Чинники фінансової нестабільності в Україні

Ірина Чирак

Анотація


Вступ. Економіка України функціонує в умовах підвищеної фінансової нестабільності, явища якої мають глобальний характер і притаманні економікам більшості країн світу. Найбільші втрати від фінансової нестабільності притаманні Україні, що робить актуальним дослідження чинників, які зумовлюють фінансову нестабільність і спричиняють масштабні втрати ВВП України.

Мета: узагальнити теоретичні підходи до визначення чинників фінансової нестабільності, оцінки їхніх негативних наслідків на економічну динаміку та виявити ключові чинники фінансової нестабільності в Україні.

Методи дослідження. Методичною основою дослідження є загальнонаукові та економіко-статистичні методи: аналіз, синтез, індукція та дедукція, табличний і графічний методи – для дослідження чинників виникнення фінансової нестабільності та величини втрат економіки; абстрактно-логічний та економіко- математичний – для визначення впливу фінансової нестабільності та динаміку ВВП; позитивний і нормативний – для дослідження світового досвіду з подолання фінансової нестабільності.

Результати. Розглянуто чинники, які породжують нестабільність в економіці України та встановлено сильний дестабілізаційний вплив екзогенних чинників на економічну динаміку. Виявами підвищеної фінансової нестабільності є хронічна девальвація гривні, циклічні сплески інфляції та фінансово-економічні кризи.

З’ясовано, що значні спади виробництва відбуваються під впливом чинників, зумовлених загостреннями в економіці країн, що є важливими торговельними і фінансовими партнерами України та негативної кон’юнктури світових цін на сировинних ринках. У результаті високої відкритості української економіки динаміка зовнішньоторговельних операцій сприяє або гальмує зростання ВВП.

Обґрунтовано, що ключовим чинником фінансової нестабільності в Україні є структурна і виробнича недосконалість, що зумовлює фінансову залежність економіки від коливань світових цін на сировину, яка становить вагому частку у ВВП і є основним експортним товаром. Для забезпечення сталого економічного зростання і фінансової стабільності необхідно змінити виробничу спеціалізацію у бік нарощування випуску й експорту продукції з високою доданою вартістю.

Перспективи. Перспективність здійснення подальших досліджень полягає в аналізі та оцінюванні структурних недоліків української економіки, що породжують її високу залежність від світової кон’юнктури та вироблення рекомендацій, спрямованих на досягнення фінансової стабільності та економічного зростання.

Ключові слова: бюджетний дефіцит; державний зовнішній борг; міжнародні резерви; доларизація економіки; монетарна політика; інфляція; світові ціни; структура економіки


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Важелі забезпечення фінансової нестабільності в умовах ризиків «другої хвилі кризи». Аналітична записка. URL : http://www.niss.gov.ua/articles/349 (дата звернення: 02.03.2020).

Williamson I. (1990). A Short History of the Washington Consensus. Latin American Adjustment: How Much Has Happened? P. 3–4. URL : http://piic.com/publications/ paper/willianson09004-2.pdf (дата звернення: 27.02.2020).

Williamson J. (1990). What Washington Means by Policy Reform. Latin American Adjustment: How Much Has Happened. URL : https://piie.com/ commentary/ speeches-papers/what-washington-means-policy- reform (дата звернення: 27.02.2020).

The Treaty on European Union (1992). Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities. URL : https://europa.eu/european-union/sites/ europaeu/files/docs/body/treaty_on_european_ union_en.pdf (дата звернення: 25.02.2020).

World Bank Group, CPIA database. URL : https://data.worldbank.org/indicator/ IQ.CPA.STRC.XQ (дата звернення: 25.02.2020).

Звіт про фінансову стабільність. Національний банк України. Грудень 2019 р., С. 11–12. URL : https://bank.gov.ua/news/all/zvit-pro-finansovu-stabilnist-gruden- 2019-roku (дата звернення: 01.03.2020).

Guidance Note on the Assessment of Reserve Adequacy and Related Considerations. Washington, D.C.: International Monetary Fund, June 2016. URL

: https://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2016/12/31/Guidance- Note-on-the-Assessment-of-Reserve-Adequacy-and-Related-Considerations- PP5046 (дата звернення: 02.03.2020).

Assessing Reserve Adequacy (February 14, 2011). Prepared by Monetary and Capital Markets, Research, and Strategy, Policy, and Review Departments.

Approved by Reza Moghadam, Jonathan D. Ostry and Robert Sheehy. Washington, D.C.: International Monetary Fund. URL : https://www.imf.org/external/np/pp/ eng/2011/021411b.pdf (дата звернення: 04.03.2020).

Assessing Reserve Adequacy – Specific Proposals (April 2015). Prepared by IMF staff and completed on December 19, 2014. Washington, D.C.: International Monetary Fund. URL : https://www.imf.org/external/np/pp/eng/2014/121914.pdf (дата звернення: 04.03.2020).

International Monetary Fund. URL : https://www.imf.org/ external/datamapper/ Reserves_ARA@ARA/CHN/IND/BRA/ RUS/ZAF (дата звернення: 05.03.2020).

The ECB’s monetary policy strategy / European Central Bank. URL : https://www. ecb.europa.eu/mopo/intro/html/index.en.html (дата звернення: 05.03.2020).

Про стратегію монетарної політики Національного банку України. Рада Національного банку України. Рішення № 37 від 13.07.2018. URL : https://bank. gov.ua/control/uk/index (дата звернення: 04.03.2020).

Петрик О. Чи досяжна ціль щодо низької інфляції в Україні? Дзеркало тижня. 2018. URL : https://dt.ua/macrolevel/chi-dosyazhna-cil-schodo-nizkoyi-inflyaciyi-v- ukrayini-2795 27_.html (дата звернення: 04.03.2020).

Кораблін С. О., Шумська С. С. Структурна вразливість та фінансова нестабільність України: глобальний контекст. Економіка і прогнозування. 2018. № 4. С. 7–37. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/econprog_2018_4_3 (дата звернення: 03.03.2020).
DOI: https://doi.org/10.35774/visnyk2020.02.121

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.