Передумови стратегічного планування інноваційного розвитку підприємств

Ірена Свидрук

Анотація


Вступ. Ефективна діяльність підприємства у висококонкурентному середовищі вимагає систематичного перегляду існуючих стратегій щодо вибору ринкових перспектив або формування інноваційного продуктового профілю.

Конкурентоспроможний розвиток підприємства потребує використання гнучких стратегічних інструментів стимулювання розробки, виробництва і трансферу інновацій, що дозволяє системно підвищувати якість виробництва та сприяє зростанню його капіталізації.

Мета дослідження полягала в обґрунтуванні науково-прикладних засад стратегічного планування інноваційного розвитку підприємства як засадничого підґрунтя його конкурентоспроможності.

Методи. В основу аналізу покладено системний, структурно-функціональний і синергетичний підходи. Використано універсальні методи формальної логіки і наукової абстракції, базові засади дослідження інноватики, інвестології.

Результати. Розглянуто передумови обрання підприємствами різних типів інноваційних стратегій. Виявлено, що визначальною особливістю їх якісної побудови є вміння менеджерів оперувати великими масивами інформаційних потоків для прогнозування тенденції розвитку економіки, зосередження на розкритті інноваційного потенціалу підприємства і адекватній розробці стратегії випереджального захоплення ринку. Проаналізовано стратегії інноваційного зростання з точки зору довгострокових перспектив і життєвого циклу інноваційного бізнесу. Виявлено стилі управління, які можуть спричинити чи наблизити настання організаційної кризи наступного етапу інноваційного бізнесу та запропоновано ймовірні шляхи управлінського втручання для попередження негативних наслідків.

Запропонована логіка стратегії інноваційного розвитку підприємства охоплює первинне виокремлення інноваційної складової та покрокове розгалуження цілей з відповідним визначенням методів їхнього досягнення на наступному рівні стратегічного планування.

Перспективи. Подальші дослідження доцільно зосередити на визначенні передумов стратегічного планування та пріоритетів інноваційного розвитку економіки України.

Ключові слова: інновації; стратегування; диверсифікація; новаторські розробки; життєвий цикл; ринкова експансія.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


The European Bank for Reconstruction and Development’s. Transition report 2014. Innovation in Transition. Annex 5.2. Key prerequisites for knowledge-based growth. URL : http://2014.tr-ebrd.com/annex-5-2-key-prerequisites-for-knowledge-based- growth/ (дата звернення: 05.05.2020).

Гуторов О. І. Інноваційна стратегія: значення, розробка, методи вибору. Вісник ХНАУ ім. В. В. Докучаєва. Сер. : Економічні науки. 2018. № 3. С. 307–319.

Янченко Н. В., Безрук С. О., Орябинська В. А. Управління розвитком підприємства за допомогою інновацій. Молодий вчений. 2018. № 57 (5.1). С. 102–106.

Баришевська І. В., Малишенко Ю. Г., Склева К. В. Інноваційна стратегія підприємства як джерело його конкурентних переваг. Modern Economics. 2018.

№ 11 (2018). С. 13–18.

Daxhammer K., Luckert M., Doerr M., Bauernhansl Th. Development of a strategic business model framework for multi-sided platforms to ensure sustainable innovation in small and medium-sized enterprises. Procedia Manufacturing. 2019. Vol. 39. P. 1354–1362.

Ілляшенко Н. С., Ильяшенко Н. С., Ступнікова К. Б., Кириллова А. М. Концептуальні засади механізму формування стратегій випереджаючого інноваційного прискорення промислових підприємств. Вчені записки Університету «КРОК». 2018. № 4 (52). С. 231–238.

Staniškis J. K., Katiliūtė E. Unsustainability reduction in enterprises by incremental innovations implementation and management. Journal of Cleaner Production. 2019. Vol. 2361. Art. 117542.

Kaczmarek S. Mastering fourth industrial revolution through innovative personnel management – A study analysis on how game-based approaches affect competence development. IFAC-PapersOnLine. 2019.Vol. 52, Is. 13. P. 2332–2337.

Летуновська Н., Сагер Л., Сигида Л. Формування стратегії випереджального інноваційного розвитку в умовах Індустрії 4.0. Економічний аналіз. 2019. № 29 (2). С. 53–61.

Celtekligil K., Adiguzel Z. Analysis of the effect of innovation strategy and technological turbulence on competitive capabilities and organizational innovativeness in technology firms. Procedia Computer Science. 2019. Vol. 158. P. 772–780.

Pisano G. P. You Need an Innovation Strategy. Harvard Business Review. 2015. Vol. 8, № 113. P. 311–324.

Свидрук І. І. Особливості стратегічного планування креативного розвитку організації. Науковий вісник НЛТУ України. Сер. : Економічна. 2018. Т. 28,

№ 9. С. 105–109.

Mizyuk B., Svidruk I. Analysis of creative-innovative activity of the scientific sector of the domestic economy. The economic discourse. 2018. Iss. 2. P. 102–110.

П’ятницька Г. Т., Найдюк В. С. Фінансова стійкість як базис для визначення стратегічного вектору інноваційного розвитку підприємства. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 4. С. 7–16.

Kádárová J., Markovič J., Mihok J. Corporate management in the conditions of crisis. Gliwice (Poland): PA NOVA SA, 2015. 169 р.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.