ЦІНОУТВОРЕННЯ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ: ТЕОРЕТИЧНІ УЯВЛЕННЯ І ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ

Ірина Хомин

Анотація


Розглядається методологія ціноутворення у контексті економічної теорії. Обґрунтовується необхідність регулюючої функції держави на засадах класичної економічної теорії.


Ключові слова


ціноутворення; витрати виробництва; реалізаційні ціни; рентабельність виробництва.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Рикардо Д. Начала политической экономии и налогового обложения. Избранное /Д. Рикардо; [пер. с англ.; предисл. П. Н. Клюкина]. – М.: Эксмо, 2007. – 960 с.

Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов / А. Смит; [пер. с англ.; предисл. В. С. Афанасьева]. – М.: Эксмо, 2007. – 960 с.

Маркс К., Капитал. Критика политической экономии. (Пер. И. И. Скворцова- Степанова). Т. І. Кн. І. Процесс производства капитала. – М.: Политиздат, 1978. – 907 с.

Соколов Я. В. Бухгалтерский учёт: от истоков до наших дней / Я. В. Соколов. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1996. – 638 с.

Туган-Барановский М. И. Теория рынка // Физиократы. Избранные экономические произведения / Ф. Кене, А.Р .Ж. Тюрго, П. С. Дюпон де Немур; [предисл. П. Н. Клюкин; пер. с франц., англ., нем.]. – М.: Эксмо, 2008. – 1200 с.

Шпичак О. М. Проблеми ціноутворення в АПК / О. М. Шпичак // Організаційно-економічні проблеми розвитку АПК. – Ч. 4. – К.: ІАЕ УААН, 2001. – 245 с.

Петти В. Трактат о налогах и сборах / В. Петти. – М.: Эксмо – Пресс, 2000. – 803 с.

Horngren Ch.T. Introduction to Management Accounting. – Prentice – Hall, 1986.

Історія економічних учень: підручник / За ред. В. Д. Базилевича. – К.: Знання, 2004. – 1300с.

Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег. Избранное. – М.: Кейнс: вступ статья Н. А. Макашевой. – М.: Эксмо, 2007. – 960 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.