Фінансова безпека особи як складова вдосконалення формування оплати праці на підприємстві

Надія КАЛІНІЧУК

Анотація


Вступ. Оплата праці є визначальним чинником підвищення життєвого рівня працівників, їх купівельної спроможності, а отже, й економічного прогресу загалом. З огляду на це, вдосконалення механізму її формування є проблемою діяльності як суб’єктів господарювання, так і держави.
Мета: Метою статті визначено пошук шляхів вдосконалення формування оплати праці на підприємстві.
Методи: в роботі використано методи абстрагування, аналізу, ідеалізації, систематизації, інституційного аналізу.
Результати: Здійснено аналіз показників фінансової безпеки особи, а саме: розмір оплати праці (визначає кількість та якість товарів, які можна купити), заощадження працівника (їх наявність та розмір, що свідчить про залишок коштів після витрат на забезпечення своїх потреб), структура доходів (як показник того, що в працівника немає необхідності шукати додаткового підробітку), структура витрат (про недостатній розмір оплати праці свідчить низька частка витрат на освіту, задоволення культурних потреб). У статті визначено її основні загрози, зокрема: податкове навантаження (відсутність прогресивної ставки оподаткування доходів, що спричиняє наповнення бюджету за рахунок осіб з низьким рівнем доходу), механізм формування прожиткового мінімуму (набір споживчого кошика, визначення його вартості), безробіття (втрата джерела доходів), бідність (низький рівень оплати праці, що є нижчим за прожитковий мінімум). Наголошено, що оплата праці не лише є елементом витрат, який необхідно мінімізувати, а й має важливе значення для рівня життя працівника, розвитку підприємства та держави загалом. Визначено напрями оптимізації механізму формування оплати праці на підприємствах із врахуванням підвищення рівня життя.
Перспективи: Для визначення розміру заробітної плати потрібно враховувати такий показник, як фінансова безпека особи (ФБО). До структури механізму забезпечення ФБО ми долучаємо фактори, які впливають на її функціонування, суб’єкти та об’єкти, визначення мети, завдань, принципів, на яких він будуватиметься, а також взаємодію організаційного механізму та механізму забезпечення.
Ключові слова: оплата праці, фінансова безпека особи, працівник, рівень життя, прожитковий мінімум, формування оплати праці.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Богиня Д. Трансформації відтворення трудового потенціалу в контексті формування інформаційної економіки: моногр. Львів: Львівська комерційна академія, 2013. 350 с.

Колот А. М. Соціалізація відносин у сфері праці в контексті стійкого розвитку: моногр. К.: КНЕУ, 2010. 348 с.

Кузнецова С. О. Удосконалення обліку витрат із оплати праці. Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. 2012. Вип. 1 (1). С. 38–44.

Лагутін В. Про теоретико-методологічні засади дослідження оплати праці. Україна: аспекти праці. 2010. № 3. С. 16–20.

Ведерніков М. Д. Ринковий механізм формування оплати праці робітників (проблеми теорї і практики): моногр. Хмельницький: «НВП Евріка» ТОВ, 2001. 288 с.

Синяєва Л. В. Проблеми регулювання оплати праці та шляхи їх вирішення в Україні. Регіональна економіка. 2009. № 1. С. 171–177.

Брич В. Я. Трансформація ринку праці та проблеми підвищення життєвого рівня населення. Методологія, практика, шляхи вирішення: моногр. Т.: Економічна думка, 2003. 375 с.

Гнибіденко І. Ф. Вплив соціально-економічної політики на соціальну безпеку та рівень життя населення України. Демографія та соціальна економіка. 2006.

№ 2. С. 124–135.

Грішнова О. А. Економіка праці та соціально-трудові відносини: підруч. К.: Знання, 2006. 559 с.

Лібанова Е. М. Бідність населення України: методологія, методика та практика аналізу: моногр. К.: КНЕУ, 2008. С. 10.

Мандибура В. О. Рівень життя населення України та проблеми реформування механізмів його регулювання: моногр. К.: Парлам. вид-во, 1998. 255 с.

Людський потенціал: механізми збереження та розвитку: моногр.; за заг. ред. О. Ф. Новікова. Донецьк: Ін-т економіки пром-сті НАН України, 2008. 468 с.

Бодюк А. Новації в оподаткуванні доходів фізичних осіб. Україна: аспекти праці. 2008. № 3. С.19-21.

Офіційний сайт державної служби статистики України. URL: https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/kat_u/2019/zb/11/zb_yearbook_2018.pdf (дата звернення 01.11.2019).

Папуша Н.С. Фінансова безпека особи: генезис. Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. 2011. Вип. 19. С. 230-234.
DOI: https://doi.org/10.35774/visnyk2019.04.079

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.