УПРАВЛІННЯ РЕСУРСОЄМНІСТЮ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В КОНТЕКСТІ ПІДВИЩЕННЯ ЇЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Алла Мельник, Інна Чикало

Анотація


Розглянуто теоретико-методологічні засади управління ресурсоємністю національної економіки. Проаналізовано динаміку показників ресурсоємності. Сформовано концептуальний підхід до управління ресурсоємністю національної економіки в контексті підвищення її конкурентоспроможності.


Ключові слова


ресурсоємність національної економіки; конкурентоспроможність національної економіки; природоємність; технологічна ємність.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Основні положення Звіту про Конкурентоспроможність України 2008 / за ред. Маргарети Дрзенік Хану, Т’єрі Гейзер. – Всесвітній Економічний Форум, Женева, Швейцарія, 2008. – 74 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // http://www.feg.org.ua

Sachs J. D., Warther A. M. Natural Resource Abundance and economic Growth/NBER Working Paper Series. Working Paper 5398, 1995

Базилюк Я. Б. Конкурентоспроможність національної економіки: сутність та умови забезпечення / Адміністрація Президента України; Національний ін-т стратегічних досліджень. – К., 2002. – 132 с. – (Серія “Економічні стратегії”; Вип. 7).

Спиридонов Н. М. Международная конкуренция и пути повышения конкурентоспособности экономики России. – М.: Инфра-М, 1997. – 170 с.

Rugman A., Moon C. and Verbeke A. “The generalized Double Diamond Model”. In: from Adam Smith to Michael Porter. Evolution of Competitiveness Theory Cho, Dong-Sung and Hwy-Chad Moon // World Scientific Publishing . – 2000.

Cho Dong-Sung “The Nine Factor Model”. In from Adam Smith to Michael Porter. Evolution of Competitiveness Theory Cho Dong-Sung and Moon Hwy-Chad Ed // World Scientific Publishing . – 2000.

Ким У. Чан, Моборн Р . Стратегия голубого океана: пер. с англ. – М.: НІРРО, 2005. – 272 с.

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т.1 / Редкол.: С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін.. – К.: Видавничий центр „Академія”, 2000. – 864 с.

The Global Competitiveness Report 2008–2009. – World Economic Forum, 2008. – 500 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // http://www.gcr.weforum.org

Потенціал України та його реалізація: аналітичний звіт Міжнародного центру перспективних досліджень / Борода М., Газізуллін І., Жолудь О. та ін.; О. Романюк (керівник проекту). – К.: Міжнародний центр перспективних досліджень, 2008. – 55 с.

Жаліло Я. А., Базилюк Я. Б., Белінська Я. В., Давиденко С. В., Комаров В. А. Конкурентоспроможність економіки України в умовах глобалізації: моногр. / Національний ін-т стратегічних досліджень / Я. А. Жаліло (ред.). – К.: Знання України, 2005. – 388 с.

Портер М. Международная конкуренция: Пер. с англ. Под ред. и с предисловием В. Д. Щетинина. – М.: Международные отношения, 1993. – 896 с.

Мальтус Т. Опыт о законе народонаселення. Антология экономической класики В2т. – М.: „Экономика”, 1993. – Т. 2. – 120 с.

Сміт Адам. Добробут націй. Дослідження про природу та причини добробуту націй / Є. Литвин (наук. ред), О. Васільєва (пер. з англ.). – К.: Port-Royal, 2001. – 594 с. – (Філософські першоджерела).

Леонтьев В. В.Межотраслевая экономика: Пер.с англ.. Автор предисл. и науч. ред А. Г. Гранберг. – М.: ОАО ”Издательство „Экономика”, 1997. – 479 с.

Макроекономіка та макроекономічна політика: Навчальний посібник / А. Ф. Мельник, Т. Л. Желюк, О. В. Длугопольський, О. В. Панухник. Наук. ред А. Ф. Мельник. – К.: Знання, 2008. – 699с. – (Вища освіта ХХІ століття).

