Варіабельність індикаторів продовольчої безпеки України в контексті глобальних викликів

Ірина Карп

Анотація


Вступ. Впродовж останніх років гостро постала необхідність вирішення глобальних соціально-економічних проблем. Однією із важливих та актуальних є продовольча безпека. Забезпечення продовольчої безпеки в глобальному масштабі носить дуальний характер,зокрема, з однієї сторони є країни, які страждають від нестачі харчових продуктів і всіма можливими методами борються з голодом, а з іншої – ті, які потерпають від надлишків харчових продуктів, або від надмірної норми їх споживання і змушені боротися з ожирінням нації. Оцінювання рівня продовольчої безпеки розкривається через систему показників, які дають всебічну характеристику її поточного стану, структури, динаміки і тенденцій змін. Рівень продовольчої безпеки держави аналізується за допомогою оцінних індикаторів і критеріїв, що дозволяє використовувати їх при формуванні напрямів розвитку агропродовольчого сектора України.

Мета. Метою статті є оцінювання рівня продовольчої безпеки України на основі дослідження її стану і динаміки, індикаторів доступності та структури споживання базових продуктів харчування.

Методи.Для досягнення визначеної мети застосовано комплекс загальнонаукових методів: теоретичного узагальнення – для визначення сутності та змісту поняття «продовольча безпека країни»; статистичного аналізу – для оцінки індикаторів продовольчої безпеки України відповідно до їх порогових значень; порівняння і групування – для оцінки індикаторів продовольчої безпеки в динаміці; ретроспективного аналізу – для вивчення і порівняльного оцінювання показників продовольчої безпеки; абстрактно-логічний – для теоретичного узагальнення та формулювання висновків.

Результати. Під час проведеного аналізу продуктової безпеки виявлено, що нинішня криза є певною нагодою застосувати нові інструменти для розвитку аграрного сектора. Обгрунтовано, що продовольчій безпеці належить ключова роль у соціально-економічному розвитку держави. На основі нормативно-правових актів визначено зміст продовольчої безпеки країни. Наголошено, що глобальним викликом продовольчій безпеці є загроза та поширення коронавірусу, оскільки в умовах запровадження карантинних обмежень ускладнюється доступ населення до продуктів харчування. Доведено, що забезпечення глобальної продовольчої безпеки в умовах подолання викликів пандемії коронавірусної інфекції вимагає від суспільства покращення співробітництва. З’ясовано та оцінено індикатори, що характеризують стан продовольчої безпеки України за основними групами харчових продуктів. Проаналізовано: впродовж 1990–2019 рр. зміни в якісному забезпеченні раціону людини основними видами продуктів; добову енергетичну цінність раціону людини; економічну доступність продуктів; достатність запасів зерна у державних резервах; диференціацію вартості харчування за соціальними групами; ємність внутрішнього ринку за окремими видами продуктів; продовольчу незалежність за окремим продуктом. На основі проведеного аналізу встановлено, що в раціоні людини скоротилося споживання молока і молокопродуктів, риби та плодово-ягідної продукції та підвищилося споживання картоплі та цукру. Виявлено утримання високого рівня частки витрат на харчування у сукупних споживчих витратах населення України, що обмежує можливості для задоволення соціально- культурних потреб. Доведено, що для підвищення рівня продовольчої безпеки країни в умовах сучасних глобальних викликів доцільно збалансувати систему продовольчої безпеки в розрізі оцінних критеріїв та показників.

Перспективи. Перспективним напрямком дослідження постає питання необхідності удосконалення підходів до методичного оцінювання продовольчої безпеки країни у сегментах забезпечення її стратегічних орієнтирів та зміцнення в умовах посилення глобальних викликів.

