«Гнучкі» методи бухгалтерського обліку як інструменти мобілізації резервного потенціалу підприємств

Анатолій Герасимович, Інна Герасимович

Анотація


Вступ. Традиційний бухгалтерський облік, який ґрунтується лише на констатації фактів фінансово-господарської діяльності підприємства, не повною мірою і не завжди відображає його справжній потенціал, що дуже важливо в умовах динамічного ринкового середовища. Гнучка система бухгалтерського обліку своїми методами, визнаними у всьому світі, дає змогу розкрити внутрішній потенціал підприємства, і це виражається у зовсім новому стані статей балансу та показників фінансової звітності підприємства. Проблемі того, як саме використати можливості «гнучких» методів і способів бухгалтерського обліку активів (засобів) та пасивів (ресурсів) у практичній діяльності українських підприємств і присвячена ця стаття.

Мета. Метою статті є розкриття методичних засад використання «гнучких» методів бухгалтерського обліку як інструментів мобілізації резервного потенціалу підприємства. Для досягнення цієї мети  використані такі методичні прийоми, як: історичний (для дослідження процесу еволюції обліково-економічної думки), наукової абстракції (для уточнення термінологічного апарату бухгалтерського інжинірингу), синтезу, індукції та дедукції (для обґрунтування доцільності  рекомендованої методики), а також узагальнення (під час формування висновків).

Методи. Отримані результати представлено методикою використання «гнучких» методів бухгалтерського обліку як інструментів мобілізації використаного потенціалу і вибору найбільш ефективних у сегментах: основних засобів – на підставі оптимального методу амортизації; запасів товарноматеріальних цінностей – через найбільш ощадливі ціни в момент їх вибуття; сумнівних дебіторів – створенням реальних резервів; кредиторів – шляхом диверсифікації в момент їх погашення; грошових коштів – реальним передбаченням розмірів їх надходжень з метою обчислення  фінансових результатів підприємства.

Перспективи. Швидкі темпи нинішнього науково-технічного прориву, подальша глобалізація економіки, посилення конкуренції викликали необхідність у поглибленні об’єктів управління на бізнес-процеси  виробничої і фінансової діяльності з метою пошуку резервів економії матеріальних, трудових та грошових ресурсів, що водночас сприяло створенню нового економічного механізму управління бізнес-процесами – бухгалтерського інжинірингу, який за своєю суттю є одним із  інструментів «гнучких» методів бухгалтерського обліку. Відповідно, перспективні дослідження доцільно спрямовувати на розширення способів і прийомів інформаційного забезпечення управління про використання ресурсів підприємства.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Армстронг М. «Менеджмент: методи і прийоми». Київ, Знання-Прес, 2001, 876 с.

Джеймсон М. (Michael Jameson). Проблеми практики гнучкого обліку (А Practical Guide to Creative Accounting (Rogan Page, London, 1998), 853 с.

Джеймсон М. (Michael Jameson). «Путівник по гнучкому обліку» (A guide to flexible accounting (Лондон, 1948), 820 с.

Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів «Наказ Міністерства фінансів України №561 від 30.09.2003 р. (з наступними змінами).

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» затверджено наказом Міністерства фінансів України № 92 від 27 квітня 2000 р. зі змінами № 48 від 8 лютого 2014 року URL : http://www.nibu.factor.ua/ukr/info/instrbuh/psbu7/.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси» затверджено Наказом Міністерства фінансів України № 246 20.10.99 р. зі змінами згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1591 від 09.12.2011 р. URL : http://www.nibu.factor.ua/ukr/info/instrbuh/psbu9.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість» Затверджено наказом Міністерства фінансів України

№ 237 від 8 жовтня 1999 року зі змінами і доповненнями, останні з яких унесені наказами Міністерства фінансів України № 627 від 27 червня 2013 року URL : http://www.nibu.factor.ua/ukr/info/instrbuh/psbu10.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 «Зобов’язання» Затверджено наказом Міністерства фінансів України № 20 від 31 січня 2000 року зі змінами і доповненнями, останні з яких унесені наказами Міністерства фінансів України від 8 лютого 2014 року № 48 URL : http://www.nibu.factor.ua/ukr/info/instrbuh/psbu11.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід» Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 1999 року № 290 зі змінами та доповненнями, останні з яких унесено наказами Міністерства фінансів України від 27 червня 2013 року № 627 URL : http://www.nibu.factor.ua/ukr/info/instrbuh/psbu15.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати» Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 року № 318 зі змінами та доповненнями, останні з яких унесені наказами Міністерства фінансів України від 27 червня 2013 року № 627 URL : http://www.nibu.factor. ua/ukr/info/instrbuh/psbu16.

