Аналіз вплив чинників ризику на ефективність інноваційно-інвестиційних проєктів в будівництві

Юлія Микитюк

Анотація


Вступ. Незважаючи на численні дослідження у сфері інновацій, слід вказати на недостатню розробленість методичних підходів до оцінки ефективності інноваційної діяльності підприємств, хоча на основі існуючих підходів вироблено доволі широкий спектр рекомендацій щодо вирішення окремих аспектів цієї проблематики, але вони потребують подальшого розвитку, поглиблення і систематизації, в тому числі з урахуванням чинників ризику.

Важливість вирішення питань щодо вдосконалення існуючих методик оцінки ефективності інвестицій в інноваційну діяльність, розробки методичних підходів до кількісної оцінки рівня інноваційного ризику та невизначеності, пошуку шляхів для здійснення вибору між альтернативними варіантами інвестування в інноваційні проекти визначає проблематику оцінки ефективності інноваційно-інвестиційних проектів як пріоритетну в економічній науці.

Мета дослідження полягає в обґрунтуванні організаційних положень аналізу впливу чинників ризику на ефективність інноваційно-інвестиційних проектів в будівництві. Для досягнення мети поставлені такі завдання: визначити вплив чинників ризику на ефективність інноваційно-інвестиційних проектів; розглянути застосування когнітивного моделювання ризиків інноваційно-інвестиційного проекту.

 Методи дослідження. Для досягнення визначеної мети в статті використано такі загальнонаукові та спеціальні методи дослідження: аналізу та синтезу – для удосконалення трактування поняття «інноваційний ризик»; системного підходу – для уточнення економічного змісту поняття «ефективність інноваційно-інвестиційних проектів»; експертної оцінки – для розрахунку інтегральних значень ризику при реалізації інноваційно-інвестиційних проектів в будівництві.

 Результати. Обґрунтовано застосування методики когнітивного моделювання процесі аналізу ефективності інноваційно-інвестиційних проектів, встановлено, що використання технології когнітивного моделювання можна розглядати як один з можливих варіантів розвитку методичного інструментарію оцінювання ризиків інноваційно-інвестиційних проектів в умовах обмеженості у часі й необхідності врахування складної системи взаємозв’язків доволі великої кількості різнорідних чинників ризику.

 Перспективи. Перспективи подальшого розвитку дослідження полягають структуруванні та оцінці ризику залежно від рівня впливу на ефективність інноваційно-інвестиційних проектів з урахуванням організаційно-управлінських, виробничо-збутових і фінансово-економічних ризиків.

Застосування технології когнітивного моделювання слід розглядати як один з можливих варіантів розвитку методичного інструментарію оцінювання ризиків інноваційно-інвестиційних проектів в умовах обмеженості часу й необхідності врахування складної системи взаємозв’язків доволі великої кількості різнорідних чинників ризику. Подальші наукові дослідження в напрямку аналізу впливу чинників ризику на ефективність інноваційно-інвестиційних проектів в будівництві варто брати як основу для розробки адекватного антиризикового механізму управління ефективністю інноваційно-інвестиційних проектів.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Бочаров В. В. Методы финансирования инвестиционной деятельности предприятия. Москва : Финансы и статистика, 1998. 214 с.

Вергунова І. М. Системне моделювання в економіці. Блок 2 (для студентів за напрямом підготовки 8.04030203 – соціальна інформатика). Київ : ФОП Корзун Д. Ю., 2013. 106 с.

Вітлінський В. В., Наконечний С. І., Шарапов О. Д. Економічний ризик та методи його вимірювання : підруч. Київ : КНЕУ, 2000. 354 с.

Грабовый П. Г., Петрова С. Н., Полтавцев С. И. и др. Риски в современном бизнесе. Москва: Алане, 1994. 200 с.

Гранатуров В. М. Экономический риск: сущность, методы измерения, пути снижения : уч. пособ. Москва : Дело и сервис, 1999. 112 с.

Ілляшенко С. М. Економічний ризик : навч. посіб. 2-ге вид., допов., переробл. Київ : Центр навч. л-ри, 2004. 220 с.

Микитюк П. П. Аналіз ефективності інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств: теорія і практика : дис. ...д-ра екон. наук : 08.00.09. Тернопіль, 2011. 547 с.

Микитюк П. П. Інвестиційно-інноваційний менеджмент : навч. посіб. Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2015. 452 с.

Микитюк Ю. І. Управління портфелем інноваційно-інвестиційних проектів у житловому будівництві. Вісник Тернопільського національного економічного університету. 2019. Вип. 1. С. 151–159. URL: http://dspace.tneu.edu.ua/ handle/316497/34045 (дата звернення 12.06.2019).

Микитюк Ю. І. Шляхи підвищення ефективності інвестиційно-інноваційної діяльності будівельної організації. Економічний аналіз. 2018. Т. 28, № 4. С. 212–217. URL: https://www.econa.org.ua/index.php/econa/article/view/1625 (дата звернення 12.06.2019).

Силов В. Б. Принятие стратегических решений в нечеткой обстановке. Москва : ИНПРО-РЕС, 1995.

Старостіна А. О., Кравченко В. А. Ризик-менеджмент теорія та практика : навч. посіб. Київ : ІВЦ «Видавництво «Політехніка», 2004. 200 с.

Axelrod R. The Structure of Decision: Cognitive Maps of Political Elites. Princeton, NJ : Princeton University Press, 1976.
DOI: https://doi.org/10.35774/visnyk2019.03.087

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.