Внутрішньогосподарська звітність у системі управління підприємством

Зеновій-Михайло Задорожний, Ірина Омецінська

Анотація


Вступ. Сучасні умови функціонування підприємств зумовили зміни у підходах до ролі управлінської звітності та викликали все більше дискусій у науковій літературі про її тотожність з внутрішньогосподарською звітністю. Інформатизація суспільства, глобалізаційні процеси в економіці, її сталий розвиток привели до розширення функцій управлінської звітності та чіткого окреслення основних характеристик внутрішньогосподарської звітності, яку створює персонал підприємства для внутрішнього використання з дотриманням принципу конфіденційності. Вплив зовнішніх факторів, які нині часто мають негативний характер (економічна криза, обмеження, зумовлені світовою пандемією, недобросовісні дії конкурентів, кібератаки), вимагають якісної розробки форм внутрішньогосподарської звітності, що має забезпечити оперативне виявлення негативних змін у діяльності підприємства та надавання своєчасної інформації для прийняття ефективних рішень щодо їх усунення.

Мета дослідження полягає в науково-теоретичному обґрунтуванні поняття «внутрішньогосподарська звітність», визначенні її ролі для управління підприємством, а також окресленні принципів формування такої звітності та техніки її підготовки з урахуванням сучасних умов діяльності підприємств.

Методи. У процесі дослідження використано такі методи: теоретичного узагальнення, порівняння, абстрактно-логічний для розмежування понять «управлінська звітність» та «внутрішньогосподарська звітність»; групування, узагальнення, аналогії, аналізу та синтезу для виокремлення принципів формування внутрішньогосподарської звітності та її якісних характеристик; моделювання, індукції та дедукції, структурно-логічний, табличний для встановлення етапів формування такої звітності на підприємстві та техніки її підготовки.

Результати. Досліджено сутність управлінської та внутрішньогосподарської звітності як інформаційного поля для прийняття необхідних рішень їхніми користувачами. Встановлено роль внутрішньогосподарської звітності для управління підприємством та доведено, що вона є складовою частиною управлінської звітності. Окреслено принципи формування та використання внутрішньогосподарської звітності у розрізі двох груп: принципи, що застосовуються для формування фінансової і внутрішньогосподарської звітності; принципи, що застосовуються в процесі формування внутрішньогосподарської звітності. З’ясовано якісні характеристики такої звітності. Виокремлено етапи її формування на підприємстві. Встановлено доцільність побудови на підприємстві інформаційної картки внутрішньогосподарської звітності та запропоновано її форму. Доведено необхідність розробки Положення (стандарту) внутрішньогосподарської звітності.

Перспективи. Подальші наукові дослідження мають бути спрямовані на розробку Положення (стандарту) внутрішньогосподарської звітності, а також побудову стандартизованих форм такої звітності з урахуванням галузевих особливостей підприємств.

Ключові слова: внутрішньогосподарська звітність, управлінська звітність, принципи формування внутрішньогосподарської звітності, якісні характеристики, етапи формування, інформаційна картка.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Безверхий К. В. Формування внутрішньогосподарської (управлінської) звітності підприємства. Економіка: теорія та практика. 2015. № 2. С. 49–55.

Гладій І. О. Управлінська звітність підприємства: принципи формування. Глобальні та національні проблеми економіки. 2018. Вип. 23. С. 604–608. URL: http://global-national.in.ua/archive/23-2018/118.pdf.

Король С. Я. Управлінська звітність: сутність і алгоритм формування. Бізнес Інформ. 2014. № 7. С. 325–331.

Корягін М. В., Куцик П. О. Проблеми та перспективи розвитку бухгалтерської звітності : монографія. Київ : Інтерсервіс, 2016. 276 с. URL: http://www.lute. lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/kafedry/Buh_Obliku/Docs/Problemi_ta_ perspektivi_rozvitku_bukhgalterskoji_zvitnosti_.pdf.

Куцик П. О. Сучасне трактування, склад і особливості формування управлінської звітності підприємства. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. 2014. № 797. С. 248–254.

Матюха М. М. Місце управлінської звітності в інформаційній системі підприємства. Теоретичні та практичні аспекти стійкого розвитку фінансової системи України : колективна монографія / під ред. д. е. н., проф. О. О. Непочатенко. Умань : Візаві, 2013. Ч. 2. С. 262–272.

Нагірська К. Є. Етапи формування та періодичність подання управлінської звітності. Економічні науки. Серія : Облік і фінанси. 2010. Вип. 7 (25). Ч. 2. С. 330–338.

Нападовська Л. В. Управлінський облік : підруч. для вузів. 2-ге вид., доопрац. та допов. Київ : Київ.нац.торг.-екон.ун-т, 2010. 648 с.

Позов А. Х. Обґрунтування положення (стандарту) управлінської звітності. Наукові записки [Національного університету «Острозька академія»]. Серія : Економіка. 2012. Вип. 20. С. 260–263.

Скрипник Н. В. Теоретичні аспекти формування управлінської звітності як основи побудови інформаційної бази менеджменту підприємства. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. 2016. Вип. 2. С. 154–163.

Дисциплінарна матриця управлінської звітності : монографія / В. В. Сопко, М. М. Бенько, О. М. Гончаренко та ін. ; за заг. ред. В. В. Сопко. Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2016. 456 с.

Шигун М. М., Іваненко В.О. Види звітності підприємств: підходи до їх класифікації. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу : міжнародний збірник наукових праць. Серія : Бухгалтерський облік, контроль і аналіз. 2008. Вип. 3 (12). С. 432–443.

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України від 16 липня 1999 року № 996-XIV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996- 14#Text.

Методичні рекомендації зі складання звіту про управління: наказ Міністерства фінансів України від 07.12.2018 р. № 982. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/ show/v0982201-18#Text.

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»: наказ Міністерства фінансів України від 07.02.2013 р. № 73. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.