Модернізація організаційного механізму функціонування закладів вторинного і третинного рівнів охорони здоров’я

Алла Мельник, Юрій Богач

Анотація


Вступ. Виконавши частину завдань з реформування медицини, вітчизняна система охорони здоров’я розпочала з 1 квітня 2020 р. другий етап реформи, який стосується її вторинного і третинного рівнів в Україні. Питання сучасних особливостей роботи закладів цих рівнів нині недостатньо відпрацьовані як на теоретичному, так і на емпіричному рівня, що часто призводить до відсутності алгоритмів розв’язання проблем, які виникають у цій сфері. Це вимагає досліджень у контексті модернізації організаційного механізму функціонування зазначених закладів охорони здоров’я в сучасних складних умовах.

Мета дослідження полягає в розвитку теоретико-методологічних засад організаційного механізму функціонування організації, його емпіричній оцінці щодо закладу охорони здоров’я вторинного (третинного) рівня медичної допомоги, що знаходиться в процесі трансформації, і розробленні пропозицій щодо його модернізації .

Методи. В процесі дослідження використані гносеологічний, компаративний і системний методологічні підходи для вивчення об’єкта і предмета дослідження, методи дослідження: діалектичний, лінгвістичний, PESТ – аналіз, АВС-аналіз, SWOT-аналіз, експертних оцінок, програмно-цільовий.

Результати. Представлено авторську позицію щодо трактування змісту організаційного механізму функціонування організації та його основних компонент. Визначено чинники й обґрунтовано об’єктивну необхідність модернізації організаційного механізму закладу охорони здоров’я.

Проведено структурний покомпонентний аналіз чинного організаційного механізму функціонування закладу охорони здоров’я вторинного (третинного) рівня медичної допомоги. Виявлено «вузькі місця», серед яких найбільш впливовими є незадовільна координація робіт, проблеми ресурсного забезпечення. Обґрунтовано доцільність розроблення стратегії розвитку та функціонування медичного закладу на перспективу. Виокремлено стратегічні пріоритети у формуванні модернізованої моделі розвитку і функціонування медичного закладу. Запропоновано: чітку структуризацію та змістовне наповнення стратегічних і оперативних цілей; розроблення стратегії в оптимістичному та песимістичному варіантах; розроблення додаткових стратегій – іміджевої і ресурсної.

Запропоновано: а) удосконалену організаційну структуру управління, через доповнення складу підрозділів чинної лінійно-функціональної структури і створення додаткової адаптивної структури як тимчасової; б) авторське вирішення завдання щодо організаційного проектування змісту робіт, в якому за основу визначено диференційований підхід щодо типових робіт, пов’язаних з процесом лікування і щодо інших робіт (технологій, видів послуг); в) організаційне проектування діяльності персоналу.

Перспективи подальших наукових пошуків у дослідженні модернізації організаційного проектування персоналу медичних закладів та проблеми впровадження інноваційних технологій в організацію функціональної діяльності лікарень.

Ключові слова: організаційний механізм, функціонування закладу охорони здоров’я, медична реформа, управління змістом робіт, організаційне проектування.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Монастирський Г. Л. Теорія організації: навч. посіб. К.: Знання, 2008. 319 с.

Мескон М., Альберт М., Хеудори Ф. Основы менеджмента. М.: Дело, 1995. 702 с.

Енциклопедичний словник з державного управління; уклад.: Ю. В. Ковбасюк, В. П. Трощинський, Ю. П. Сурмін та ін. К.: НАДУ, 2010. 820 с.

Мельник А. Ф., Велещук С. С. Управління змістом робіт: навч. посіб. Тернопіль: Економічна думка, 2015. 262 с.

Макаренко М. В., Махаленко О. М. Производственный менеджмент: учеб. пособ. М.: ИНФА, 2011. 256 с.

Виханский О. С., Наумов А. И. Менеджмент: человек, стратегия, организация, процесс: учебн. М.: Гардарика, 1996.

Велещук С. С. Техніка адміністративної діяльності: навч. посіб.; за ред. д-ра екон. наук, проф. А. Ф. Мельник. Тернопіль. ТНЕУ, 2011. 320 c.

Мильнер Б. З. Теория организации: учебн. М.: ИНФРА. 2003. 558 с.

КВЕД. URL: http://kved.ukrstat.gov.ua

Мельник А. Ф., Мельник Ю. В. Трансформація регіональних ринків медичних послуг в умовах інституційних реформ в Україні. Вісник Чернівецького торговельного-економічного інституту. Економічні науки. Випуск II (74). Чернівці, 2019. С. 28-52.

Про схвалення Концепції нової системи охорони здоров’я: проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/1013-2016-%D1%80#Text

Квіташвілі О. Національна стратегія реформування системи охорони здоров’я в Україні на період 2015-2020 років. URL: http://healthsag.org.ua/wp-content/ uploads/201/11/strategiya-UKR.pdf

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 р. № 1013-р «Про схвалення Концепції реформи фінансування охорони здоров’я».

Проект Національної стратегії побудови нової системи охорони здоров’я в Україні на період 2015-2025 р. р. від 04.12.2014 р. URL: http://www.anteka.ua/ article/315522

Лікенцев А., Фокшей І. Діагностика організаційної культури в державних установах. Вісник УАДУ. 2010. Вип. 3. C.150-154.

Вороненко Ю. В. Стратегічне управління в охороні здоров’я: теоретичні та практичні аспекти. Науковий журнал МОЗ України. 2014. № 1 (5). С. 39-46.

Котис Н. Застосування логістичного менеджменту для організації матеріально- технічного забезпечення закладів охорони здоров’я. Модернізація менеджменту системи охорони здоров’я в умовах проведення медичної реформи: матеріали доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (12-13 грудня 2018 року). Тернопіль-Кам’янець-Подільський, ТНЕУ, 2018. С.160-163.

Подольчак Н. Ю. Стратегічний менеджмент: навч. посібн. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. 400 с.

Эрдманн К., Шефер В., Мундхенке Э. Организационная структура правительства и структура управления. K. V. Deckers Verlag, Heidelberg, 1996. 106 c.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.