Придбання соціальних послуг органами місцевого самоврядування у приватних суб ’єктів: проблеми адміністрування та фінансування

Богдан Малиняк

Анотація


Вступ. Формування конкурентного механізму придбання соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів, у тому числі у приватних надавачів, має важливе значення для забезпечення їхньої високої якості та раціонального використання бюджетних ресурсів. Незважаючи на важливість та актуальність цього завдання, його обґрунтованість у програмних документах, сьогодні мізерна частка бюджетних коштів спрямовується на придбання соціальних послуг у приватних надавачів.

Мета дослідження полягає у з’ясуванні проблем у фінансовому механізмі придбання соціальних послуг органами місцевого самоврядування у недержавних суб’єктів в Україні.

Методи дослідження. У процесі написання статті застосовувались методи збору та систематизації даних, абстрагування, спостереження, аналізу та порівняння.

Результати. Доведено, що вагомим чинником, який перешкоджає розвитку аутсорсингу в соціальній сфері, є механізм фінансування соціальних послуг, зокрема практика визначення їхньої вартості. Зʼясовано, що основними проблемами порядку встановлення тарифів на соціальні послуги, які придбаваються за бюджетні кошти у приватних надавачів, є такі: толерування зростання витрат надавачів соціальних послуг; позбавлення можливості включення до тарифу прибутку надавача послуг; ускладнення доступу до ринку соціальних послуг суб’єктам, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку й звітності; позбавлення можливості включення до тарифу єдиного податку, оскільки це дає змогу включати лише ПДВ; застосування різних підходів до планування бюджетних видатків на соціальні послуги для недержавних суб’єктів та комунальних і державних структур. До цього варто додати ще те, що чинні методичні рекомендації розрахунку вартості соціальних послуг є доволі складними в застосуванні. В результаті недосконалого механізму фінансування приватних надавачів соціальних послуг їхня частка у загальній чисельності надавачів на рівні 2 725 надавачів становить лише 171 суб’єкт, або 6,3% від загальної їхньої кількості становить приватну форму власності. Вдосконалення механізму фінансування соціальних послуг з місцевих бюджетів має передбачати запровадження фіксованих тарифів на соціальні послуги з можливостями застосування певних коефіцієнтів.

Перспективи. В подальших наукових дослідженнях доцільно обґрунтовувати детальну концепцію механізму встановлення тарифів на соціальні послуги, базову компоненту та встановлення додаткових складових, визначення сфери застосування такого механізму.Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Дубич К. В. Сучасна система надання соціальних послуг України. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2015. № 3. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM= 2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Duur_2015_3_7.pdf

Греба Р. Механізм реформування системи соціальних послуг в Україні: державно-управлінський аспект. Державне управління та місцеве самоврядування. 2017. Вип. 1. С. 62–67.

Ільчук Л. І. Розвиток системи інтегрованих соціальних послуг в умовах децентралізації (на прикладі об’єднаних територіальних громад). Соціально- трудові відносини: теорія та практика: зб.н.пр. Київ : КНЕУ, 2018. С. 114–121.

Горемикіна Ю. В. Проблеми розвитку недержавних організацій у сфері надання соціальних послуг. Демографія та соціальна економіка. 2009. № 1. С. 161–168.

Горемикіна Ю. В. Моніторинг і оцінювання якості та ефективності соціальних послуг. Демографія та соціальна економіка. 2016. № 3. С. 122–132.

Uenkab, N., Telgena, J. (2019). Managing challenges in social care service triads – Exploring public procurement practices of Dutch municipalities. Journal of Purchasing and Supply Management. Vol. 25. P. 5-17. URL: https://doi.org/10.1016/j. pursup.2018.08.001.

Social Expenditure Database : The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). URL : http://www.oecd.org/els/soc/expenditure.htm

Про соціальні послуги : Закон України від 17.01.2019 р. № 2671-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2671-19/print.

Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80/print.

Деякі питання електронної системи охорони здоров’я : Постанова Кабінету Міністрів України від 25.04.2018 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/411-2018-%D0%BF/print.

Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики : Постанова Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 р. №285. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/285-2016-%D0%BF/print.

Про затвердження Порядку регулювання тарифів на соціальні послуги : Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 р. № 428. URL: https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/428-2020-%D0%BF/print.

Hanna N., Dodge H. R. Pricing. Policies and Procedures. Palgrave, London, 1995. URL: https://doi.org/10.1007/978-1-349-14477-8.

Жегус О. В., ПоповаЛ. О., Парцирна Т. М. Теорія і практика ціноутворення у системі маркетингу : монографія. Харків : ХДУХТ, 2013, 250 с.

Кількість зареєстрованих фізичних осіб-підприємців в Україні продовжує зростати. URL: https://www.tax.gov.ua/media-tsentr/novini/407585.html.

Податковий кодекс України від 2.12.2010 р. № 2755-VI. URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/2755-17/print.

Спрощена система оподаткування в Україні: оцінка в контексті сучасних реалій. Київ, 2015. 38 с.

Калюга Є. В. Передумови реформування бухгалтерського обліку в державному секторі. Економічний аналіз. 2015. Т. 21. № 2. С. 18–26.

Про сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні : Указ Президента України від 26.02.2016 р. № 68/2016. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ ru/68/2016#Text.

Концепція реформування системи соціальних послуг схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13.04.2017 р. № 178-р URL: https://www.kmu.gov. ua/npas/75221955.

Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги консультування : Наказ Міністерства соціальної політики України від 02.07.2015 р. URL: https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0866-15#Text

Про затвердження Державного стандарту паліативного догляду : Наказ Міністерства соціальної політики України від 29.01.2016 р. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/z0247-16#Text

Реєстр надавачів соціальних послуг. URL: https://www.msp.gov.ua/content/ reestr-nadavachiv-socialnih-poslug.html.

Інформація про чинні договори про медичне обслуговування населення. URL: https://nszu.gov.ua/e-data/dashboard/pmg-contracts.
DOI: https://doi.org/10.35774/visnyk2020.03.086

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.