Інвестиційний потенціал національної економіки: бібліографічний аналіз

Богдан Москаленко, Олександр Боровик, Ярослав Решетняк

Анотація


Вступ. Проблема залучення іноземних інвестицій, що спрямовані на створення нових робочих місць та доданої вартості в Україні, є актуальною від моменту проголошення незалежності і дотепер. Прийнято вважати, що економіка України має безмежний потенціал для залучення якісних довгострокових інвестицій, враховуючи географічне положення та природні ресурси. Водночас динаміка абсолютних і відносних показників залучення прямих іноземних інвестицій (ПІІ) в Україну одна з найгірших у регіоні. З огляду на це актуальною є проблема розуміння сутності поняття «інвестиційний потенціал національної економіки» (ІПНЕ) та підходів до його оцінювання.

Мета дослідження – огляд сучасних зарубіжних та вітчизняних публікацій на тему дослідження сутності ІПНЕ та підходів до його оцінювання.

Результати. У вибірку бібліографічного аналізу публікацій на тематику ІПНЕ були включені найбільш цитовані публікації в журналах, індексованих міжнародними науковометричними базами. Серед останніх публікацій на цю тематику найбільш поширеними є дослідження ІПНЕ країн, що розвиваються. Науковці віддають перевагу статистичним методам аналізу, що дають змогу враховувати значну кількість незалежних змінних у динаміці. Об’єктом дослідження найчастіше є національні економіки країн, що розвиваються. Так, згідно з даними UNCTAD [1], протягом останнього десятиліття саме ця група країн показує кращу динаміку інвестиційної активності                                                    (як країни, що приймають, так і країни-інвестори). З огляду на це у рамках дослідження автори акцентували увагу на дослідженнях,

які стосуються країн, що розвиваються. Оцінювання ІПНЕ в контексті проблеми заохочення залучення ПІІ є найбільш поширеним напрямком досліджень вказаної тематики. Автори публікацій звертають увагу на основні детермінанти, що переконують інвесторів приймати рішення на користь певної території.

Перспективи. Подальші дослідження доцільно спрямувати на удосконалення підходів до оцінювання ІПНЕ шляхом врахування соціокультурних детермінантів конкретної країни у статистичних моделях оцінювання. Така незалежна змінна дасть змогу збільшити статистичну значимість результатів аналізу.

Ключові слова: інвестиції; прямі іноземні інвестиції; інвестиційний потенціал; оцінювання інвестиційного потенціалу; національна економіка.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


United Nations Conference On Trade And Development (UNCTAD). World Investment Report: Reforming International Investment Governance. United Nations Publications : Geneva, 2018.

Федонін О. С., Рєпіна І. М., Олексюк О. І. Потенціал підприємства: формування та оцінка : навч. посіб. Київ : КНЕУ. 2003. 316 с.

Васильєва Т. А. Інвестиційний ринок України: проблеми та перспективи

розвитку / Т. А. Васильєва, С. В. Лєонов, О. В. Макарюк. Економічний простір :

зб. наукових праць. № 28/1. Дніпропетровськ : ПДАБА, 2009. С. 77–85.

Лєонов С. В. Сутнісний аналіз інвестиційного ринку та його ролі у функціонуванні економічної системи / Т. А. Васильєва, С. В. Лєонов, О. В. Макарюк.

Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства. Сер. : Економічні науки. Вип. 85. Харків : ХНТУСГ. 2009. С. 16–22.

Kazmi S. A. Z., Naaranoja M., & Kantola J. Reviewing Pakistan’s Investment Potentialasa Foreign Investor. Procedia – Social and Behavioral Sciences. 2016.

№ 235. P. 611–617.

Чуб Б. А. Оценка инвестиционного потенциала субъектов российской экономики на мезоуровне [Текст] / ред. В. В. Бандурина. Москва : БУКВИЦА, 2001. 227 с.

Hoshi T., & Kiyota K. Potential for Inward Foreign Direct Investment in Japan. Journal of the Japanese and International Economies. 2019. Vol. 52. P. 32–52.

Dikova D., & Brouthers K. International establishment mode choice: Past, present, and future. Management International Review. 2016. № 56 (4). P. 489–530.

Ambos T. C. Asakawa, K., & Ambos B. A dynamic perspective on Subsidiary Autonomy. Global Strategy Journal. 2011. № 1(3–4). P. 301–306.

Hertenstein P., Sutherland D., & Anderson J. Internationalization within networks: Exploring the relationship between inward and outward FDI in China’ s auto components industry. Asia Pacific Journal of Management. 2017. № 34 (1). Р. 69–96.

Meyer K. E., & Nguyen H. V. Foreign investment strategies and sub-national institutions in emerging markets: Evidence from Vietnam. Journal of Management Studies. 2005. № 42(1). Р. 63–93.

Görg, H., and E. Strobl. Multinational Companies and Productivity Spillovers: A MetaAnalysis with a Test for Publication Bias. The Economic Journal. 2001. 111 (November). Р. 723–739.

Chudnovsky D. and A. Lopez (2002): The literature on environmental practices of TNCs, in Hansen, M.W. ed. 2002. Managing the environment across borders: A study of TNC affiliate’s environmental practices in China, Malaysia and India, Copenhagen: Samfundslitteratur.

Paul, J., & Benito, G. R. G. A review of research on outward foreign direct investment from emerging countries, including China: what do we know, how do we know and where should we be heading? Asia Pacific Business Review. 2017. № 24 (1). Р. 90–115.

