Форми звітності управлінського обліку за основними бізнес-процесами підприємств торгівлі

Василь Рудницький, Олена Рудницька

Анотація


Вступ. У сучасних умовах загострення конкурентної боротьби та поглиблення процесів глобалізації на перший план висувається проблема інформаційного забезпечення менеджерів усіх рівнів управління достовірною і своєчасною інформацією про основні показники фінансово-господарської діяльності підприємств. Для прийняття ефективних управлінських рішень керівники потребують не тільки фінансової інформації, але і нефінансової, яка міститься у звітності управлінського обліку. Отже, тема є актуальною та потребує подальшого дослідження.

Мета. Метою статті є розгляд видів і форм звітності управлінського обліку в зарубіжній та вітчизняній економічній літературі та зосередження уваги на побудові звітів бюджету витрат за основними бізнес-процесами торговельного підприємства.

Методи. Методи дослідження проблем, що пов’язані з формуванням звітності управлінського обліку, базуються на загальних і специфічних способах і прийомах вивчення економічних процесів, явищ та фактів, і зокрема тих, які стосуються визначення і конкретизації показників звітів про виконання бюджетів витрат відділами закупівлі, транспортування, зберігання та реалізації підприємства торгівлі. В цьому дослідженні застосовані монографічний і графічний методи, методи групування та зіставлення показників, аналізу динаміки і структури витрат, моделювання та бюджетування витрат основних бізнес-процесів торговельного підприємства, планування заходів щодо суттєвого покращення управлінської звітності.

Результати. Важливе місце в системі управлінського обліку займає процес бюджетування, що передбачає складання окремих форм звітності за основними бізнес-процесами торгівлі, зокрема закупівлі, транспортування, зберігання та реалізації.

Організаційна структура торговельних підприємств, види і обсяги їх діяльності та інші галузеві особливості мають суттєвий вплив на виділення центрів відповідальності, що відповідно визначає види і структуру звітності управлінського обліку.

У процесі формування звітів про виконання бюджетів витрат важливим є визначення конкретного переліку статей витрат, характерних для кожного відділу торговельного підприємства із врахуванням особливостей його діяльності.

Для відділу закупівлі доцільно виділити такі статті витрат: на утримання персоналу, на відрядження та представницькі витрати працівників служби закупівлі, на дослідження ринку закупівель, на погодження схеми постачання, укладання договорів, на подання та оформлення замовлень, на контроль за дотриманням умов договору постачання.

У формі управлінської звітності про виконання бюджету витрат відділом процесу транспортування доцільно виділити такі статті: витрати на утримання водіїв; паливо, мастильні та інші матеріали; технічне обслуговування та поточний ремонт рухомого складу; амортизація автотранспорту; навантажувальнорозвантажувальні роботи, виконані власними силами; витрати на утримання відділу транспортування.

У «Звіті про виконання бюджету витрат відділом зберігання» запропоновано такі статті витрат: утримання персоналу складу; збитки від зберігання запасів (псування, уцінка, списання, природні збитки, моральне старіння, крадіжки); складське зберігання; утримання складу; страхування складських запасів; проведення фізичної інвентаризації та циклічної звірки; внутрішнє переміщення товарів на складі.

У «Звіті про виконання бюджету витрат відділом реалізації» основними показниками цього звіту будуть витрати обігу, які пов’язані з реалізацією товарів. До таких статей витрат доцільно відносити: витрати на  утримання менеджерів зі збуту; витрати, пов’язані з транспортуванням, перевалкою та страхуванням товарів; фактичні витрати на гарантійний ремонт та гарантійне обслуговування товарів або гарантійні зміни проданих товарів, якщо на підприємстві не створювався резервний фонд; витрати на зберігання, сортування, оброблення і передпродажну підготовку товарів; витрати на тару; витрати на рекламу та проведення маркетингових заходів; витрати на утримання відділу збуту. Такі статті є характерними як для підприємств оптової, так і для підприємств роздрібної торгівлі.

Перспективи. Подальші наукові дослідження у напрямку вдосконалення звітності управлінського обліку в частині виконання бюджету витрат доцільно для процесу збуту розробити «Зведену відомість обліку фінансових результатів від реалізації товарів за системою директ-костинг». На нашу думку, за таким форматом можна складати зведену відомість обліку фінансових результатів від реалізації товарів і за іншими системами, а сама відомість буде підставою для складання «Звіту про діяльність торговельного підприємства». Такий досвід варто запровадити для підприємств торгівлі з врахуванням особливостей їх фінансово-господарської діяльності.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Аверчев И. В. Управленческий учет и отчетность. Постановка и внедрение. Москва : Вершина, 2009. 512 с.

Бухгалтерський управлінський облік : підруч. для студ. спец. «Облік і аудит» вищих навч. закладів / Ф. Ф. Бутинець, Т. В. Давидюк, З. Ф. Канурна, Н. М. Малюга, Л. В. Чижевська ; за ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. 3-тє вид., допов. і переробл. Житомир : ПП «Рута», 2005. 480 с.

Голов С. Ф. Управлінський облік : підруч. Київ : Лібра, 2003. 704 с.

Игошина Ю. А. Содержание управленческой отчетности и этапы ее постановки. URL : https://cyberleninka.ru/article/n/soderzhanie-upravlencheskoyotchetnosti-i-etapy-eyo-postanovki.