Ключові слова: продовольство, продовольчі ринки, продовольча безпека, індикатори продовольчої безпеки, глобальні виклики.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Глобальний індекс продовольчої безпеки 2019. URL: https://infoindustria.com. ua/opublikovano-globalnij-indeks-prodovolcho%D1%97-bezpeki-2019/

Інформаційно аналітична оцінка щодо стану продовольчої безпеки в Україні. URL: https://agro.me.gov.ua/storage/app/sites/1/stanAPK_pdf_ zvity/%D0%90%D0%9F%D0%9A%202020/%20%D0%B7%D0%B0%202019%20%D1%80%D1%96%D0%BA_1.pdf

Коронавірус-2020 та харчова безпека: чи буде Україна з продовольством, а бізнес із гривнею. URL: https://agropolit.com/spetsproekty/721-koronavirus-2020- ta-harchova-bezpeka-chi-bude-ukrayina-z-prodovolstvom-a-biznes-z-grivneyu

COVID-19 will almost double acute hunger by end of 2020. URL: https://reliefweb. int/report/world/covid-19-will-almost-double-acute-hunger-end-2020

The hunger virus: How COVID-19 is fuelling hunger in a hungry world. URL: https:// reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Final%20English%20Brief%20-%20 The%20Hunger%20Virus%20-%20Embargoed%209%20July%202020-2.pdf

Volchenko N. Improvement of Ukraine’s Legislation on Food Security in the Context of European Integration. Nauchni trudove. 2018. #2. P. 255–276. 2018.

Аграрний сектор економіки України (стан і перспективи розвитку). П. І. Гайдуцький, М. В. Присяжнюк, М. В. Зубець та ін. К.: Вид-во ННЦ ІАЕ, 2011.

Сиротюк Г. Організаційно-економічні трансформації у розвитку сільського господарства і сільських територій. Аграрна економіка. 2013. Т. 6, № 3-4. С. 102-103. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ae_2013_6_3-4_21

Шевченко Н. О., Сичова М. О. Сучасні проблеми продовольчої безпеки України. Агросвіт. 2015. № 14. С. 3-28.

Babych М. Food security indicators in Ukraine: current state and trends of development. Baltic Journal of Economic Studies, 2018. № 4 (1). Р. 8-15.

Мостова А. Д. Сучасний стан продовольчої безпеки України та методичні підходи до його оцінки. Економіка та управління народним господарством. 2019. Вип. 43. С. 59-68.

Сенека Л. А. Нравственные письма к Луциллию. ІІ (5). Введение в философию: Учебник для вузов. М., 1997. C. 74.

Коженьовські Лєшек. Безпека менеджерів. Суб’єктивні та об’єктивні аспекти безпеки. Актуальні проблеми економіки. 2005. № 6. C. 86.

Коновалов О. А. Севітологія (концептуальні основи безпечної життєдіяльності). К., 2004. C. 17.

Що таке світова продовольча безпека і чому Україна посідає 63 місце у рейтингу. URL: https://bakertilly.ua/news/id44424

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 29.10.2013 № 1277 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної безпеки України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/ v1277731-13#Text

Методика визначення основних індикаторів продовольчої безпеки, затверджена Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання продовольчої безпеки» № 1379 від 05.12.2007 року. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1379- 2007-%D0%BF

Про затвердження Норм фізіологічних потреб населення України в основних харчових речовинах і енергії. Наказ МОЗ, Норми від 03.09.2017 № 1073 (Статус: Чинний). URL: https://ips.ligazakon.net/document/view/re31074

У Мінекономрозвитку озвучили рівень продовольчої безпеки України. URL: https://www.unn.com.ua/uk/news/1862853-u-minekonomrozvitku-ozvuchili-riven- prodovolchoyi-bezpeki-ukrayini)

Аналітичне дослідження стану продовольчої безпеки в Україні у контексті запровадження адресної допомоги у продуктах харчування для малозабезпеченого населення.URL: http://www.auu.org.ua/media/ publications/743/files/PolicyResearch_2018_12_17_10_21_51_429866.pdf


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.