Удосконалення контролю будівельно-монтажних робіт

Володимир Осмятченко, Катерина Пінчук

Анотація


Вступ. Ефективна діяльність з будівництва суб’єктів господарювання сприяє розширенню конкурентних можливостей і підвищенню їхньої здатності до відтворення виробничо-господарської діяльності на інноваційному підґрунті. Водночас помилки і зловживання під час відображення в обліку операцій з будівельно-монтажних робіт зумовлюють не лише викривлене уявлення про масштаби та результати будівельної діяльності, а й спричиняють збитки і штрафні санкції за виявлені контрольними органами порушення. Ефективно налагоджений контроль будівельно-монтажних робіт є базою для прийняття економічно обґрунтованих інвестиційно-інноваційних та управлінських рішень. Теоретичні та методичні аспекти контролю будівельно-монтажних робіт у процесі спорудження або поліпшення об’єктів необоротних активів потребують удосконалення.

Мета. Метою дослідження є критичний аналіз проблем контролю господарських операцій у процесі будівництва та поліпшення об’єктів необоротних активів та удосконалення порядку контролю будівельно-монтажних робіт.

 Метод (методологія). В процесі проведеного дослідження використані такі методи: діалектичний, узагальнення, порівняння, системного аналізу, спостереження за господарською діяльністю, графічний та ін.

 Результати. Розглянуто сутність контролю, як однієї з функцій управління. Обґрунтовано, що контроль є системою спостереження і перевірки процесу функціонування та фактичного стану об’єкта контролю з метою прийняття ефективних управлінських рішень. Доведено, що методика контролю будівельно-монтажних робіт залежить від організаційних і господарських форм процесу будівельного виробництва, великої кількості учасників, що мають різні функціональні цілі і завдання, а також залежно від самого процесу будівельного виробництва від природних умов. Розглянуто особливості контролю операцій з БМР здійснюваних підрядним, господарським та змішаним способом. Обґрунтовано, що для запобігання порушень у будівництві потрібен системний підхід до реалізації взаємопов’язаних обліково-контрольних процедур інвестування за підрядного та господарських способів організації будівництва, особливо в умовах функціонування інформаційних мереж облікового призначення. Визначено, що через усунення протиріч та посилення узгодженості між обліковою і контрольною роботою підвищиться обґрунтованість цін на будівельну продукцію, буде вирішено низку проблем, пов’язаних з правильністю відображення первісної вартості об’єктів після їх добудови, дообладнання і реконструкції, зросте надійність та якість збудованих об’єктів основних засобів, в які інвестовано кошти та поліпшиться фінансова дисципліна в інвестиційно-будівельній сфері. Розглянуті проблеми контролю БМР у будівництві та запропоновані рекомендації щодо їх вирішення створюють базу та перспективи для продовження досліджень у напрямку вдосконалення бухгалтерського обліку, аналізу і контролю діяльності будівельних підприємств.

 Ключові слова: контроль; аудит; ревізія; виробництво; інвестиції; будівельно-монтажні роботи; будівництво.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Бондар М. І. Інвестиційна діяльність: методика та організація обліку і контролю : монографія. Київ : КНЕУ, 2008. 256 с.

Організація бухгалтерського обліку : підручник / за ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. 3-тє вид., доп. і перероб. Житомир : ПП “Рута”, 2002. 592 с.

Голов С. Ф., Костюченко В. М. Бухгалтерський облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами : навч.-практ. посіб. Київ : Лібра, 2004. 880 с.

Грицишен Д. О. Обліково-аналітичне забезпечення управління економіко-екологічною безпекою підприємств : дис. … докт. екон. наук. – 08.00.09. Житомир : ЖДТУ, 2016. 409 с.

Диба В. М. Облік та аналіз необоротних активів : моногр. Київ : КНЕУ, 2008. 228 с.

Ізмайлов Я. О. Облік і аналіз капітальних інвестицій: організація і методика (на матеріалах гірничо-збагачувальних підприємств) : дис. … канд. екон. наук : 08.06.04. Київ, 2009. 177 с.

Крупка Я. Д. Облік і аналіз інвестиційної діяльності підприємств: методологія та організація : дис. … докт. екон. наук. 08.06.04. Тернопіль, 2002. 419 с.

Кужельний М. В., Левицька С. О. Організація обліку : підручник. Київ : Центр учб. л-ри, 2010. 352 с.

Свірко С. В. Бухгалтерський облік в бюджетних установах: методологія і організація : моногр. Київ : КНЕУ, 2006. 244 с.

International accounting standart. URL : http://www.eifrs. Ifrs.org/.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.