Криптовалюта як об’єкт обліку і джерело економічних вигод

Ярослав Крупка, Володимир Окренець

Анотація


Криптовалюта і пов’язана з нею діяльність в Україні не врегульована спеціалізованими нормативними документами. Натомість в обліковій практиці вітчизняних підприємств все частіше застосовуються операції із валютою

«crupto». Від правильності відображення таких операцій залежить достовірність фінансової звітності, повнота сплати податків, а отже, величина доходів і прибутку підприємств.

Метою дослідження є аналіз особливостей формування та руху криптовалюти, визнання її як об’єкта обліку, обґрунтування подальшої облікової оцінки та впливу на результати діяльності.

Методи. Задля досягнення поставленої мети були застосовані такі методи, як спостереження, порівняння, аналогія, групування та класифікація, абстрагування та конкретизація, аналіз та синтез, табличний та структурно-логічний методи. Інформаційною базою дослідження є наукові напрацювання вітчизняних та зарубіжних науковців і фахівців, власний досвід та спостереження.

 

Результати. Розглянуто сутність криптовалюти як об’єкта обліку та джерела економічних вигод. Визначено та систематизовано можливості та переваги використання криптовалюти в різних сферах економіки. Зіставлені роль і значення криптовалюти із функціями грошей.Проаналізовано можливість віднесення криптовалюти до певного виду активів підприємств відповідно до МСБО та П(С)БО. Обґрунтовано особливості оцінювання та облікового відображення криптовалюти як нематеріального активу. Визначено проблеми оподаткування операцій із криптовалютою та запропоновано певні рішення до моменту нормативного врегулювання цього питання.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Accounting for cryptocurrencies, ACCA. URL: https://www.accaglobal. com/gb/en/ student/exam-support-resources/professional-exams-study-resources/strategic- business-reporting/technical-articles/cryptocurrencies. html

Cryptographic Assets and Related Transactions: Accounting Considerations under IFRS: PwC, In depth INT 2018-12. URL: https://www.pwc.com/ gx/en/ audit-services/ifrs/publications/ifrs-16/cryptographic-assets-related-transactions- accountingconsiderations-ifrs-pwc-in-depth.pdf

KPMG report: ‘cryptoassets are now impossible to ignore’ but there are still challenges facing institualization. URL: https:// www.theblockcrypto.com/ 2018/11/19/kpmg-report-cryptoassetsare-now-impossible-to-ignore-but-there-are- still-challengesfacing-institutionalization/

An Introduction to Accounting for Cryptocurrencies, CPA of Canada, 2018. URL: https://www.cpacanada.ca/en/business-and-accounting-resources/ financial-and- non-financial-reporting/international-financial-reporting-standards-ifrs/publications/ accounting-for-cryptocurrencies-under-ifrs.

Vitalik Buterin. A Proof of Stake Design Philosophy. URL: https: //medium.com/@ VitalikButerin/a-proof-of-stake-design-philosophy-506585978d51.

Белінська Я. В. Феномен криптовалюти: сутність, механізм виникнення, проблеми використання Економічний вісник. Серія: Фінанси, облік, оподаткування. 2018. Вип. 2. С.11–20.

Урбанович В. А., Яковишина Н. А. Криптовалюта в Україні та в світі: стан, регулювання і перспективи розвитку Молодий вчений. 2018. № 5 (1). С. 334–337. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2018_5(1) 83.

Мамуненко М. С., Жмай О. В. Переваги та недоліки застосування крипто валюти в умовах сучасної ринкової економіки в Україні. Науковий вісник Ужгородського національного університету.Сер. : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. Ужгород: Гельветика, 2019. Вип. 26, ч. 1. С. 127–130.

Satoshi Nakamoto. Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System. 2008. 9 с.

Долгиева М. М. Операции с криптовалютами: Актуальные проблемы теории И практики применения уголовного законодательства. Актуальные проблемы российского права. 2019. № 4 (101). URL: https: //cyberleninka.ru/article/n/ operatsii-s-kriptovalyutami-aktualnye-problemy-teorii-i-praktiki-primeneniya- ugolovnogo-zakonodatelstva.

Чому коливається курс криптовалют. Блог Дмитра Карпіловського. URL: https:// nv.ua/ukr/techno/technoblogs/chomu-kolivajetsja-kurs-kriptovaljut-bloh-dmitra- karpilovskoho-2459492.html.

Японская биржа вернет клиентам украденную криптовалюту. URL: https://www. bbc.com/ukrainian/news-russian-42851084

Міжнародні стандарти фінансової звітності. URL: https://mof.gov.ua/uk/307- international_financial _reporting_standards_archive.

Zadorozhnyi Z., Muravskyi V., Shevchuk O. Management accounting of electronic transactions with the use of cryptocurrencies. Financial And Credit Activity: Problems Of Theory And Practic. 2018. № 3 (26). P. 169–177. doi:http://dx.doi.org/10.18371/ fcaptp.v3i26.144368.
DOI: https://doi.org/10.35774/visnyk2020.03.238

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.