Досвід використання спеціалізованих електронних бухгалтерських машин

Володимир Муравський, Василь Муравський

Анотація


Вступ. Інтенсифікація науково-технічного прогресу та актуалізація напівпровідникових технологій у 70-х XX ст. призвела до розвитку спеціалізованих електронно-обчислювальних машин («Електронних бухгалтерських машин»), призначених для автоматизації обліково-аналітичних робіт. Найбільшої популярності серед спеціалізованого обчислювального обладнання набула Електронна бухгалтерська машина «Іскра 554» (пізніше – «Іскра 555»), використання якої внесло суттєві зміни в облікову практику радянських підприємств.

Мета дослідження полягає у науковому обґрунтуванні трансформаційних процесів в організації та методиці бухгалтерського обліку в умовах імплементації малих спеціалізованих електронних бухгалтерських машин (на прикладі «Іскра 554 (555)») на підприємствах і дослідженні досвіду їхнього використання для автоматизації облікових процесів за різними об’єктами та видами економічної діяльності.

Методи. У процесі обґрунтування взаємозв’язку імплементації електронних бухгалтерських машин на радянських підприємствах та трансформації бухгалтерського обліку використовувалися загальнонаукові емпіричні та логічні методичні прийоми пізнання дійсності. Історичний метод дослідження фактів і явищ взятий за основу ретроспективного позиціонування еволюції спеціалізованих ЕОМ в умовах їхнього запровадження в облікову практику підприємств різних сфер діяльності. Інформаційною базою дослідження стали історичні документи щодо розвитку електронних бухгалтерських машин, наукові праці вітчизняних та зарубіжних учених у частині автоматизації бухгалтерського обліку в СРСР тощо.

Результати. Проаналізовано історію автоматизації бухгалтерського обліку з використанням Електронної бухгалтерської машини «Іскра 554 (555)».

Здійснено порівняння технічних і функціональних характеристик радянських та зарубіжних малих спеціалізованих ЕОМ. Визначено вплив застосування

Електронних бухгалтерських машин «Іскра 554 (555)» на організацію та методику бухгалтерського обліку в СРСР. Доведено, що імплементація спеціалізованого технічного обладнання в облікову практику радянських підприємств привела до актуалізації таблично-автоматизованої форми обліку. Досліджено досвід застосування Електронних бухгалтерських машин «Іскра     554     (555)» для автоматизації обробки облікової інформації у промисловості, торгівлі, сільському господарстві, автотранспорті, банківській та поштовій сфері й освіті.

Перспективи. Не з’ясованим все ще є влив використання Електронних бухгалтерських машин «Іскра 554 (555)» на трансформацію функціональних обов’язків облікових та управлінських фахівців. Персоналізація облікових обчислень з використанням малих спеціалізованих ЕОМ стала причиною еволюційного удосконалення організаційної структури управління радянськими підприємствами, що потребує подальших наукових досліджень.

Ключові слова: облік, автоматизація обліку, електронні бухгалтерські машини, ЕОМ СРСР, «Іскра 554 (555)».


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Мала електронна обчислювальна машина. Матеріал з Вікіпедії – вільної енциклопедії. URL :

https://uk.wikipedia.org/wiki/Мала_електронна_обчислювальна_машина

Искра-555. – Матеріал з Вікіпедії – вільної енциклопедії. URL : https://ru.wikipedia. org/wiki/Искра-555

Электронная бухгалтерская машина «ИСКРА-554» / М. Б. Ярошевская,

Ю. И. Беручка, Б. П. Бутрин, М. Г. Гофеншефер. Москва : Финансы и статистика, 1981. 184 с.

Ярошевская М. Б. Алгоритмы и микропрограммы ЭБМ «Искра-554». Москва :

Финансы и статистика, 1982. 384 с.

Ярошевская М. Б., Беручка Ю. И., Кейлин А. Я. ЭБМ Искра-555. Эксплуатация и программирование. Москва : Финансы и статистика, 1983. 192 с.

Коган Б. А., Ралль В. Ю. Системы обработки данных на базе ЭБМ «Искра-554»,

«Искра-555». Москва : Финансы и статистика, 1985. 168 с.

Enterprise-level Computing in the Soviet Economy: A Contract Study. Central Intelligence Agency, Directorate of Intelligence, 1987. 71 p.

National Research Council. Global Trends in Computer Technology and Their Impact on Export Control. Washington, DC: The National Academies Press. 1988. 308 p. URL : https://doi.org/10.17226/9573.

Ладычук И. Н. Учет труда и заработной платы с использованием ЭБМ

«Искра-555» : на примере автомобильного транспорта. Москва : Финансы и статистика, 1986. 112 с.

Постникова Г. В. Практикум по анализу хозяйственной деятельности промышленных предприятий с применением ЭВМ «Искра-554» и «Искра-555». Калинин, 1987. 76 с.

Научно-технический прогресс в СССР (Статистический сборник). Москва : Финансы и статистика. 1990. URL : http://istmat.info/files/uploads/33489/ nauchno_tehnicheskiy_progress.pdf.

Муравський В. В. Комп’ютерно-комунікаційна форма обліку : моногр. Тернопіль :

ТНЕУ, 2018. 486 с.

Почтовая техника. URL : http://vseslova.com.ua/word/Почтовая_техника-84516.

Ковалев В. И., Рахманова Ю. Н. Автоматизированная обработка информации в Госбанке СССР. Москва : Финансы и статистика. 1984. 143 с.

Навчально-науковий інформаційний інститут. Львівський торговельно- економічний університет. URL. : http://www.lute.lviv.ua/structure/institutes/nnii.

Центр нових інформаційних технологій. Харківський державний університет харчування та торгівлі. URL : http://www.hduht.edu.ua/index.php/uk/ golovna/2015-04-01-20-39-11/org-stru/23-uk/univer/nncnit.

Катаев Е. А. Конструкция, техническое обслуживание и ремонт ЭБМ «Искра 2106», ЭБТ «Нева 501». Москв : Машиностроение, 1987. 247 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.