Оцінка ефективності використання земель об’єднаних територіальних громад із врахуванням встановлених зон обмежень

Руслана Бабушкіна, Тетяна Мацієвич

Анотація


Вступ. Враховуючи необхідність забезпечення новостворених об’єднаних територіальних громад якісною та своєчасно розробленою документацією в контексті збалансування інтересів держави, регіону та об’єднаних територіальних громад є актуальним здійснення оцінювання впливу режимоутворювальних об’єктів на просторове планування території об’єднаної територіальної громади. Це дасть змогу мінімізувати земельні конфлікти та сприятиме залученню інвестиційних проєктів, досягненню стратегічних цілей та покращенню рівня якості життя населення.

Метою дослідження є узагальнення теоретичних підходів та розробка рекомендації щодо напрямків підвищення ефективності використання земель об’єднаних територіальних громад із урахуванням встановлених зон обмежень з метою зрозумілого і прозорого розмежування повноважень на закріпленій території.

Методи дослідження. Дослідження виконано за допомогою таких наукових методів, як: системно-структурний аналіз – у процесі дослідження сутності та систематизації обмежень у використанні земель навколо режимоутворювальних обмежень); статистичний і факторний аналіз – для вивчення плати за землю до місцевих бюджетів України; порівняльний аналіз – у процесі дослідження фактичного стану використання земель об’єднаних територіальних громад у Херсонській області.

Результати. Досліджено чинне законодавче забезпечення правових форм планування функціонального використання й охорони земель об’єднаних територіальних громад з урахуванням обмежень та обтяжень. Проаналізовано режимоутворювальні об’єкти у використанні земель об’єднаних територіальних громад на прикладі Херсонської області з метою виявлення можливостей зміцнення економічного потенціалу на місцях. Доведено доцільність осучаснення законодавства, яке регулює питання діяльності органів місцевого самоврядування та місцевих державних адміністрацій у сфері земельного законодавства.

Перспективи. Потребує подальших наукових досліджень із формуванням конкретних пропозицій щодо порядку й умов включення до територій об’єднаних територіальних громад заповідників.

Ключові слова: земельні ресурси, орендна плата, об’єднана територіальна громада, режимоутворювальні об’єкти, обмеження, просторовий розвиток територій, обтяження прав на земельну ділянку


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Третяк А. М., Дорош Й. М. Наукове обґрунтування сутності понять «обмеження у використанні земель» і «обтяжень прав на земельну ділянку». Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. 2016. № 3. С. 40–46. URL: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/Zemleustriy_2016_3_8.

Ступень М., Радомський С., Таратута Р. Ефективність використання сільськогосподарських земель в аграрному секторі Закарпатської області. Економіст. 2011. № 2. С. 30–32.

Офіційний сайт Держгеокадастру України. Проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України від 06 липня 2020 року «Про схвалення Концепції державної цільової програми розвитку земельних відносин та національної інфраструктури геопросторових даних в Україні на період до 2030 року». URL: https://land. gov.ua/info/proekt-rozporiadzhennia-kabinetu-ministriv-ukrainy-pro-skhvalennia- kontseptsii-derzhavnoi-tsilovoi-prohramy-rozvytku-zemelnykh-vidnosyn-ta-natsio- nalnoi-infrastruktury-heoprostorovykh-danykh-v-uk/ (Дата звернення: 15.11.20 ).

Міністерство розвитку громад на території України. Концепція державної політики по досягненню цілі 10.3. «Українці мають реальну можливість впливати на організацію свого життєвого простору як мешканці спроможних громад». URL: https://www.minregion.gov.ua/base-law/grom-convers/elektronni- konsultatsiyi-z-gromadskistyu/kontseptsiya-derzhavnoyi-politiki-ta-plan-z-yiyi- realizatsiyi-po-dosyagnennyu-tsili-10-3-

Swianiewicz, P. (2002). Size of local government, local democracy and efficiency in delivery of local services – International context and theoretical framework’. In: Swianiewicz, P. (Ed.). Consolidation or fragmentation? The size of local governments in Central and Eastern Europe. URL: http://pdc.ceu.hu/archive/00006908/01/LGI_ Consolidation-or-Fragmentation_2002.pdf

Міністерство розвитку громад та територій України. Моніторинг процесу децентралізації влади та реформування місцевого самоврядування. URL: https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/526/10.01.2020.pdf

Урядовий портал. Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі заходи щодо прискорення реформ у сфері земельних відносин» № 1113 від 06 листопада 2020 року. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/deyaki-zahodi-shchodo- priskorennya-reform-u-sferi-zemelnih-vidnosin-i161120-1113.

Андрейцев В.І. Земельні правовідносини за чинним Земельним кодексом України: міфи та реальність. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Сер. : Юридичні науки. 2005. Вип. 68. С. 47–51.

Дорош А. Й. Нові підходи до територіального планування в Україні з врахуванням децентралізаційних процесів та досвіду Австрії. Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. 2016. № 3. С.78–85.

Комплексна документація з управління земельними ресурсами на території Хрестівської об’єднаної територіальної громади. USAID «Підтримка аграрного і сільського розвитку». Київ, 2019.

Офіційний сайт Державної казначейської служби України. URL: https://www. treasury.gov.ua/ua/file-storage/kvartalna-zvitnist-13.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.