References

Armstrong, M. (2001). Menedzhment: metody i pryiomy [Management: methods and approaches]. Kyiv: Znannia-Pres [in Ukrainian].

Jameson, M. (1998). A Practical Guide to Creative Accounting. London: Rogan Page, London.

Jameson, M. (1948). A Guide to Flexible Accounting. London.

Metodychni rekomendatsii z bukhhalterskoho obliku osnovnykh zasobiv. Nakaz Ministerstva finansiv Ukrainy №561 vid 30.09.2003 r. [Guidelines on accounting of fixed assets approved by the Order of the Ministry of Finance dated September 30, 2003 No. 561] [in Ukrainian].

Polozhennia (standart) bukhhalterskoho obliku 7 «Osnovni zasoby» zatverdzheno nakazom Ministerstva finansiv Ukrainy № 92 vid 27 kvitnia 2000 r. zi zminamy № 48 vid 8 liutoho 2014 roku [The Provision (standard) of financial accounting 7 “Fixed Assets” approved by the Order of the Ministry of Finance dated April 27, 2000 No. 92]. (n.d.). www.nibu.factor.ua. Retrieved from http://www.nibu.factor.ua/ukr/info/instrbuh/psbu7/ [in Ukrainian].

Polozhennia (standart) bukhhalterskoho obliku 9 «Zapasy» zatverdzheno Nakazom Ministerstva finansiv Ukrainy № 246 20.10.99 r. zi zminamy zghidno z Nakazom Ministerstva finansiv № 1591 vid 09.12.2011 r. [The Provision (standard) of financial accounting 9 “Inventories” approved by the Order of the Ministry of Finance dated December 9, 1999 No. 1591]. (n.d.). www.nibu.factor.ua. Retrieved from http://www.nibu.factor.ua/ukr/info/instrbuh/psbu9. [in Ukrainian].

Polozhennia (standart) bukhhalterskoho obliku 10 «Debitorska zaborhovanist» Zatverdzheno nakazom Ministerstva finansiv Ukrainy № 237 vid 8 zhovtnia 1999 roku zi zminamy i dopovnenniamy, ostanni z yakykh uneseni nakazamy Ministerstva finansiv Ukrainy № 627 vid 27 chervnia 2013 [The Provision (standard) of financial accounting 10 “Accounts receivable” approved by the Order of the Ministry of Finance dated June 27, 2013 No. 627]. (n.d.). www.nibu.factor.ua. Retrived from http://www.nibu.factor.ua/ukr/info/instrbuh/psbu10. [in Ukrainian].

Polozhennia (standart) bukhhalterskoho obliku 11 «Zoboviazannia» Zatverdzheno nakazom Ministerstva finansiv Ukrainy № 20 vid 31 sichnia 2000 roku zi zminamy i dopovnenniamy, ostanni z yakykh uneseni nakazamy Ministerstva finansiv Ukrainy vid 8 liutoho 2014 roku № 48 [The Provision (standard) of financial accounting 11 “Liabilities” approved by the Order of the Ministry of Finance dated January 31 2000 No. 20]. (n.d.). www.nibu.factor.ua. Retrieved from http://www.nibu.factor.ua/ukr/info/instrbuh/psbu11 [in Ukrainian].

Polozhennia (standart) bukhhalterskoho obliku 15 «Dokhid» Zatverdzheno nakazom Ministerstva finansiv Ukrainy vid 29 lystopada 1999 roku № 290 zi zminamy ta dopovnenniamy, ostanni z yakykh uneseno nakazamy Ministerstva finansiv Ukrainy vid 27 chervnia 2013 roku № 627 [The Provision (standard) of financial accounting 15 “Income” approved by the Order of the Ministry of Finance dated November 29, 1999 No. 290]. www.nibu.factor.ua. Retrieved from http://www.nibu.factor.ua/ukr/ info/instrbuh/psbu15 [in Ukrainian].

Polozhennia (standart) bukhhalterskoho obliku 16 «Vytraty» Zatverdzheno nakazom Ministerstva finansiv Ukrainy vid 31 hrudnia 1999 roku № 318 zi zminamy ta dopovnenniamy, ostanni z yakykh uneseni nakazamy Ministerstva finansiv Ukrainy vid 27 chervnia 2013 roku № 627 [The Provision (standard) of financial accounting 16 “Expenses” approved by the Order of the Ministry of Finance dated December 31, 1999 No. 318]. www.nibu.factor.ua. Retrieved from http://www.nibu.factor.ua/ukr/info/instrbuh/psbu16 [in Ukrainian].
DOI: https://doi.org/10.35774/visnyk2019.02.145

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.