далі – Типове положення). Зазначено, що з метою актуалізації Типового положення МОН України було ініційовано створення робочої групи з розроблення проекту нового (удосконаленого) нормативно-правового акту. Обґрунтовано потребу у подальшому удосконаленні цього нормативного документа, що сприятиме узгодженню понятійно-категорійного апарату, його відповідності чинному законодавству, що дозволить усунути плутанину при перевірках, покращить роботу із зовнішніми інвесторами, сприятиме розвитку і застосуванню нових наукомістких та інформаційно-інтелектуальних технологій, які носять нематеріальний характер.

Перспективи. Роботу з покращення наукової діяльності в країні необхідно проводити в різних напрямах, особливо це стосується фінансування НДДКР, збереження та примноження кадрового потенціалу. На сьогодні вміння і знання людини є одним з головних виробничих ресурсів. Суб’єкти і країни, які оперативно опановують нові знання, нові технології, нову інформацію, мають значну конкурентну перевагу у сучасному суспільстві.

Запропоновані у статті заходи у сфері вирішення проблем планування, обліку і калькулювання собівартості науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт суб’єктів державного сектору, а також подальше вивчення і розробка цього питання, вдале його завершення сприятиме узгодженню термінології та відповідності чинному законодавству, сприятиме прийняттю правильних управлінських рішень. Удосконалення змісту Типового положення дасть змогу покращити роботу з зовнішніми інвесторами, оскільки враховуватиме міжнародні стандарти обліку, що сприятиме розвитку і застосуванню у бюджетних установах нових наукомістких та інформаційно-інтелектуальних технологій, які носять нематеріальний характер.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования / Д. Белл ; 2-е изд., испр. и доп. Москва: Academia, 2004. CLXX, – 788 с.

Єфименко Т. І. Інноватизація фінансових технологій в умовах посилення економічної безпеки. Наукові праці НДФІ. 2017. № 4. C. 29–33.

Лепетан І. М. Облік і контроль нематеріальних активів у науково-дослідних господарствах : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / І. М. Лепетан ; Ін-т аграр. економіки УААН. Київ, 2010. 23 с.

Ловінська Л. Г., Калюга Є. В. Методологічні аспекти обліку собівартості продукції суб’єктів державного сектора Scientific Journal «ScienceRise». №9/1(14). 2015. С. 24–28.

Махлуп Ф. Производство и распространение знаний в США. Москва : Прогресс, 1966. – 462 с.

Найт Ф. Х. Риск, неопределенность и прибыль. Москва : Дело, 2003. – 360 с.

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 135 «Витрати». Затверджено Наказом МФУ № 568 від 18.05.2012 р. / Міністерство фінансів України // База даних «Законодавство України» URL : http://https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0903-12.

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України № 996-XIV від 16.07.1999 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14.

Про затвердження Типового положення з планування, обліку і калькулювання собівартості науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт: Постанова КМУ № 830 від 20.07.1996 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19.

Про наукову і науково-технічну діяльність: Закон України № 848-VIII від 26.11.2015р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19.

Сайт Міністерства освіти і науки України. Аналітична довідка. Стан розвитку науки і техніки, результати наукової і науково-технічної діяльності за 2017 рік URL : https://mon.gov.ua/storage/app/media/nauka/informatsiynoanalitychni/AD_NAUKA_2017.pdf.

Intangible Asset Market Value Study. The research is carried out by the company Ocean Tomo, LLC (2017). URL : http://www.oceantomo.com//intangible-assetmarket-value-study/

The Global Innovation Index 2017. Innovation Feeding the World // URL : https://www.globalinnovationindex.org/gii-2017-report

References

Bell, D. (2004). Griadushchee postindustrialnoe obshchestvo. Opyt sotsialnogo prognozirovaniia [The coming post-industrial society: a venture in social forecasting]. Moscow: Academia [in Russian].

Yefymenko, T. I. (2017). Innovatyzatsiia finansovykh tekhnolohii v umovakh posylennia ekonomichnoi bezpeky [Innovation of financial technologies under conditions of increasing economic security]. Naukovi pratsi NDFI – RFI, 4, 29-33 [in Ukrainian].

Lepetan, I. M. (2010). Oblik i kontrol nematerialnykh aktyviv u naukovodoslidnykh hospodarstvakh [Accounting and control of intangible assets in research units]. Extended abstract of Candidate’s thesis. Kyiv: In-t ahrar. ekonomiky UAAN [in Ukrainian].

Lovinska, L. H., & Kaliuha, Ye. V. (2015). Metodolohichni aspekty obliku sobivartosti produktsii subiektiv derzhavnoho sektora [Methodological aspects of accounting of product costs in the public sector entities]. Scientific Journal ScienceRise, 9/1(14), 24-28 [in Ukrainian].

Machlup, F. (1966). Proizvodstvo i rasprostranenie znanii v SShA [The production and distribution of knowledge in the United States]. Moscow: Progress [in Russian].

Knight, F. (2003). Risk, neopredelennost i pribyl [Risk, uncertainty, and profit]. Moscow: Delo [in Russian].

Natsionalne polozhennya (standart) bukhhalterskoho obliku v derzhavnomu sektori 135 “Vytraty” [The national accounting provision (standard) in the public sector 135 “Expenses”] (2012). www.minfin.gov.ua. Retrieved from http://www.minfi n.gov.ua/control/uk/publish/archive/main?cat_id=83023 [in Ukrainian].

Pro bukhhalterskyi oblik ta finansovu zvitnist v Ukraini : Zakon Ukrainy № 996XIV vid 16.07.1999 r. [The Law of Ukraine “On Accounting and Financial Reporting in Ukraine“]. (n.d.). zakon.rada.gov.ua. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14 [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennia Typovoho polozhennia z planuvannia, obliku i kalkuliuvannia sobivartosti naukovo-doslidnykh ta doslidno-konstruktorskykh robit: Postanova KMU № 830 vid 20.07.1996 r. [Resolution “On approval of the Model Provision for the planning, accounting and calculation of the cost of research and development and engineering work”] (n.d.). zakon.rada.gov.ua. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19 [in Ukrainian].

Pro naukovu i naukovo-tekhnichnu diialnist: Zakon Ukrainy № 848-VIII vid 26.11.2015r. [Law of Ukraine “On research and scientific and technical activity”]. (n.d.). zakon.rada.gov.ua. Retrived from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/84819 [in Ukrainian].

Sait Ministerstva osvity i nauky Ukrainy. Analitychna dovidka. Stan rozvytku nauky i tekhniky, rezultaty naukovoi i naukovo-tekhnichnoi diialnosti za 2017 rik [Site of the Ministry of Education and Science of Ukraine. Analytical Reference. Status of development of science and technology, results of scientific and scientific activity for 2017]. mon.gov.ua. Retrieved from https://mon.gov.ua/storage/app/media/nauka/ informatsiyno-analitychni/AD_NAUKA_2017.pdf [in Ukrainian].

Intangible Asset Market Value Study. The research is carried out by the company Ocean Tomo, LLC. (2017). www.oceantomo.com. Retrieved from http://www.oceantomo.com//intangible-asset-market-value-study/.

The Global Innovation Index 2017. Innovation Feeding the World. (2017). www.globalinnovationindex.org. Retrieved from https://www.globalinnovationindex.org/gii-2017-report.
DOI: https://doi.org/10.35774/visnyk2019.02.123

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.