Сутнісні аспекти електронних грошей в умовах цифровізації банківського бізнесу

Олександр Дзюблюк

Анотація


Вступ. Прогрес в інформаційних технологіях та цифровізація банківського бізнесу створили підґрунтя для модернізації сучасних платіжних систем, що функціонують із використанням широкого кола новітніх фінансових інструментів, особливе місце серед яких належить електронним грошам. Саме електронні гроші поступово приходять на зміну традиційним формам грошових відносин, охоплюючи усе більше коло взаємозв’язків між суб’єктами ринку та забезпечуючи рух товарів і послуг у кожному діловому циклі. З огляду на важливість грошової маси як головного фактору впливу на динаміку економічних процесів чітке розуміння сутності електронних грошей та їхнього місця і ролі у сучасній грошовій системі й економіці є особливо важливим у контексті ефективності реалізації монетарної політики та забезпечення фінансової стабільності.

Мета дослідження полягає в обґрунтуванні й систематизації теоретичних поглядів щодо розуміння сутності та основних видів електронних грошей з урахуванням еволюції грошових відносин і банківської системи, цифровізація роботи 

якої створює нові умови взаємодії суб’єктів ринку в процесі організації платежів із використанням різних видів фінансових інструментів.

Результати. Природа електронних грошей як законного платіжного засобу не може бути відмінною від природи кредитних грошей, які і є цим засобом на території даної країни. Справжніми грошима незалежно від їхнього матеріального носія потрібно вважати тільки ті інструменти обігу і платежу, які випускаються банківською системою країни та володіють всіма характеристиками щодо регулювання їхнього обігу з боку центрального банку. Тому електронні гроші варто визначити як спеціальні електронні способи зберігання грошової вартості на банківських рахунках за допомогою технічного пристрою, що може використовуватись для здійснення платежів.

Перспективи. Необхідними напрямами подальших досліджень електронних грошей є розробка пропозицій та рекомендацій щодо чіткого врегулювання у нормативній площині відмінностей між справжніми грошима та їхніми замінниками для того, щоб забезпечити всебічний захист інтересів споживачів фінансових послуг.

Ключові слова: електронні гроші, банк, мережеві гроші, цифровізація, грошова маса, криптовалюта, банківський бізнес, грошовий обіг.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Афонина С. В. Электронные деньги. Санкт-Петербург : Питер, 2001. 128 с.

Валинурова А. А. Понятие и функции сетевых денег. Финансы и кредит. 2010.

№ 15. С. 61–67.

Генкин А. С. Планета Web-денег. Москва : АльпинаПаблишер, 2003. 510 с.

Ковалева О. А. Роль банковских электронных денег в современной экономике.

Социально-экономические явления и процессы. 2013. № 1. С. 75–79.

Кочергин Д. А. Электронные деньги : учебник. Москва : МаркетДС ; ЦИПСиР, 2011. 424 с.

Кравчук В., Науменко Д., Глибовець А. Електронні гроші в Україні: Аналітичний звіт. Київ : Альфа-ПІК, 2012. 64 c.

Марамыгин М. С., Прокофьева Е. Н., Маркова А. А. Экономическая природа

И проблемы использования виртуальных денег. Известия УрГЭУ. 2015. № 2.

С. 37–43.

Положення про електронні гроші. Затверджено Постановою НБУ від 04.11.2010

№ 481. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1336-10#n19.

Рудакова О. С. Банковские электронные услуги. Москва : Вузовский учебник, 2009. 400 с.

Сенищ П. М., Кравець В. М., Міщенко В. І. Світовий досвід і перспективи розвитку електронних грошей в Україні. Науково-аналітичні матеріали. Вип.

Київ : Національний банк України. Центр наукових досліджень. 2008. 145 с.

Смирнова О. В. Электронные деньги и проблемы сеньйоража. Финансовая аналитика: проблемы и решения. 2013. № 19. С. 31–34.

Танющева Н. Ю., Дюдикова Е. И. Электронные деньги через призму денежных функций. Финансы и кредит. 2016. № 16. С. 40–49.

Хайек Ф. Частные деньги. Москва : Издательский дом: Институт Национальной Модели Экономики, 1996. 118 с.

Швецов Ю. Г., Мартенс А. А. Депозитные и электронные деньги. Проблемы учета и финансов. 2014. № 4. С. 31–33.

Directive 2000/46/EC of the European Parliament and of the Council of 18 September 2000 on the taking up, pursuit of and prudential supervision of the business of electronic money institutions. URL : https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2000/46/oj.

Krugman P. Transaction Costs and Tethers: Why I’m a Crypto Skeptic. URL : https:// www.nytimes.com/2018/07/31/opinion/transaction-costs-and-tethers-why-im-a- crypto-skeptic.html.

Montag A. Warren Buffett explains one thing people still don’t understand about bitcoin. URL : https://www.cnbc.com/2018/05/01/warren-buffett-bitcoin-isnt-an- investment.html?

Wulandari D. Analysis of the Use of Electronic Money in Effortsto Supportthe Less Cash Society. International Finance and Banking. 2016. Vol. 3. № 1. URL : http:// www.macrothink.org/journal/index.php/ifb/article/view/8802.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.