Імператив формування еколого-освітньої моделі суспільства з позицій сталого розвитку

Олена Гаращук, Віра Куценко

Анотація


Вступ. Характерною ознакою сьогодення є збільшення соціально-економічних та екологічних проблем. Їх потрібно вирішувати в рамках концепції сталого розвитку, що має забезпечувати такий розвиток суспільства, який не лише не порушував би екологічного балансу, а створив би умови для досягнення соціальної безпеки. Цьому сприяє формування еколого-освітньої моделі суспільного розвитку, що передбачає пріоритетність екологічної освіти. Безпосередньо основою еколого- освітньої моделі мають бути програми соціокультурного розвитку особистості в циклі екологічних дисциплін.

Метою статті є пошук механізмів прискорення формування еколого-освітньої моделі суспільного розвитку як важливого чинника досягнення соціальної безпеки та сталого розвитку загалом.

Результати. У дослідженні розглянуто важливість забезпечення екологічної освіти, розкрито її сутність, а також зазначено, що екологічна освіта є чинником забезпечення екологічної безпеки. Водночас зазначено, що незважаючи на інтенсивну розробку теорії, що присвяченна еколого-освітній проблематиці, посилення

уваги до практики екологічної освіти та виховання, констатується тривожний стан екологічної культури, перш за все нового покоління. Це свідчить про низьку ефективність системи екологічної освіти. Відповідно є необхідність впровадження в освітню практику єдиної концепції, яка б визначала соціально-економічні орієнтири майбутнього фахівця та передбачала наявність критеріїв якості його екологічної підготовки, що дасть змогу визначати його готовність до успішного вирішення екологічних завдань. Нині важливо забезпечити необхідність суміщення потреб економічного розвитку та реальних можливостей системи екологічної освіти, адже особливості соціально-економічної та екологічної ситуації є такими, що кількість та інтенсивність факторів ризику все ще зростають. Україна в цих умовах робить перші кроки в європейський екологічний освітній простір, що потребує більш глибокого дослідження траєкторії розвитку екологічної освіти країн-партнерів та проблем, з якими вони стикнулися на шляху реформування національної екологічної освіти, а також виявлення власних можливостей успішного вирішення потреб,

які виникають. У зв’язку з цим сформульовано завдання екологічної освіти та розглянуто відповідні характеристики еколого-освітньої моделі. Водночас головним стратегічним завданням суспільно-економічного розвитку має бути гарантування поступального розвитку України, її конкурентоздатності; забезпечення прав і свобод людини, подальше зміцнення міжнародних позицій та забезпечення сталого розвитку країни, її екологічної безпеки.

Перспективи. Екологічна освіта має бути зорієнтована на забезпечення сталого соціально-економічного розвитку. Визначна роль відводиться вищій освіті, зокрема формуванню екологічної компетнтності, тобто здатності застосовувати екологічні знання, вміння для успішної діяльності. Це обумовлює бачення подальших шляхів наукового забезпечення формування еколого-освітньої моделі суспільства.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Ушинский К. П. Собрание сочинений : в 11 т. / [редкол. : А. М. Еголин (гл. ред.) и др.] ; АПН РСФСР Институт теории и истории педагогики. Москва : Изд-во АПН РСФСР, 1948–1952. Т. 11 : Материалы биографические и библиографические, 1952. 727 с.

Леонова А. Б., Мотовилина И. А. Профессиональный стресс в процессе организационных изменений. Психологический журнал. 2008. Т. 27. № 2. С. 79–92.

Лукашевич О. А. Экологическая подготовка курсантов в военном вузе. Высшее образование сегодня. 2008. № 2. С. 43–45.

Аллак Ж. Вклад в будущее: приоритеты образования / пер. с англ. И. В. Китаева. Москва : Педагогика-Пресс, 1993. 168 с.

Храпаль Л. Р. Разрешения региональных, национальных и конфессиональных проблем общества в условиях модернизации эколого-образовательной политики высших учебных заведений. Высшее образование сегодня. 2010. № 6. С. 40–43.

Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні : Закон України № 3715-VI редакція від 05.12.2012. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/3715-17 (дата звернення: 31.05.2020).

Про рішення Ради національної безпеки і оброни України від 6 травня 2015 року Про «Стратегію національної безпеки України» : Указ Президента України № 287/2015 від 26.05.2015. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/287/2015 (дата звернення: 31.05.2020).

Куценко В. І., Гаращук О. В. Теоретико-методологічні засади соціального розвитку села: євроінтеграційний аспект; Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України». Київ : Імекс-ЛТД, 2017. 92 с.

Гура А. М. Інвестування людського капіталу як фактор економічного зростання АПК. Вісник Білоцерківського ДАУ. 2007. Вип. 45. С. 107–109.

Куценко В. Нова парадигма розвитку освіти в контексті глобалізації та Четвертої промислової революції. Beau Bassin: LAP LAMBERT Academic Publishing RU, 2018. 64 р.

Про Концепцію Національної програми інформатизації : Закон України № 75/98-ВР редакція від 13.02.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/75/98-%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 31.05.2020).

Линенко О. А. Экологическое сознание и культура как цель и результат экологического образования. Высшее образование сегодня. 2008. № 9. С. 89–92.

Белобрагин В. Я. Управление качеством труда и продукции в территориальном разрезе. Москва : Издательство стандартов, 1976. 263 с.
DOI: https://doi.org/10.35774/visnyk2020.03.007

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.