Місце соціального страхування у формуванні ресурсів системи соціального захисту

радміла Підлипна

Анотація


Вступ. Сьогодні виникає потреба у застосуванні ефективних та дієвих методів і засобів державного регулювання соціальної сфери, що підносить на новий рівень систему соціального захисту загалом та систему соціального страхування зокрема. Розвиток оптимальної системи соціального страхування є одним із пріоритетів соціальної стратегії держави та повинен розглядатися як підсистема соціального захисту населення, спрямованого на подолання бідності, забезпечення відповідного рівня і якості життя населення України.

Мета. Основним завданням статті є виявлення місця фінансових ресурсів соціального страхування у системі соціального захисту населення в Україні шляхом аналізу поточної статистичної інформації.

Методи. В основу дослідження покладено оперативний та системно- структурний аналіз поточної статистичної інформації щодо накопичення і розподілу бюджетних коштів у соціальній сфері. Кількісне та якісне порівняння, графічні і статистичні методи використано для аналізу і оцінювання ефективності розвитку системи соціального страхування.

Результати. Значна частина видатків соціального захисту населення в Україні покривається за рахунок коштів фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, що свідчить про його ключову роль у забезпеченні соціального захисту населення України. Водночас, формування ресурсів соціальної інфраструктури здійснюється переважно за рахунок бюджетного фінансування, тому постійне зростання видатків соціального спрямування у зведеному бюджеті України не дозволяє забезпечувати високий рівень життя населення. Соціальному страхуванню притаманне часткове самофінансування, адже воно передбачає формування фондів за рахунок соціальних внесків, які на третину фінансують соціальні допомоги та інші соціальні трансферти. Отож, воно виступає дійовим інструментом забезпечення державного регулювання соціальної сфери.

Перспективи. У подальшому дослідження доцільно зосередити на вивченні світової практики формування ефективних систем соціального страхування з метою пошуку альтернативних видів соціального страхування та запровадження їх в Україні.

Ключові слова: соціальні видатки;соціальні внески; соціальні гарантії; бюджет; джерела фінансування.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


European Union. Social security. URL: https://europa.eu/youreurope/business/ human-resources/social-security-health/social-security/index_en.htm (дата звернення08.05.2020).

Грубляк О. М., Мацкуляк А. А. Роль бюджету в реалізації соціальної політики держави. Молодий вчений. 2018. № 10 (2). С. 761–764.

Лисяк Л. В., Зюзін В. О. Механізм фінансового забезпечення соціальних програм в Україні. Економічний вісник університету: збірник наукових праць Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету ім.

Г. Сковороди. 2018. № 37 (1). С. 236–245.

Биркович Т. І. Вплив трансформаційних процесів у державі на формування принципів державного регулювання соціально-культурного розвитку. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 3. С. 86–89.

Прокопенко І. Ф., Олійник Ю. О. Державна соціальна політика як чинник економічного розвитку України. Збірник наукових праць ХНПУ. 2018. № 18. С. 4–13.

Качула С. Фінансове забезпечення діяльності державних фондів соціального страхування в Україні. Наукові записки Національного університету

«Острозька академія». Серія: Економіка. 2018. Вип. 10. С. 68–72.

Березіна С. Б. Порівняльна оцінка національної і закордонних систем страхування. Економіка та держава. 2018. № 6. С. 37–43.

Giubboni S., Iudicone F., Mancini M., Faioli M. Coordination of Social Security Systems in Europe. Brussels: European Parliament, 2017. 116 p.

Коваль С. Л. Система державного соціального страхування: досвід України та Німеччини. Світ фінансів. 2018. № 2 (55). С. 67–77.

Кривошлик Т. Д. Вплив тенденцій соціального страхування на розвиток системи страхового захисту в Україні. Бізнес Інформ. 2018. № 12 (491). С. 239–245.

Blanco E., Dutcher E. Haller G., Social dilemmas with public and private insurance against losses. Journal of Economic Behavior & OrganizationIn press. 2019. https:// doi.org/10.1016/j.jebo.2019.02.008

Білозір О. В. Проблеми соціального страхування та системи соціальної захищеності країни в умовах європейської інтеграції. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 23. С. 140–143.

OECD. StatExtracts: Complete database. Organisation for economic co-operation and development. URL: http://stats.oecd.org/# (дата звернення 08.05.2020).

Державна служба статистики України. Офіційний web-ресурс. URL: http://www. ukrstat.gov.ua/ (дата звернення 27.04.2020).

Міністерство фінансів України. Видатки зведеного бюджету за роками. 2014– 2019. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/finance/budget/cons/expense/2019/.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.