Проблемні аспекти обліку фінансових результатів у будівництві

Зеновій-Михайло Задорожний, Ірина Омецінська

Анотація


Вступ. Сучасний розвиток світової глобалізаційної економіки супроводжується природними катаклізмами, нестійкістю політичного устрою та фінансових систем. У 2020 р. на цей розвиток суттєво вплинула світова пандемія, пов’язана із захворюванням населення на COVID-19, що позначилось на фінансових результатах діяльності підприємств. Особливо наслідки економічної кризи відчула така фондоутворювальна галузь економіки, як будівництво. Розвиток цієї галузі дає додаткові робочі місця підприємствам інших галузей (насамперед промисловості будівельних матеріалів, меблевій, хімічній та машинобудівній промисловостям). В обліку фінансових результатів будівельних підприємств накопичилось багато проблемних питань, які необхідно вирішувати. Вони пов’язані із визнанням витрат та доходів відповідно до вимог міжнародного та національного стандартів обліку, характеристикою їхніх складових, невідповідністю нормативних документів з ціноутворення та обліку доходів підприємств галузі, визначенням витрат та доходів, пов’язаних із надзвичайними подіями.

Мета дослідження полягає в обґрунтуванні необхідності вдосконалення нормативно-правового забезпечення обліку фінансових результатів у будівництві з погляду на зміни, які відбулися у соціальному та економічному житті нашої держави.

Методи. Методологічну базу дослідження становить використання системного підходу в процесі розкриття проблемних аспектів обліку фінансових результатів. Використано такі методи дослідження: теоретичного узагальнення, аналізу, структурно-функціонального підходу – для встановлення проблемних ділянок обліку фінансових результатів; моделювання, індукції та дедукції, групування – для удосконалення обліку витрат і доходів у зв’язку з надзвичайними подіями, а також уточнення субрахунків та аналітичних рахунків з обліку фінансових результатів; абстрактно-логічний, порівняння – для обґрунтування складових договірної ціни в будівництві та удосконалення інформаційного забезпечення щодо суми чистого прибутку від кожного виду діяльності в управлінському обліку; табличний – для представлення результатів дослідження.

Результати. Проаналізовано складові доходів будівельних організацій, які впливають на обсяг фінансового результату від основної діяльності. Запропоновано вдосконалену структуру договірної ціни на будівельні об’єкти, яка узгоджена із витратами відповідно до вимог стандартів обліку. Охарактеризовано сучасний стан обліку витрат та доходів у зв’язку з надзвичайними подіями як складових визначення фінансових результатів від цих подій. Запропоновано відображати їх у складі інших витрат операційної діяльності та іншого операційного доходу у випадку втрати та псування оборотних активів внаслідок надзвичайних подій. Якщо у зв’язку з такими подіями будівельне підприємство зазнало втрат необоротних активів, то такі втрати рекомендовано узагальнювати на рахунку 97 «Інші витрати» та 74 «Інші доходи». Вищеназвані рахунки теж запропоновано переназвати відповідно 97 «Інші витрати інвестиційної діяльності» та 74 «Інші доходи інвестиційної діяльності». Обґрунтовано змінити назви субрахунків до рахунка 79 «Фінансові результати». Податок на прибуток рекомендовано нараховувати за кожним видом діяльності з метою більш точного визначення чистого прибутку від них. Проаналізовано пропозиції науковців щодо вдосконалення обліку нерозподіленого прибутку (непокритих збитків). Надано пропозиції щодо вдосконалення обліку цієї ділянки обліку фінансових результатів.

 

Перспективи подальших досліджень. Перспективами подальших досліджень є формування складових доходів і витрат від усіх видів діяльності будівельних підприємств як елементів для визначення фінансових результатів. Особливо це стосується доходів та витрат основної діяльності підприємств будівельної галузі.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Андросова О. Ф., Губарь А. О. Особливості методики і організації обліку фінансових результатів. Ефективна економіка. 2011. № 4. С. 1–3.

Коришко Н. Організація обліку фінансових результатів суб’єктів підприємницької діяльності. Економічний аналіз. 2010. Вип. 6. С. 84–86.

Кузь В. І. Облік формування фінансових результатів та розподілу прибутку в акціонерних товариствах : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.09 : Житомир. Держ. технолог. ун-тет. Житомир, 2011. 21 с.

Ловінська Л. Г. Концепція фінансового результату в системі бухгалтерського обліку підприємств. Фінанси України. 2003. № 11. С. 58–65.

Мороз Ю. Ю. Облік фінансових результатів діяльності підприємства. Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія : Економічні науки. 2013. № 2 (64). С. 135–141.

Олійничук О. І. Витрати, доходи та прибуток в системах обліку й аналізу лісогосподарських підприємств : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.09 : Терноп. нац. екон. ун-тет. Тернопіль, 2014. 20 с.

Павелко О. В. Фінансові результати основної діяльності будівельних підприємств: організаційно-методологічні засади обліку : монографія. Рівне : НУВГП, 2020. 604 с.

Патарідзе-Вишинська М. В. Визначення та облік фінансового результату: вітчизняний та зарубіжний досвід. Економіка. Управління. Інновації. Серія : Економічні науки. 2010. № 2. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2010_2_33

Поливана Л. А. Облік і аналіз фінансових результатів підприємств роздрібної торгівлі : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.09. Нац. торг.-екон. ун-тет. Київ, 2010. 20 с.

Тесленко Т. І., Конькова Н. В. Облік фінансових результатів : проблеми та шляхи вдосконалення. Бізнес Інформ. 2013. № 4. С. 356–360.

Сколотій І. В. Облік витрат, доходів і фінансових результатів діяльності підприємств в сучасних умовах. Стан і перспективи розвитку обліково- інформаційної системи в Україні : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф., 22 травня 2020 р. Том 1. Тернопіль : ТНЕУ, 2020. С. 104–105.

ДСТУ Б Д 1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» : затв. Наказом М-ва регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України № 293 від 05.07.2013. URL: https://www.minregion.gov.ua/ wp-content/uploads/2015/12/DSTU1.1-1_z_-Zm_noyu-1.pdf.
DOI: https://doi.org/10.35774/visnyk2020.03.225

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.