Управління реалізацією інноваційно-інвестиційних проєктів у житловому будівництві.

Юлія Микитюк

Анотація


Вступ. Інноваційно-інвестиційні проєкти в сфері житлового будівництва можна охарактеризувати, як проєкти, які здатні за відносно невеликих інвестицій забезпечити створення конкурентоспроможної продукції, реальне збільшення інвестиційного потенціалу та інвестиційних ресурсів будівельної організації.

 В     сучасних умовах також необхідно прагнути до того, щоби впровадження інноваційних проєктів, спрямованих на підвищення економічної ефективності будівництва, не зумовило зниження якості будівельної продукції (надійності конструкцій, привабливості архітектурних і конструктивних рішень будівель).

 Незалежно від напряму руху в бізнесі керівники будівельних організацій за наявності зацікавленості в розвитку компанії неминуче приходять до розуміння необхідності вдосконалення і розвитку методів управління інноваційними проєктами. Це сприяє формуванню ефективної корпоративної системи управління будівельними проєктами, адекватної умовам, що склалися на вітчизняному ринку будівельних послуг і враховує особливості та специфіку конкретного регіону. Водночас слід зазначити, що якщо на рівні відділів (ІТ-спрямованості), або окремих видів проєктів (наприклад, дослідження і розробки) методологія проєктного менеджменту застосовується в будівельній галузі дуже активно, то на рівні управління програмою і  портфелем проєктів, визначення їх пріоритетів, балансування портфеля і т. ін. теоретичних і практичних досліджень недостатньо.

Мета дослідження полягає в розробці теоретичних положень управління реалізацією інноваційно-інвестиційних проєктів у житловому будівництві.

Методи дослідження. В процесі розробки й обґрунтування результатів дослідження активно використовувалися такі методи дослідження: аналіз, синтез, моделювання, логічний, системний підхід, методи дедукції та індукції, а також спостереження, вимірювання, порівняння, експеримент.

 Результати. Виявлено особливості управління інноваційно-інвестиційними проєктами в житловому будівництві в управлінні одночасно декількома проєктами. Визначено складність у плануванні та організації взаємодії різноманітних суб’єктів (учасників) інноваційно-інвестиційних проєктів. Запропоновано враховувати ступінь ризику в процесі реалізації інноваційно-інвестиційних проєктів. Уточнено фактори впливу на ефективність інноваційно-інвестиційних проєктів. Визначено напрями розвитку структури корпоративної системи управління та державного регулювання інноваційно-інвестиційної сфери житлового будівництва.

Перспективи. Перспективи подальшого розвитку дослідження полягають у розробленні методики формування інформаційного комплексу корпоративної системи управління портфелем проєктів, що охоплює набір нормативних документів, а також сукупність засобів і методів управління інноваційними проєктами, які забезпечують ефективну реалізацію різних проєктів організації за єдиними правилами на різних фазах їх життєвого циклу, що дає змогу підвищити системність управління проєктами, розширити керований діапазон життєвого циклу проєкту, підвищити рівень інтеграції і спеціалізації центру управління.

 Ключові слова: інновації, інноваційно-інвестиційні проєкти, ефективність інноваційно-інвестиційного проєкту, рівень ризику реалізації проєкту, управління інвестиційно-інноваційними проєктами, державне регулювання.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Капітальні інвестиції за видами активів за 2010 – 2018 роки. URL : https://ukrstat. org/uk/operativ/operativ2013/ibd/ibd_rik/ibd_u/ki_rik_u_bez.htm(дата звернення 02.03.2020).

Стратегія розвитку Тернопільської області на період до 2020 р. URL : http:// www.oda.te.gov.ua/main/ua/publication/content/20090.htm (дата звернення 02.03.2020).

Крупка Я. Д. Варіанти обліку інноваційних процесів на підприємстві. Бухгалтерський облік і аудит. 2006. № 5. С. 11 – 18.

Загурський О. М. Управління ризиками : навч. посіб. Київ : Університет «Україна», 2016. 242 с.

Новожилова М. В., Попов В. М. Оцінювання рівня екологічної небезпеки об›єкта будівництва на стадії його проектування. Науковий вісник НЛТУ України. 2017, т. 27, № 1. C. 109–111. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnltu_2017_27.1_26(дата звернення 02.03.2020).

Литвин Б. М. Литвин З. Б. Скочиляс С. М. Економічні відносини в інвестиційно-будівельному комплексі : наук.-практ. посіб. / за ред. Б. М. Литвина. Тернопіль : Економічна думка, 2007. 224 с.

Микитюк П. П. Система оцінювання та аналізу факторів ризику інвестиційно-інноваційної діяльності підприємства. Вісник Тернопільського національного економічного університету. 2012. Вип. 1. С. 145–153.

Микитюк П. П. Інвестиційно-інноваційний менеджмент : навч. посіб. Тернопіль : Економічна думка, 2015. 452 с.

Христенко О. В., Боєв М. І. Управління впровадженням інноваційних технологій на будівельних підприємствах. Економіка і регіон : наук. вісн. Полт. НТУ ім.Юрія Кондратюка. 2017. Вип. 6 (67). С. 118–124. URL : http://reposit.pntu.edu. ua/handle/PoltNTU/3608 (дата звернення 02.03.2020).

Микитюк П. П. Аналіз ефективності інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств : теорія і практика : дис. д-ра екон. наук : 08.00.09. Тернопіль, 2011. 547 с.

Микитюк П. П. Інноваційний менеджмент: підруч. Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2019. 518 с.

Микитюк Ю. І. Управління портфелем інноваційно-інвестиційних проектів у житловому будівництві. Вісник Тернопільського національного економічного університету. 2019. Вип. 1. С.151–159. URL : http://dspace.tneu.edu.ua/ handle/316497/34045 (дата звернення 02.03.2020).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.