Корягін М. В., Куцик П. О. Проблеми та перспективи розвитку бухгалтерської звітності : монографія. Київ : Інтерсервіс, 2016. 276 с.

Кузнєцова С. А. Інтегрована управлінська звітність: глобальні виклики та локальні рішення в епоху ноосфери. Економічний нобелівський вісник. 2014. № 1(7). С. 270–279. URL : http://duep.edu/uploads/vidavnitstvo14/ekonomichnijnobelivskij-visnik-114/7621.pdf.

Куцик П. О., Бачинський В. І., Полянська О. А. Управлінський облік операційної діяльності підприємств оптової торгівлі : монографія / за заг. ред. проф. П. О. Куцика. Львів : Растр-7, 2015. 312 с.

Осадча Г., Синявська Ю. Управлінська бухгалтерська звітність та критерії оцінки її ефективності. Бізнес-навігатор. 2018. Вип. 6. С. 223–227. URL : http://nbuv.gov.ua/URLN/bnav_2018_6_49/.

Фаріон І. Д., Писаренко Т. М. Бухгалтерський управлінський облік : навч. посіб. / за ред. д-ра екон. наук, проф. І. Д. Фаріона. Тернопіль : Екон. думка, 2003. 350 с.

Фоміна О. В. Управлінська звітність в системі обліково-аналітичного забезпечення менеджменту підприємства. Вісник ОНУ імені І. І. Мечникова. 2016. Т. 21, вип. 6(48). С. 201–205. URL : http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.

Чернін О. Я. Управлінський облік за центрами відповідальності на підприємствах оптової торгівлі. Вісник ЖТДУ. 2014. № 3 (69). С. 101–107. URL : www.ven.ztu.edu.ua/article/view/37805/37519.

References

Averchev, I. V. (2009). Upravlencheskii uchet i otchetnost. Postanovka i vnedrenie [Managerial Accounting and Reporting. A problem statement and implementation]. Moscow: Vershyna [in Russian].

Butynets, F. F., Davydiuk, T. V., Kanurna, Z. F., Maliuha, N. M., & Chyzhevska, L. V. (2005). Bukhhalterskyi upravlinskyi oblik [Managerial accounting]. Butynets, F. F. (Ed.). Zhytomyr: Ruta [in Ukrainian].

Holov, S. F. (2003). Upravlinskyi oblik [Mangerial Accounting]. Kyiv: Libra

[in Ukrainian].

Igoshyna, Yu. A. (n.d.). Soderzhanie upravlencheskoi otchetnosti i etapy ee postanovki [The content of managerial accounting reports and reporting phases]. cyberleninka.ru. Retrieved from https://cyberleninka.ru/article/n/soderzhanieupravlencheskoy-otchetnosti-i-etapy-eyo-postanovki [in Russian].

Koriahin, M. V., & Kutsyk, P. O. (2016). Problemy ta perspektyvy rozvytku bukhhalterskoi zvitnosti [Problems and prospects of the development of accounting reporting]. Kyiv: Interservis [in Ukrainian].

Kuznietsova, S. A. (2014). Intehrovana upravlinska zvitnist: hlobalni vyklyky ta lokalni rishennia v epokhu noosfery [Consolidated managerial reporting: global challenges and local solutions in the era of noosphere]. Ekonomichnyi nobelivskyi visnyk – Nobel Economic Herald, 1(7), 270-279. Retrieved from http://duep.edu/uploads/vidavnitstvo14/ekonomichnij-nobelivskij-visnik-14/7621.pdf [in Ukrainian].

Kutsyk, P. O., Bachynskyi, V. I., & Polianska, O. A. (2015). Upravlinskyi oblik operatsiinoi diialnosti pidpryiemstv optovoi torhivli [Managerial accounting of operational activities in wholesale trading enterprises]. Kutsyk, P. O. (Ed.). Lviv : Rastr-7 [in Ukrainian].

Osadcha, H., & Syniavska, Yu. (2018). Upravlinska bukhhalterska zvitnist ta kryterii otsinky yii efektyvnosti [Managerial accounting reporting and evaluation criteria of its effectiveness]. Biznes-navihator – Business Navigator, 6, 223-227. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/URLN/bnav_2018_6_49/ [in Ukrainian].

Farion, I. D., & Pysarenko, T. M. (2003). Bukhhalterskyi upravlinskyi oblik [Managerial accounting]. Farion, I. D. (Ed.). Ternopil : Ekon. dumka [in Ukrainian].

Fomina, O. V. (2016). Upravlinska zvitnist v systemi oblikovo-analitychnoho zabezpechennia menedzhmentu pidpryiemstva [Managerial reporting within accounting and analytical provision of the enterprise’s management]. Visnyk ONU imeni I. I. Mechnykova – Odesa National University Herald, 21, 6(48), 201205. Retrieved from http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64 [in Ukrainian].

Chernin, O. Ya. (2014). Upravlinskyi oblik za tsentramy vidpovidalnosti na pidpryiemstvakh optovoi torhivli [Managerial accounting by responsibility centres in wholesale trading enterprises]. Visnyk ZhTDU – Bulletin of Zhytomyr state Technological University, 3(69), 101-107. Retrieved from www.ven.ztu.edu.ua/article/view/37805/37519 [in Ukrainian].
DOI: https://doi.org/10.35774/visnyk2019.02.134

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.