Концепція розбудови підприємств енергосервісного ринку

Богдан Брич

Анотація


Вступ.       У процесі розвитку галузей економіки значення сегмента енергозбереження для соціально-економічного розвитку України полягає у зменшенні енергетичного та екологічного навантаження. В результаті цього зростає роль енергосервісу для паливно-енергетичного сектору. У світовій практиці механізм енергосервісу є одним із найбільш ефективних заходів енергозберігання та оптимізації енерговитрат компаній та житлово-комунальної сфери. Відповідно до цього, фінансування     заходів енергозберігання на основі енергосервісу для вітчизняних підприємств є  тим напрямком розвитку, який вирішує важливі проблеми щодо зменшення витрат компанії на енергетичну складову їхнього функціонування.

Методи дослідження. Методичною основою дослідження є загальнонаукові та економіко-статистичні методи, зокрема: аналізу, синтезу, узагальнення, схематичної та графічної візуалізації                                                       – для формування концептуальних основ розбудови підприємств енергосервісного ринку і визначення структури та особливостей енергоспоживання, компонентів концепції розбудови ринку енергосервісу; індукції, дедукції, діалектичного аналізу.

Результати дослідження. У статті розглянуто заходи щодо забезпечення енергоефективності у паливно-енергетичному комплексі України. Промислові підприємства для виробництва продукції споживають значні обсяги енергетичних ресурсів (електроенергії, теплоенергії). Однією із проблем у посиленні 

енергозбереження підприємств є зношеність енергообладнання. Внаслідок цього зростає значення розвитку співпраці між промисловими підприємствами та енергосервісними компаніями.

Розбудова ринку енергосервісу в Україні сприятиме зростанню кількості учасників ринку та асортименту послуг енергосервісу; формуванню механізму фінансово-кредитної підтримки розвитку енергосервісу; створенню національних стандартів енергоефективності за окремими галузями економіки; створенню національної стратегії енергозберeження на основі енергосервісу; широке залучення місцевих органів самоврядування до енергосервісних заходів. У статті запропоновано концепцію розбудови ринку енергосервісу. За основу концепції взято визначення її складових: необхідності, можливостей та результативності. Охарактеризовано основні драйвери концепції та напрями її реалізації. Доведено, що єдина концепція розбудови ринку енергосервісу забезпечить чітку стратегію зростання економічного потенціалу галузі й рентабельність інших галузей економіки.

Перспективи. Перспективність здійснення подальших досліджень полягає у формуванні на рівні державного управління чіткої та ефективної стратегії енергоефективності економіки країни.Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Бобров Є. А. Енергетична безпека держави : монографія. Київ : Університет економіки та права «КРОК», 2013. 308 с.

Брич В., Федірко М., Брич Б. Теоретичні основи побудови стратегії енергосервісу. Соціально-економічний розвиток регіонів в контексті міжнародної інтеграції. 2017. № 27 (16). С. 49–54.

Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження. Енергосервіс. URL: https://saee.gov.ua/uk/content/energoservis_1.

Дзядикевича Ю. В. Перспективи покращення енергетичної безпеки України. Інноваційна економіка. 1. 2015. С. 5–11.

Економічна статистика / Економічна діяльність. Енергетика. URL: http://www. ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/energ.htm

Енергетична стратегія України на період до 2035 року: «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність». URL: http://mpe.kmu.gov.ua/ minugol/control/uk/doccatalog/list?currDir=50358.

Енергосервісні контракти. Можливості та перспективи для України. URL: https://saee.gov.ua/sites/default/files/giz2015_ua_ Brochure_Energy_Service_ Contracts_opportunities_ and_prospects..._0.pdf.

Завербний А. С., Пушак Г. І. Проблеми та перспективи стратегічного управління енергетичною безпекою на засадах функціонального підходу. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Сер. : Економічна. Вип. 1. 2016. С. 49–59.

Про затвердження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів діяльності для проведення масштабної

енергомодернізації : Закон України від 09.04.2015 року. https://zakon.rada.gov. ua/rada/show/327-viii.

Про фонд енергоефективності : Закон України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/2095-19.

Кігель Г. А. Організація експлуатації зношеного електрообладнення. URL: http:// vde.nmu.org.ua/ua/science/ntz/archive/74/8.pdf.

Курмаєва П. Ю. Ринок енергії в Україні: теоретичні аспекти дослідження. Економіка та управління національним господарством. Вип. № 7. 2016. С. 97–100.

Про Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України : Положення. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/676-2014-%D0%BF#n9. 14.Постачання та використання енергії у 2018 році. URL: http://lg.ukrstat.gov.ua/sinf/energ/energ2018_arh3.php.htm.

Промислове виробництво в Україні у 2018 році. URL: http://edclub.com.ua/ analityka/promyslove-vyrobnyctvo-v-ukrayini-u-2018-roci.

Рогоза М. Є., Кузьменко О. К. Модернізація економіки України у контексті неоіндустріальних перетворень. Вісник економічної науки України. 2017. № 1. С. 78–83.

Чи потрібна Україні ядерна енергетика. URL: http://www.energoatom.com.ua/ua/ press_centr-19/oglad_zmi-30/p/ci_potribna_ukraini_aderna_energetika-3831.

Brych V., Borysiak O., Brych B. Digital marketing of energy service companies’ personnel in the context of socio-economic development // Strategies for sustainable socio-economic development and mechanisms their implementation in the global dimension : collective monograph / edited by M. Bezpartochnyi, in 3 Vol. // VUZF University of Finance, Business and Entrepreneurship. Sofia : VUZF Publishing House «St. Grigorii Bogoslov», 2019. Vol. 3. P. 309–317.

Методи управління ризиками енергопостачальної компанії : монографія / В. Я. Брич, О. Л. Шпак, З. І. Домбровський, А. М. Тибінь, М. З. Домбровський. – Тернопіль : ТНЕУ. 2013. 304 c.
DOI: https://doi.org/10.35774/visnyk2020.03.211

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.