Теоретико-методологічні основи формування туристичних дестинацій у західноукраїнських прикордонних регіонах

Василь Брич, Олександр Кифяк

Анотація


Вступ. Туристична діяльність у західноукраїнських прикордонних регіонах організована так, що ключовим елементом системи туризму стає туристична дестинація. Проте, невелика кількість дестинацій та окремі проблеми з їх створенням потребують розробки теоретико-методологічного забезпечення, що визначає актуальність наукової статті.

Мета. Визначення базових теорій, основних наукових підходів та формування ідеального образу туристичної дестинації для західноукраїнських прикордонних регіонів.

Методи. Методичною основою дослідження є загальнонаукові та теоретичні методи:

–  аналізу та синтезу – для оцінки базових теорій та наукових підходів до формування туристичних дестинацій;

–  експертної оцінки – для встановлення основних складових туристичних дестинацій та визначення їх типів;

–  ідеалізації - для формуванняя ідеального образу туристичної дестинації;

–  індукції, дедукції для визначення основних принципів системного підходу в основі якого лежить розгляд туристичної дестинації як цілісного об’єкта.

Результати. На основі аналізу теорій місцевого самоуправління визначено найбільш важливі теорії та встановлено їх роль у формуванні туристичних дестинацій. Зокрема, використання теорії дуалізму передбачає, що при формуванні туристичних дестинацій необхідно враховувати баланс державних і місцевих інтересів та неприпустимість розмежування окремих управлінських завдань на місцеві і державні. Теорія вільної громади надає право громаді самостійно здійснювати управління своєю територією, своїми ресурсами, визначати види діяльності, впроваджувати передові технології тощо. Не менш важливе значення для формування туристичних дестинацій має і загальна теорія муніципального управління або суспільно-господарська теорія, основою якої є не права людини, а господарська необхідність і практичність.

Здійснено аналіз територій західноукраїнських прикордонних областей щодо забезпеченості туристичними ресурсами й організації транскордонного співробітництва, що сприяло систематизації наукових підходів до формування туристичних дестинацій та встановленню основних складових туристичної дестинації, визначенню її типів за масштабом та радіусом використання, які в цілому формують ідеальний образ туристичної дестинації.

Висновки. Визначення базових теорій та наукових підходів до формування туристичних дестинацій, створення ідеального образу туристичної дестинації для західноукраїнських прикордонних регіонів сприятиме в подальшому їх успішному функціонуванню.

Перспективи. Перспективність здійснення подальших досліджень передбачає вивчення зарубіжного досвіду, використання кластерного підходу, проведення ранжування та послідовності дій в теоретико-методологічному забезпеченні формування туристичних дестинацій.

Ключові слова: теорії; наукові підходи; дестинації; елементи; принципи; регіон; території.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Буде туристичний Майдан. Як коронавірус вплинув на туризм в Україні та світі. URL: https://www.radiosvoboda.org/a/tourism-after-coronavirus/30586049.html (дата звернення 04.01.2021).

Glossary of tourism terms. URL: https://www.unwto.org/glossary-tourism-terms (дата звернення: 22.11.2020).

Про туризм : Закон України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/324/95-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення 04.01.2021).

Leiper N. The framework of tourism: towards a definition of tourism, tourist, and the tourist Industry. Annals of Tourism Research. 1979. Vol. 6 (4). P. 390–407. URL: https://franciscodosanjos.files.wordpress.com/2013/12/leiper.pdf (дата звернення: 15.11.2020).

Корж Н. В., Басюк Д. І. Управління туристичними дестинаціями : підручник. Вінниця : «ПП «ТД Едельвейс і К», 2017. 321 с.

Ukraine and the World: the tourism system : monograph / edited by A. A. Mazaraki. Prague : Eatern European Center of the Fundamental Researchers (EECFR), 2019. 260 p.

Туристські дестинації (теорія, управління, брендинг) : монографія / А. А. Мазаракі, Т. І. Ткаченко, С. В. Мельниченко та ін. ; за заг. ред. А. А. Мазаракі. Київ : КНТЕУ, 2013. 388 с.

Юрчишина Л. І. Дестинація як основа регіонального розвитку туризму. Економічний вісник національного гірничого університету. Дніпро, 2017. № 4 (60). С. 77–84.

Bahar O., Kozak M. Advancing Destination Competitiveness Research. Journal of Travel & Tourism Marketing. 2007. № 22 (2) P. 61–71.

Hanafiah M.H., Zulkifly M.I. Tourism destination competitiveness and tourism performance. A secondary data approach. Journal of Global Competitiveness. 2019. № 29 (5). Р. 592–621.

Hudson S., Ritchie B., Timur S. Measuring destination competitiveness: an empirical study of Canadian ski resorts. Tourism and Hospitality Planning & Development. 2010. Vol. 1. P. 79—94.

Knafou R. The invention of the tourist destination : Questions conceptuelles dans le champ du tourisme. 2018. URL: https://doi.org/10.4000/viatourism.2548 (дата звернення: 28.11.2020).

Żemla M. Tourism destination: The networking approach. Moravian Geographical Reports. 2016. № 24 (4). P. 2–14.

Гірман О. С. Генезис ідеї місцевого самоврядування в історії наукової державно управлінської думки. Теорія та практика державного управління. Харків, 2015. Вип. 4 (51). С. 146–153.

Токвіль, Алексіс де. Про демократію в Америці. У двох томах / Переклад з французької Григорія Філіпчука та Михайла Москаленка; Передмова Андре Жардена. Київ : Видав. дім «Всесвіт», 1999. 590 с.

Моль Р., фон. Энциклопедия государственных наук / Пер. А. Попова. Санкт- петербург ; Москва : М.О. Вольф, 1868. 591 с.

Горбатюк Е. С. Основные теории местного самоуправления: аналитический обзор. Вестник СПбГУ. Политология. Международные отношения. Санкт- Петербург, 2015. № 1. С. 21–27.

Менеджмент туристичної індустрії : підручник / Руденко В.П. та ін. Чернівці : ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2019. 504 с.

Об’єкти ЮНЕСКО В Україні. URL: https://www.ukraine-is.com/uk/obyekti-yunesko- v-ukra%D1%97ni/ (дата звернення: 27.11.2020).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.