Kinoshita Y., & Campos N. F. Estimating the Determinants of Foreign Direct Investment Inflows: How important are sampling and omitted variable biases?, September 2007. 2004. URL : https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_ id=1015209

Ющенко Н. Формування і наслідки державно-олігархічної моделі розвитку України. Соціально-економічні проблеми і держава. 2018. Вип. 1 (18). С. 166–

URL : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2018/18ynkmru.pdf.

Multinational Enterprisesandthe Global Economy, 2nd ed., John H. Dunning, Sarianna M. LundanEdwardElgar, Cheltenham, UK (2008).

Інвестиційний потенціал банківської системи України [Текст] : монографія /

С. В. Лєонов. Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2009. 375 с.

Mathews, J. A. Dragon multinationals: New players in 21st century globalization. Asia Pacific Journal of Management. 2006. № 23 (1). P. 5–27.

Hobdari B., Gammeltoft P., Li J. et al. The home country of the MNE: The case of emerging economy firms. Asia Pacific Journal of Management. 2017. Vol. 34. P. 1–17.

Ge G. L., Ding D. Z. The Effects of the Institutional Environment on the Internationalization of Chinese Firms. China Rules (pp. 46–68). London : Palgrave Macmilla, 2009.

Ghemawat P. Semiglobalization and international business strategy. Journal of International Business Studies. 2003. № 34 (2). P. 138–152.

Chakraborty C., & Basu P. Foreign direct investment and growth in India: A cointegration approach. Applied Economics. 2002. № 34 (1). P. 1061–1073.

Baharumshah A. Z., & Thanoon M. A. Foreign capital flows and economic growth in East Asian countries. China Economic Review. 2006. 17 (1). P. 70–83.

Blonigen B. A., &Piger J. Determinants of foreign direct investment. Canadian Journal of Economics. 2014. № 47 (3). P. 775–812.

Galan J. I., & Gonzalez-Benito J. Distinctive determinant factors of Spanish foreign direct investment in Latin America. Journal of World Business. 2006. № 41 (2). P. 171–189.

Ramamurti l R., & Doh J. Rethinking foreign infrastructure investment in developing countries. Journal of World Business. 2004. № 39 (2). P. 151–167.

Gaur A. S., Ma X., & Ding Z. Home country supportiveness/unfavorableness and outward foreign direct investment from China Journal of International Business Studies. 2018. № 49 (3). P. 324–345.

Kearney C. Emerging markets research: Trends, issues, and future directions.

Emerging Markets Review. 2012. № 13(2). P. 159–183.

Cuervo-Cazurra A., Inkpen A., Musacchio A., & Ramaswamy K. Governments as owners: State-owned multinational companies. Journal of International Business Studies. 2014. № 45 (8). P. 919–942.

Xia J., X. Ma J.W Lu and D. W. Yiu. Outward Foreign Direct Investment by Emerging Market Firms: A Resource Dependence Logic. Strategic Management Journal. 2014. № 35 (9). P. 1343–1363.

Hu H. W., and L. Cui. Outward Foreign Direct Investment of Publicly Listed Firms from China: A Corporate Governance Perspective. International Business Review. 2014. № 23 (4). P. 750–760.

Ali U., Shan W., Wang J. J., & Amin A. Outward foreign direct investment and economic growth in China: Evidence from asymmetric ARDL approach. Journal of Business Economics and Management. 2018. № 19(5). P. 706–721.

Buckley P. J., L. J. Clegg A. R. Cross, X. Liu, H. Voss, and P. Zheng. The Determinants of Chinese Outward Foreign Direct Investment. Journal of International Business Studies. 2007. № 38 (4). P. 499–518.

Chung C. C., Xiao S. S., Lee J. Y., & Kang J. The interplay of top-down institutional pressures and bottom-up responses of transition economy firms on FDI entry mode choices. Management International Review. 2016. № 1–34.

Herzer D. The Long-Run Effect of Outward FDI on Domestic Output in Developing Countries. Applied Economic Letters. 2011. № 81 (4). P. 1355–1358.

Huang X., and C. Renyong. Chinese Private Firms’ Outward Foreign Direct Investment: Does Firm Ownership and Size Matter? Thunderbird International Business Review. 2014. № 56 (5). P. 393–406.

Lyles M., D. Li, and H. Yan. «Chinese Outward FDI Performance: The Role of Learning». Management and Organization Review. 2014. № 10 (3). P. 411–437.

Drogendijk R., and O. Martín Martín. «Relevant Dimensions and Contextual Weights of Distance in International Business Decisions: Evidence from Spanish and Chinese Outward FDI». International Business Review. 2015. № 24 (1). P. 133–147.

Wei Y., Zheng N., Liu X., & Lu J. Expanding to outward foreign direct investment or not? A multi-dimensional analysis of entry mode transformation of Chinese private exporting firms. International Business Review. 2014. № 23(2). P. 356–370.

Lee I. H., & Rugman A. M. Firm-specific advantages, inward FDI origins, and performance of multinational enterprises. Journal of International Management. 2012. № 18 (2). P. 132–146.

Goh S. K., Wong K. N., & Tham S. Y. Trade linkages of inward and outward FDI: Evidence from Malaysia. Economic Modelling. 2014. № 35. P. 224–230.

Villaverde J., & Maza A. Foreign direct investment in Spain: Regional distribution and determinants. International Business Review. 2012. № 21(4). P. 722–733.

Delevic U., & Heim I. Institutions in transition: Is the EU integration process relevant for inward FDI in transition European economies? Eurasian Journal of Economics and Finance. 2017. № 5(1). P. 16–32.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.