Підвищення фінансової стійкості підприємств за допомогою інструментів фінансового аналізу

Андрій Любенко, Руслана Шурпенкова, Оксана Сарахман

Анотація


Вступ. В умовах ринку успішне функціонування підприємства значною мірою залежить від рівня стійкості його фінансового стану. Якщо підприємство фінансово стійке, то воно має низку переваг перед іншими підприємствами того ж профілю для отримання кредитів, залучення інвестицій, у виборі контрагентів і в підборі кваліфікованого персоналу. Чим вища фінансова стійкість підприємства, тим більше воно незалежне від зміни ринкової кон’юнктури і, отже, тим менше ризик опинитися на межі банкрутства. У зв’язку з цим стратегічною метою діяльності будь-якого підприємства є забезпечення фінансової стійкості. Якщо підприємство фінансово стійке, платоспроможне, то воно має низку переваг перед іншими підприємствами такого ж профілю при отриманні кредитів, залученні інвестицій, у виборі постачальників і в підборі кваліфікованих кадрів. Чим вище стійкість підприємства, тим більше воно незалежне від несподіваних змін ринкової кон’юнктури і, отже, тим менше ризик банкрутства.

Метою статті є розвиток теоретичних і методичних підходів щодо забезпечення фінансової стійкості підприємств на основі застосування інструментів фінансового аналізу.

Метод (методологія). Дослідження проводилося із застосуванням загальнонаукових та спеціальних методів пізнання: спостереження, статистичного, логічного та порівняльного аналізу, групування, узагальнення і класифікації, системного та структурного підходів. Сукупний аналітичний потенціал використаного інструментарію забезпечив достовірність висновків і рекомендацій, отриманих в рамках проведеного дослідження.

Результати. Розкрито сутність і значення фінансової стійкості підприємства, окреслено напрями зміцнення фінансової стійкості підприємства шляхом ефективного використання інструментів фінансового аналізу. Визначено основні функціональні складові, що обумовлюють економічну стійкість підприємства та систему заходів, яка забезпечує своєчасне реагування на відхилення від запланованих значень економічної стійкості підприємства.

Перспективи подальших досліджень. Перспективами подальших досліджень є поглиблення методичних засад забезпечення фінансової стійкості підприємства за допомогою інструментів фінансового аналізу та формування стратегії і тактики забезпечення фінансової стійкості підприємств.

Ключові слова: стійкість, підприємство, фінансова стійкість, кризові ситуації, оцінка, показники.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Давиденко Н. М. Фінансова стійкість корпоративного підприємства аграрної сфери. Вісник КНТЕУ. 2009. №2. С.50–58.

Загородна О., Серединська В. Діагностика фінансового стану і стійкості функціонування підприємств. Вісник ТНЕУ. 2010. №3. С. 20–24.

Бурденко І. М. Фінансова стійкість підприємств торгівлі та її забезпечення в умовах трансформації національної економіки. Вісник ОДЕУ. 2008. № 2. С. 40–45.

Коваленко В. В. Стратегічне управління фінансовою стійкістю банківської системи: методологія і практика. Суми : ДВНЗ „УАБС НБУ”, 2010. 228 с.

Довгань Л. Є., Мохонько Г. А. Стратегічна стійкість у системі стратегічного управління підприємством. Актуальні проблеми економіки: науковий економічний журнал. 2010. № 11(113). С. 115–122.

Докієнко Л. Д. Управління фінансовою стійкістю підприємств торгівлі : автореф. дис канд. екон. наук. Київ, 2005

Шурпенкова Р. К., Шевченко Т. Д. Финансовая устойчивость и разработка управленческих решений для улучшения инвестиционной привлекательности предприятия. Банковская система: устойчивость и перспективы развития : сб. нас. статей восьмой междунар. науч.-практ. конф. по вопросам банковской экономики, УО «Полесский государственный университет», г. Пинск 27–28 апреля 2017 г. / Министерство образования Республика Беларусь [и др.] ; редкол.: К. К. Шебеко [и др.]. Пинск : ПолесГУ, 2017. С. 253–256.

Удосконалення організації обліку, аналізу і аудиту фінансового стану суб’єктів господарювання : монографія / авт. кол. ; за ред. д-ра екон. наук, проф. Б. Ф. Усача. Київ : УБС НБУ, 2011. 352с.

Ткаченко І. П., Чувачалова І. А., Чувачалов О. А. Оцінка фінансової стійкості підприємства та напрями її забезпечення. Ефективна економіка. 2012. № 3. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2012_3_15.

Шурпенкова Р. К. Економічний аналіз. Практикум : навч. посібник. Львів : ЛБІ НБУ, 2006. 254 с.

Гапак Н. М., Капітан С. А. Особливості визначення фінансової стійкості підприємства. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Економіка. 2014. Вип. 1 (42). С. 191–196.

Удосконалення системи бухгалтерського обліку, аналізу і контролю як інформаційного забезпечення управління суб’єктами господарювання : монографія / авт. кол. ; за ред. д-ра екон. наук, проф. В. С. Рудницького. Львів : ГАЛИЧ-ПРЕС, 2018. 275 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.