Стратегічні орієнтири розвитку фінансів ОТГ: імплементація світового досвіду

Ольга Кнейслер, Наталія Спасів

Анотація


Вступ. В умовах реформування системи місцевого самоврядування і територіальної організації влади виняткового значення набуває використання передового світового досвіду в контексті провадження децентралізації й імплементації кращих зарубіжних практик щодо формування фінансів територіальних громад та їхніх об’єднань. Відповідно, потребує переосмислення низка важливих теоретичних постулатів вітчизняної фінансової науки через призму удосконалення наявних і розробки новітніх концептуальних підходів щодо функціонування фінансів об’єднаних територіальних громад (ОТГ) за застосування міжнародних досягнень у цій сфері, оскільки це є підґрунтям ефективності провадження реформи фінансової децентралізації та запорукою місцевого розвитку.

Мета. Враховуючи обмежені теоретичні і практичні напрацювання вітчизняних науковців щодо фінансів об’єднаних територіальних громад, метою статті є дослідження та використання кращих світових практик задля підвищення ефективності функціонування фінансів ОТГ.

Методи. Методичною основою дослідження є загальнонаукові та економіко- статистичні методи: аналіз, синтез, статистичний метод – для дослідження міжнародного досвіду реформування фінансів ОТГ; індукції, дедукції – для визначення напрямів розвитку фінансів ОТГ в Україні; абстракто-логічний, економіко- математичний – для оцінювання доходів і видатків місцевих бюджетів країн ОЕСР.

Результати. Розглянуто світовий досвід реформування фінансів територіальних громад. У контексті застосування кращих міжнародних практик запропоновано напрями розвитку фінансів ОТГ в Україні за сучасних умов провадження фінансової децентралізації. Проведено оцінювання доходів і видатків місцевих бюджетів країн ОЕСР, що дало змогу визначити пріоритети у формуванні доходів, оптимізації видатків, розподілу повноважень і функцій, а також використання нових джерел нарощування дохідної бази бюджетів територіальних громад та їхніх об’єднань в Україні.

Перспективи. Перспективність здійснення подальших досліджень полягає у розробці моделі оптимізації фінансування розвитку ОТГ з метою забезпечення виконання власних повноважень і функцій.Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Задорожний О. Європейська хартія місцевого самоврядування. Політична енциклопедія / редкол. Ю. Левенець (голова), Ю. Шаповал (заст. голови) та ін. Київ : Парлам. вид-во, 2011. 808 с.

OECD. Decentralisation and economic growth. Network on fiscal relations across levels of government.Paris, 2016. 254 р.

Alegre J. G. Decentralization and the composition of public expenditure in Spain. Regional Studies. 2015. № 44 (8). Р. 1067–1083.

OECD. URL: http://www.oecd.org/regional/regional-policy/Subnational-governments- in-OECD-Countries-Key-Data-2018.pdf

Sacchi A., Salotti S. How regional inequality affects fiscal decentralisation: accounting for sub-central governments autonomy. Environment & Planning C: Policy & Government. 2014. № 32(1). Р. 144–162.

Tommasi M., Weinschelbaum F. Centralization vs. decentralization: a principal agent analysis. Journal of Public Economic Theory. 2007. № 9(2). Р. 369–389.

Stegarescu D. The effects of economic and political integration on fiscal decentralization:evidence from OECD countries. Canadian Journal of Economics. 2016. № 42(2). Р. 694–718.

Shah A. Fiscal federalism and macroeconomic governance: for better or for worse? World Bank Policy Research Working Paper. 2006 (13). Р. 437–462.

Weingast B.R. Second generation fiscal federalism: the implications of fiscal incentives. Journal of Urban Economics. 2014. № 65(3). Р. 279–293.

Thieben U. Fiscal decentralization and economic growth in high-income OECD countries. Fiscal Studies. 2013. № 24(3). Р. 237–274.

Puwein W., Czerny M., Handler H., Kletzan D., Weingartler M. Modelle der «Public Private Partnership» im Lichte der theoretischen Diskussion und der empirischen Erfahrungen. Vienna: Austrian Institute for Economic Research, 2004. Р. 343–351.

McQuaid R.W. The Role of Partnerships in Urban Economic Regeneration. International Journal of Public-Private Partnerships. 2018. № 2 (1). Р. 3–28.

Thornton J. Fiscal decentralization and economic growth reconsidered. Journal of Urban Economics. 2015. № 61(1). Р. 64–70.

OECD (2016a). Regionsat a Glance. URL: http://www.oecd.org/regional/oecd- regions-at-a-glance-19990057.htm.

Municipal Securities Rulemaking Board. URL: http://www.msrb.org/msrb1/pdfs/ MSRB-Muni-Facts.pdf.

James E. Spiotto. In Good Times and Bad Times Financial Challenges Past, Present and Future. 2011. 151 p.

Municipal Borrowing for Infrastructure Service Delivery in South Africa – a Critical Review : Klaus Liebig. Bonn : DIE, 2008. 120 р.

Kopańska A. Komunalny rynek kapitałowy w Polsce. Paper presented at the annual SRGG conference. Zakopane, 1999.14–16 October. 2000. № 12. Р. 14-23

Farber G. Local Government Borrowing in Germany. In: Daffl on B. (ed.). Local Public Finance in Europe: Balancing the Budget and Controlling Debt. Studies in Fiscal Federalism and State-Local Finance Series. Cheltenham Northampton, 2012. 16 p.

Libura H. Gminy wobec sektora bankowego. In: Gorzelak G., Jałowiecki B. (eds.). Koniunktura gospodarcza i mobilizacja społeczna w gminach. Warsawа: Euroreg, 1998. 226 р.

Фінансове забезпечення сталого розвитку регіонів України: міжбюджетні відносини та інноваційні інструменти стимулювання : монографія / за наук. ред. д. е. н., проф. І. М. Вахович. Луцьк : Волинь-поліграф, 2014. 332 с.

Akai N., Sakata M. Fiscal decentralization contributes to economic growth: evidence fromstate-level cross-section data for the United States. Journal of Urban Economics. 2012. № 52. Р. 93–108.

MacManus S. A., Bullock C. S. The Form, Structure, and Composition of America’s Municipalities in the New Millennium. In Municipal Year Book. 2015. Vol. 203. Р. 3–18.

OECD. Public and Territorial Development Directorate – Country Factsheets. URL: http://www.oecd.org.

Meligrana J. F. Toward a process model of local government restructuring: Evidence from Canada. Canadian Journal of Regional Science. 2000. № 23(3). Р. 509–532.

Berner M. Citizen Participation in Local Government Budgeting. Popular Government, Spring. 2010. Р. 23–30.

Center for American Women and Politics. New Brunswick – New Jork : Eagleton Institute of Politics, Rutgers, The State University of New Jersey, 2016. URL: http:// www.cawp.rutgers.edu/Facts/Officeholders/stleg.pdf.
DOI: https://doi.org/10.35774/visnyk2020.03.102

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.