Дефініція поняття «матеріально-технічні ресурси» та їх взаємозв’язок з іншими ресурсами у будівництві

Марія Гуменна-Дерій

Анотація


Вступ. У статті висунуто нульову гіпотезу щодо неможливості існування матеріально-технічних ресурсів як самостійного об’єкта дослідження, адже сам по собі цей вид ресурсів не може бути ефективним, приносити прибуток чи соціальний ефект. Однозначно, що матеріально-технічні ресурси є продуктивними в процесі взаємодії з фінансовими, інформаційними, інноваційними, часовими та іншими видами ресурсів. Поява альтернативних джерел енергії, безперервна зміна законодавчої бази, вдосконалення технології будівництва, постійна боротьба за ресурси, зміна фінансових векторів висувають нові вимоги перед матеріально- технічними ресурсами будівництва та вимагають нових підходів до обліку і контролю за ними.

Мета дослідження полягає у формулюванні дефініції поняття «матеріально- технічні ресурси» та виявленні їхнього взаємозв’язку з іншими ресурсами в будівництві.

Методи дослідження. В статті використовувались загальнонаукові й специфічні методи дослідження, зокрема: порівняння – для вивчення теоретичних досліджень понятійно-категоріального апарату матеріальних та технічних ресурсів, а також активів і ресурсів; графічний – для вивчення обсягу капітальних інвестицій у житлове будівництво; аналізу та синтезу – в процесі виявлення напрямків взаємодії матеріально-технічних та інших видів ресурсів.

 

Результати дослідження. В процесі дослідження виявлено відмінності у визначеннях понять «ресурси» та «активи». Визнано, що поняття «ресурси» є ширшим, ніж «активи», що дає змогу розмежувати ці дві дефініції для майбутнього аналізу їхніх складових. На основі аналізу понять «матеріальні» та «технічні» ресурси сформульовано авторську дефініцію «матеріально-технічні ресурси». До чинних визначень додано, що матеріально-технічні ресурси є одними із основних елементів підприємницького потенціалу, а також, що їхнє використання приносить не лише прибуток, а й соціальний ефект, особливо у будівництві. Крім цього, розкрито взаємозв’язок між матеріально-технічними й іншими видами ресурсів. Доведено нульову гіпотезу про те, що матеріально-технічні ресурси не є ефективними без зв’язку із іншими ресурсами, а їхній потенціал оцінюється за умови взаємодії з фінансовими, інформаційними, організаційними та часовими ресурсами.

Перспективи. В майбутніх дослідженнях плануємо розкрити генезис матеріально-технічних ресурсів; визначити основні проблеми їх формування й ефективності використання; провести оцінювання динаміки і тенденцій поведінки аналітичних показників та дати відповідні пропозиції; розробити модель взаємозв’язку матеріально-технічних і фінансових ресурсів в обліку тощо.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Список лауреатів Премії імені Нобеля з економіки. URL: https://uk.wikipedia.org/ wiki/Список_лауреатів_Премії_імені_Нобеля_з_економіки (дата звернення: 29.07.2020).

Бухгалтерський словник / за ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. Житомир : ПП “Рута”, 2001. 224 с.

Економічна енциклопедія / відп. ред. Мочерний С. В. Київ : Видавн. Центр «Академія», 2002. Т. 3. С. 206–207.

Короткий тлумачний словник української мови / уклад.: Д. Г. Гринчишин, Л. Л. Гумецька, В. Л. Карпова та інші ; відп. ред. Л. Л. Гумецька. Київ : Рад. школа, 1978. 296 с.

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» : Наказ Міністерства фінансів України № 73 від 07 лютого 2013 р. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 р. за № 336/22868. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13#Text (дата звернення: 30.07.2020).

Кийосаки Р., Флеминг Д., Кийосаки К. Бизнес ХХІ века. 2-е изд. Минск : Попурри, 2015. 192 с.

Назарук О. М. Зміст категорії «виробничі ресурси підприємства» в економічних дослідженнях. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2016. Вип. 6 (2). С. 116–118.

Лиско О. В. Облік і контроль використання матеріально-технічних ресурсів у капітальному будівництві : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.06.04 – бухгалтерський облік, аналіз і аудит ; Київськ. нац. торг.-екон. ун-т. Київ, 2006. 21 с.

Завгородній А. Г., Вознюк Г. Л. Фінансово-економічний словник. Львів : Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2005. С. 496.

Штимер Л. Т. Стратегічний аналіз потенціалу матеріальних ресурсів підприємства : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) ; Терноп. нац. екон. ун-т. Тернопіль, 2014. 20 с.

Блоха А. В. Ринок матеріально-технічних ресурсів: сутність та особливості функціонування. Вісник аграрної науки Причорномор’я. 2008. Вип. 1. С. 109–113.

Дідоренко Т. В. Сутність і класифікація матеріально-технічних ресурсів на сільськогосподарських підприємствах за їх призначенням та роллю в процесі виробництва. Український журнал прикладної економіки. 2016. Т. 1. № 1. С. 92–99. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ujae_2016_1_1_15 (дата звернення: 30.07.2020).

Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat. gov.ua/ (дата звернення: 03.08.2020).

Крупка Я. Д., Порохнавець Я. А. Облік і контроль у видобувних галузях : моногр. Тернопіль : Крок, 2019. 252 с.

Основні види сучасних будівельних матеріалів. URL:https://247.com.ua/ua/ blog/osnovnye-vidy-sovremennykh-stroitelnykh-materialov/ (дата звернення: 05.08.2020).
DOI: https://doi.org/10.35774/visnyk2020.03.252

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.