Сучасні механізми розвитку інновацій в будівельній галузі

Петро Микитюк, Алла Касич

Анотація


Вступ. У статті на основі дослідження сучасного українського і міжнародного досвіду в сфері інновацій в житловому будівництві проаналізовано існуючі бар’єри і специфіку розвитку будівельної галузі, розкрито та обґрунтовано основні можливості і перспективні напрямки програмно-цільової підтримки організаційно- економічних і управлінських інновацій з метою підвищення доступності та можливості поліпшення новозбудованого житла для громадян, мінімізації комунальних витрат населення, переходу до нових технологій будівництва житла з низькими витратами на його експлуатацію. Запропоновано конкретні напрямки для державних і регіональних органів влади щодо підвищення інвестиційної привабливості інноваційного житлового будівництва і переходу галузі на інноваційний вектор розвитку.

Мета дослідження полягає в розгляді сучасних механізмів розвитку інновацій в будівельній галузі.

Методи дослідження. В процесі розробки й обґрунтування результатів дослідження активно використовувалися такі методи дослідження: аналіз, синтез, моделювання, логічний, системний підхід, методи дедукції та індукції, а також спостереження, вимірювання, порівняння, експеримент.

Результати. Виявлено залежність розвитку будівельної галузі з розвитком суміжних галузей, рівнем зайнятості населення. Також було визначено, що для успішного розвитку галузі повинні бути створені відповідні умови для підвищення інвестиційної привабливості інноваційного житлового будівництва. Також були виділені основні бар’єри розвитку інноваційного житлового будівництва в Україні.

Перспективи. Перспективи подальшого розвитку дослідження полягають в удосконаленні нормативно-правового стимулювання розвитку галузей матеріального виробництва, стимулювання процесів переходу на нові технології зведення житла, розвитку процесів використання передових автоматизованих систем проектування та управління будівлями на основі BIM-технологій та розвиток інституту орендного житла в рамках концесійних угод з інвесторами.

Ключові слова: інвестиційна привабливість інновацій, програмно-цільовий розвиток інноваційного житлового будівництва, житлова політика, механізми підтримки інновацій, організаційно-економічні та управлінські інновації.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Зайняте населення за видами економічної діяльності у 2012-2018 роках. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2014/rp/zn_ed/zn_ed_u/zn_ed_2013_u. htm

Микитюк Ю. І. Управління портфелем інноваційно-інвестиційних проектів у житловому будівництві. Вісник Тернопільського національного економічного університету. 2019. Вип. 1. С. 151–159. URL : http://dspace.tneu.edu.ua/ handle/316497/34045 (дата звернення 02.03.2020).

Радкевич А. В., Арутюнян І. А., Сайков Д. В. Оптимізація організаційних процесів будівельного виробництва як формотворча складова конкурентоспроможності підрядних підприємств. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин: зб. наук. праць. Вип. 35. К.: Вид-во Ліра-К, 2018. С. 64–73.

Коротаєва Ю. В. Формування та використання потенціалу будівельної галузі. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. 2017. № 3. С. 15– 19.

Павловські Г. Щодо проблем розвитку діяльності підприємств будівельної сфери в Україні. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». 2017. № 3 (2). С. 124–135.

Проданова Л. В., Панкова Л. І., Зайва Ю. О. Проблемні аспекти розвитку ринку будівельної галузі України. Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2016. Вип. 6 (2). С. 57–61.

Микитюк П. П. Інвестиційно-інноваційний менеджмент : навч. посіб. Тернопіль :

Економічна думка, 2015. 452 с.

Керанчук Т. Л. Концепція вартісно-орієнтованого управління підприємством та можливості її адаптації в Україні. Фінанси України. 2011. № 7. С. 104–114.

Бубенко О. П. Інноваційні складові підвищення ефективності будівельних підприємств. БізнесІнформ. 2012. № 12. С. 156–161.

Китайські проекти 3д будинків. URL : https://tjournal.ru/53763-villas-created- using-3d-printers.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.