Сучасні тенденції віртуалізації світового фондового ринку

Олена Сохацька, Ольга Кухтин

Анотація


Вступ. Стрімкий розвиток новітніх інформаційних і фінансових технологій зумовив кардинальні зміни в процесі торгівлі цінними паперами. Ефективне впровадження та використання різноманітних цифрових технологій зберігання, обробки й передачі інформації сприяло швидкій трансформації світового фондового ринку. Відбувся перехід світового фондового ринку у віртуальний простір. Постала наукова потреба теоретичного обґрунтування процесу віртуалізації світового фондового ринку, виокремлення його основних тенденцій та аспектів.

Мета дослідження – теоретичне обґрунтування гіпотези щодо неминучості процесів віртуалізації світового фондового ринку та виокремлення основних тенденції перебігу цього процесу.

Методи дослідження. Наукове дослідження здійснено за допомогою таких методів, як: аналіз та синтез для вивчення різноманітних аспектів цифрової трансформації світового фондового ринку; компаративний аналіз – для виокремлення основних тенденцій його віртуалізації; табличний та графічний методи для наочного подання матеріалу.

Результати. В процесі наукового дослідження проаналізовано зміни на світовому фондовому ринку, які відбулися та постійно відбуваються під впливом застосування новітніх інформаційно-комунікаційних технологій. Обґрунтовано неминучість процесу віртуалізації світового фондового ринку та виокремлено основі тенденції цього процесу. Зазначено, що стрімкий розвиток інформаційно- комунікаційних технологій забезпечив можливість доступу до фондових ринків у режимі реального часу та дав змогу подолати обмеження, пов’язані з розміром торговельного майданчика і кількістю учасників, та миттєво переміщувати капітал з однієї точки планети в іншу. Окреслено, що електронна торгівля фінансовими інструментами створила принципово нові можливості для учасників торгівлі. Вказано, що період Індустрії 4.0. характеризується зменшенням кількості емітентів на фондових біржах, що належать до групи індустріальних компаній і, відповідно, збільшенням кількості компаній, що характеризують постіндустріальну епоху розвитку суспільства. Досліджено зміни на фондовому ринку, спричинені пандемією COVID-19. Акцентовано увагу на підвищенні ризиковості проведення операцій з цінними паперами та потребі забезпечення захисту систем від комп’ютерних збоїв та кібератак.

Перспективи. Враховуючи актуальність зазначеної тематики і наявні наукові напрацювання, доцільним є продовження наукових досліджень процесу віртуалізації фондового ринку, зумовленого використанням учасниками ринків більш нового та постійним удосконаленням наявного програмного та апаратного забезпечення, застосуванням новітніх технологій та засобів передачі даних.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Юдина Т. Н. Цифровизация как тенденция современного развития экономики Российской Федерации: pro y contra. Государственное и муниципальное управление. Ученые записки СКАГС. 2017. № 3. С. 139–143.

Гладчук К. Глобалізація на світових фінансових ринках та її наслідки. Ринок цінних паперів України. Вісник Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. 2011. № 3–4. С. 15–21.

Глазова А. Б. Особливості віртуалізації світового фондового ринку. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2019. Вип. 24 (1). С. 84–90.

Калач Г. М. Цифрова трансформація фондового ринку. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Економіка. 2018. Вип. 2 (52). C. 171–177.

Солодкий М. О. Розвиток світової електронної біржової торгівлі. Економіка та держава. 2010. № 10. С. 33–34.

Щербина А. Г. Тенденції розвитку електронної торгівлі на фондовому ринку. Актуальні проблеми економіки. 2012. № 2 (128). С. 301–309.

Яворська В. О. Аналіз сучасного стану світового біржового ринку. Моніторинг біржового ринку. 2014. № 6. С. 13–17.

Cliff D., Brown D., Treleaven Ph. Technology Trends in the Financial Markets: A 2020 Vision. URL: https://www.researchgate.net/publication/ 313371531_Technology_ Trends_in_the_Financial_Markets_A_2020_Vision.

Lee S., Alford M., Cresson J., Gardner L. The Effects of Information Communication Technology on Stock Market Capitalization: A Panel Data Analysis. Business and Economic Research, 2017. Vol. 7, No. 1. URL: https://pdfs.semanticscholar.org/0b 99/9f4027f32cf556fa749784bc06808b9457eb.pdf.

Павук О. Виртуальная экономика и финансовой мир. URL: http://www. rietumu.lv/press?Openocument&nid=B17B0FE6F00F3B4DC225785A0032F274.

Горовий Д. А. Горова К. О. Віртуальні економічні відносини та їх роль в сучасній економіці. Вісник Національного технічного університету «ХПІ», 2011. Вип. 8. С. 7–11.

Мешалкин В. Виртуализация – быть или не быть? URL: https://bankir.ru/ publikacii/20120912/virtualizatsiya-byt-ili-ne-byt-10002220/.

Annual Statistics World Federation of Exchanges. URL: https://www.world- exchanges.org/home/index.php/statistics/annual-statistics.

Global Top 100 companies by market capitalisation. PwC. 2019, 2020. URL: https://www.pwc.com/gx/en/services/audit-assurance/publications/global-top-100- companies.html.

Capital markets technology 2022. URL: https://www.accenture.com/_acnmedia/ pdf-69/accenture-capital-markets-technology-2022.pdf.

Digital market outlook. Robo-Advisors. URL: https://www.statista.com/ outlook/337/100/robo-advisors/worldwide.

Кухтин О. Б. Сучасні інноваційні технології як важливий чинник розвитку фондового ринку. Науковий вісник УжНУ. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2016. № 7. С. 51–54.

Четверта промислова революція: зміна напрямів міжнародних інвестиційних потоків: моногр.; за наук. ред. А. І. Крисоватого та О. М. Сохацької. Тернопіль: Осадца Ю. В., 2018. 480 с.

Free stock charts, stock quotes and trade ideas. URL: https://www.tradingview. com/.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.