Мельник Т. М. Інституції як чинник економічного розвитку: міжнародний досвід та українські проблеми // Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право): науковий журнал / Гол. ред.О. П. Степанов. – К., 2007. – № 6. – 156 с.

Полтерович В., Попов В., Тонис А. Механизмы „ресурсного проклятия” и экономическая политика // Вопрос экономики. – № 6. – 2007. – С. 4–28.

Robinson J. A., Torvir R., Verdier T. Political Foundations of the Resource Curse / / Journal of Development Economics. 2006 Vol.79. P. 447–468.

Федоренко Н., Симчера В.. К оценке эффективности использования национальных ресурсов России // Вопросы экономики.-№ 8. – 2006. – С. 31–40.

ДСТУ 3051-95(ГОСТ 30166-95) Ресурсозбереження. Основні положення. – К.: Держстандарт України. – 1996. – 8 с.

Ресурсозбережение: эколого-экономический аспект / Н. И. Конищева, Н. А. Кушнирович, Л. В. Рожкова. Отв. ред. М. Г.Чумаченко, А. Г. Савченко. АН Украины. Ин-т экономики п-сти. – Киев: Наукова думка, 1992. – 212 с.

Половнікова С. Ю. Ресурсозбереження в розширеному відтворенні трансформаційної економіки України: Дис... канд. екон. наук: 08.01.01 / Дніпропетровський держ. фінансово-економічний ін-т. – Д., 2003. – 188 арк. – Бібліогр.: арк. 170–182

Путренко В. В. Ресурсоємність суспільно-територіального комплексу Харківської області // Український географічний журнал. – 2008. – N 2. – С. 51–56.

Ресурсозбереження та економічний розвиток України: формування механізмів переходу суб’єктів господарювання України до економічного розвитку на базі ресурсозберігаючих технологій / І. М. Сотник (ред.). – Суми: Університетська книга, 2006. – 552 с.

Смоленюк П. С. Экономический анализ использования производственных ресурсов. – К.: „ Техніка”, 1994. – 136 с.

О. В. Овдій. Вплив вартісної оцінки матеріальних ресурсів на визначення матеріаломісткості в сучасних ринкових умовах // Наук. пр. Нац. ун-ту харч. технологій. – 2005. – № 17. – С. 64–66.

Тарасова В. В. Ресурсоємність і ресурсовіддача в агровиробництві: Монографія. – Житомир: вид-во „ДВНЗ” „Державний агроекологічний університет”, 2007. – 348 с.

Сухоруков А. І. Пріоритети інвестування національного технологічного розвитку // Стратегічна панорама. – 2003. – № 1. – С. 131–139.

Сухоруков А. І. Проблеми інноваційної безпеки України // Стратегічна панорама. – 2002. – № 2. – С. 75–81.

Новицький В. Є., Вербицький Ю. С. Тенденції ресурсокористування в сучасній системі міжнародних економічних відносин. // Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право): науковий журнал / Гол. ред. О. П. Степанов. – К., 2007. – № 6. – 156 с.

Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку / за ред. акад. НАН України В. М. Гейця. – К: Ін-т. екон. прогнозув.; Фенікс, 2003. – 352 с.

Закон України „Про загальнодержавну комплексну програму розвитку високих наукоємних технологій” від 9 квітня 2004р. № 1676–ІV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // http://www.uazakon.com/document/fpart74/idx74394.htm

Порохня В. М., Кухарєва Л. В. Моделювання розвитку людського потенціалу як головного фактора економічного зростання // Економіка і прогнозування. – 2007. – N 4. – С. 124–140. 35. http://www.ukrstat.gov.ua

Статистичний щорічник України за 2007 рік / за ред. Осауленка О. Г. – К.: Державний комітет статистики України, 2008. – 571 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.