Окремі аспекти методології обліку нематеріальних активів

Валентина Ясишена

Анотація


Вступ. В умовах сучасного конкурентного середовища гостро стоїть потреба пошуку нових підходів до управління підприємством та його нематеріальними активами з метою забезпечення стабільності й розвитку діяльності вітчизняних підприємств. Для ефективного управління підприємством є необхідність в проведенні досліджень, спрямованих на удосконалення облікової методології відповідно до вимог сучасності й підвищення формування якісного інформаційно- облікового забезпечення системи управління тощо.

Мета. Дослідження спрямоване на вивчення таких елементів методу бухгалтерського обліку, як подвійний запис, балансове узагальнення, звітність шляхом розкриття їхньої сутності, визначення впливу на облік і формування показників звітності в частині НМА та гудвілу відповідно до вимог чинного законодавства.

Методи. Аналіз і синтез застосовані для виявлення сучасного стану дослідження елементів методу бухгалтерського обліку. Наукова абстракція та історичний  метод використані для окреслення проблем досліджуваних вченими, що виникають у теоретичній і практичній площині обліку НМА. Групування, табличний, графічний методи використані для класифікації НМА і гудвілу та встановлення взаємозв’язку елементів методу бухгалтерського обліку тощо.

Результати. Розкрито проблеми обліку і звітності нематеріальних активів через призму таких елементів методу бухгалтерського обліку, як рахунки, подвійний запис, балансове узагальнення, звітність. Наголошено, що під балансовим узагальненням як елементом методу потрібно розуміти не просто форму звітності, а насамперед модель для впорядкування об’єктів обліку й узагальнення інформації про факти господарської діяльності. Не всі об’єкти, які мають нематеріальну природу, відображаються на рахунках бухгалтерського обліку і відповідно у балансах вітчизняних підприємств. Це стосується як визнаних об’єктів нематеріальних активів за П(С)БО 8, так і внутрішньо генерованих, що не відповідають критеріям визнання, але які збільшують вартість підприємства.

Зазначено, що внутрішній гудвіл має відображатися у фінансовому й управлінському обліку підприємства через його наявність під час всієї поточної діяльності компанії, а не тільки в момент її реалізації. Ведення поточного обліку внутрішнього гудвілу на підприємстві дасть змогу скоротити розрив між його ринковою і балансовою вартістю до мінімуму.

Обґрунтовано неможливість одночасного віднесення операцій з реалізації нематеріальних активів до двох видів діяльностей, що розкривається у фінансовій звітності. Зазначено, що у Звіті про рух грошових коштів інформацію з реалізації нематеріальних активів потрібно відображати як операційну діяльність.

Наголошено на необхідності перегляду редакції визначення               «інвестиційна діяльність».

Перспективи. Необхідно проводити дослідження у сфері удосконалення методології вітчизняного обліку загалом, у. т. ч. в частині нематеріальних активів через вивчення підходів до облікової методології.

Ключові слова: методологія, нематеріальні активи, елементи методу бухгалтерського обліку, рахунки, подвійний запис, балансове узагальнення, звітність.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Задорожний З.-М. В. Актуальні проблеми бухгалтерського обліку в Україні.

Економічний аналіз. 2010. Вип. 6. С. 163–169.

Задорожний З.-М. В., Судин Ю. А. Витрати на формування внутрішнього гудвілу як об’єкт управлінського обліку. Науковий вісник Полісся. 2018. № 3 (15). С. 90–95.

Соколов Я. В. Основы теории бухгалтерского учета. Москва : Финансы и статистика, 2003. 469 с.

Палий В. Ф. Теория бухгалтерского учета. Современные проблемы. Москва :

Бухгалтерский учет, 2007. 88 с.

Корягін М. В., Куцик П. О., Концептуальний розвиток методології бухгалтерського обліку: моногр. Львів : ЛКА, 2015. 239 с.

Nicklisch H. Wirtschaftliche Betriebslehre, Stuttgart: Verlag C. E. Poeschel, 1922. P. 172.

Рудановский А. П. Теория балансового учета: Введение в теорию балансового учета. Баланс как объект учета. Москва : Московское научное издательство

«Макиз», 1928. 429 с.

Schmidt F. Die organische Tageswertbilanz. Leipzig, 1929.

Iwata I. Rijun – Keisan – Denri. Tokyo, 1956.

Schmalenbach H. Dynamische. Bilanz. Koln und Oplader, 1962.

Романів Р. В., Романів С. Р. Гудвіл підприємства: проблемні питання сутності та оцінки. Галицький економічний вісник. 2009. № 4. С. 115–121.

Izmaylov Y. O. Substantiation of the procedure for the reflection of goodwill in the accounting system of national enterprises. Technology audit and production reserves. 2017. Vol. 2. № 5 (34). P. 9–15.

Травін В. В. Особливості організації бухгалтерського обліку внутрішнього гудвілу як прояву соціального капіталу на мікроекономічному рівні. Вісник ЖДТУ. 2010. № 2 (52). С. 197–201.

Зменшення корисності активів: Положення (стандарт) бухгалтерського обліку

(П(С)БО 28). URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0035-05 (дата звернення 11.02.2020).

Диба В. М. Облік та аналіз нематеріальних активів в умовах інституційних змін: теорія і методологія : дис докт. екон. наук : 08.00.09 – бухгалтерський облік,

аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана. Київ, 2017. 466 с.

Загальні вимоги до фінансової звітності: Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 (НП(С)БО 1). URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/z0336-13 (дата звернення 10.02.2020).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.