Напрямки підвищення ефективності інноваційної діяльності підприємств

Ірина Труш

Анотація


Вступ. Доведено, що роль ефективності інноваційної діяльності є значною для високотехнологічних підприємств і зростає для економіки загалом. Однак оцінювання ефективності інвестицій в інновації, що використовується на практиці, недостатньо повно враховує особливості інноваційного процесу, що призводить до високої частки помилкових рішень і відсутності комерційного результату інновацій. Для підвищення ефективності інноваційної діяльності підприємств висуваються нові вимоги щодо вдосконалення механізму відбору інноваційних проєктів у ході їхньої внутрішньої експертизи.

Мета дослідження полягає в поглибленні методичних підходів щодо оцінювання ефективності інноваційної діяльності підприємств та вдосконалення механізму експертизи інноваційних проєктів.

Методи дослідження. У статті використовувались загально-наукові і специфічні методи дослідження, зокрема: аналізу та синтезу – для удосконалення трактування поняття «інноваційна діяльність підприємства»; системного підходу – для уточнення економічного змісту понять «управління інноваційною діяльністю підприємства», «ефективність інноваційної діяльності підприємства»; графічний – для наочного зображення статистичного матеріалу та ілюстрації теоретичних і практичних положень; експертного оцінювання – для визначення показників ефективності інноваційної діяльності підприємства.

Результати дослідження. В процесі дослідження доведено, що оцінювання ефективності інвестицій в інноваційний проєкт зумовлює оброблення експертних оцінок з використанням спеціального інструментарію, який передбачає перевірку умов несуперечності й узгодженості думок експертів. Завершальний етап експертизи передбачає прийняття рішення про відбір одного або декількох інноваційних проєктів для реалізації в умовах розглянутого підприємства. Встановлено, що підставою відбору мають бути рейтинг інноваційного проєкту, величина витрат на його реалізацію і бюджет інноваційного розвитку підприємства. Остаточне рішення про доцільність впровадження інноваційного проєкту не потребує жорсткої формалізації, а має прийматися вищим керівництвом підприємства в результаті якісного оцінювання ефективності інвестицій в інноваційні проєкти.

Перспективи. В майбутніх дослідженнях плануємо розробити алгоритм оцінювання і відбору інноваційних проєктів у ході його експертизи на рівні підприємств; дослідити методичний інструментарій оцінювання ефективності інноваційної діяльності підприємств.

Ключові слова: інноваційна діяльність, інвестиційна діяльність, інноваційний проєкт, оцінювання ефективності, експертиза інноваційного проєкту, ефективність інноваційної діяльності.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Карабаник С. Роль самофінансування при забезпеченні інноваційного розвитку будівельної організації. Вісник Тернопільського національного економічного університету. 2018. Вип. 1. С. 98–105. (Karabanyk, Stepan, Mykytiuk, Yuliia. The role of self-financing in introducing innovative development in construction organizations http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/29178 (in Ukrainian).

Фатхутдинов Р. А. Инновационный менеджмент : учеб. [для вузов]. 5-е изд. Санкт-Петербург : Питер, 2005. 448 с.

Kotys N. V., Mykytyuk Yu. I. Methodical approaches to the analysis of the effectiveness of fixed assets of construction organizations on the basis of economic - mathematical modeling. Revista ESPACIOS. 2020. Vol. 41 (N 05). URL : https://www.revistaespacios.com/a20v41n05/20410504.html.

Marion, A. (1999). Le Diagnostic d’Entreprise [Business Diagnosis]. Paris : Ed. ECONOMICA.

Телишевська Л. І. Першочергові умови активізації інноваційної діяльності як основи товарної політики сучасних підприємств. Економіка промисловості. 2011. № 2–3 (54–55). С. 188–192.

Sheremet, A. D., & Sayfulin, R. S. (2003). Metodika finansovogo analiza [The method of financial analysis]. Moscow : INFRA-M.

Гринчуцький В. І. Взаємозв’язок інвестиційної та інноваційної діяльності промислового підприємства // Глобальні та національні проблеми економіки. 2016. Вип. 13. С. 236–243. URI: http://global-national.in.ua/archive/13-2016/49.pdf

Антонюк Л. Л., Поручник А. М., Савчук В. С. Інновації : теорія, механізм розробки та комерціалізації : моногр. Київ: КНЕУ, 2003. 394 с.

Микитюк П. П. Аналіз ефективності інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств : теорія і практика : дис. д-ра екон. наук : 08.00.09 – Тернопіль, 2011. 547 с.

Державний фонд фундаментальних досліджень / офіц. веб-сайт. URL : http:// www.dffd.gov.ua – Назва з екрана.

Національна академія наук України / офіц. веб-сайт. URL : http://www.nas.gov. ua. – Назва з екрана.

Микитюк В. П. Оцінювання ефективності інноваційного проекту з позиції інвестиційного аспекту. Вісник Хмельницького національного університету. Сер. : Економічні науки. 2017. № 5(251). С. 156–161.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.