Формування тренда еколого-безпечного соціального середовища – важливої складової сталого розвитку (на прикладі туризму)

Олена Гаращук, Віра Куценко

Анотація


Вступ. Характерною рисою сьогодення є погіршення екологічної ситуації, що обумовлює необхідність формування еколого-безпечного середовища як важливої складової сталого розвитку. У звязку з цим набуває актуального значення туристична сфера, зокрема екологічний туризм, що становить один з провідних видів економічної діяльності, що мають забезпечувати екологічне спрямування економічного розвитку. Для розвитку туристичної сфери сьогодні наявні як сприятливі, так і несприятливі чинники.

 

Мета. Дослідження присвячено обґрунтуванню науково-практичних засад, застосування яких забезпечить діяльність сфери туризму в контексті реалізації екологічних вимог сталого розвитку.

Результати. розкрито сутність та значення еколого-безпечного соціального середовища, необхідного для забезпечення в країні сталого розвитку. Визначено місце в цьому процесі туристичної сфери, зокрема екологічного туризму, а також види природних ресурсів, на базі яких діє останній. подається бачення основних функціональних напрямів діяльності в сфері екологічного туризму та інфраструктурних компонентів туристичної індустрії.

Основна увага в аспекті досліджуваної проблематики приділена пошуку шляхів збереження та раціонального використання природно-ресурсного потенціалу. Особливий наголос зроблено на екологічному вихованні (перш за все дітей, підлітків, молоді) та обґрунтуванні основних завдань екологічної політики в контексті забезпечення сталого розвитку. Враховані також проблеми, пов’язані з впливом екологічної ситуації на стан громадського здоров’я. Запропоновані теоретико- методологічні підходи до формування тренда подальшого посилення взаємозв’язку екології, економіки та суспільства в умовах імплементації європейських екологічних стандартів у національне законодавство.

Перспективи. потребує подальших досліджень питання визначення напрямів конкретних заходів щодо розвитку туристичної сфери, що здійснюються з урахуванням наявних суспільно-економічних передумов та спрямованих на формування еколого-безпечного соціального середовища як важливої складової сталого розвитку.

Ключові слова: екологія; економіка; суспільство; сталий розвиток; екологічне виховання; туристична індустрія.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Енциклопедичний словник-довідник з туризму / автори-укладачі: В. А. Смолій, В. К. Федорченко, В. І. Цибух; передмова В. М. Литвина. Київ : Видав. Дім «Слово», 2006. 372 c.

Герасимчук Н. А. Місце і роль агротуризму в розвитку малих сільськогосподарських підприємств України та Польщі. Наукові записки КУТЕп: щорічник. Вип. 3. Київ : Знання України, 2003. С. 343–350.

Корбут Г. О. Необхідність розвитку екологічного туризму. Актуальні проблеми, сучасний стан та перспективи розвитку індустрії туризму в Україні : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. Житомир : ЖФ КІБІТ, 2008. С. 41–45.

Куриш В., Чопик Р., Смульський Я. Нетрадиційні засоби фізичної культури у профільному навчанні із спортивного туризму – актуальність впровадження. проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнародною участю. Львів : ЛДУФК, 2008. С. 119–124.

Киф’як В. П. Організація туристичної діяльності в Україні. Чернівці : Книги-ХХІ, 2000. 300 с.

Савчук М. В., Козловський О. Ю. Туристські походи – один із шляхів екологічного виховання молоді. Наука. Молодь. Екологія : зб. тез І міжвуз. наук.-практ. конф., 9–10 черв. 2005 р. Житомир : ВОД Житомирського ЦНТІ, 2005. С. 38.

Пуцентейло П. Р. Економіка і організація туристично-готельного підприємства : навч. посіб. Київ : Центр учбової літератури, 2007. 344 с.

Сухомлинский В. А. Родина в сердце. 2-е изд. Москва : Молодая гвардия, 1980. 175 с.

Національна парадигма сталого розвитку України / за заг. ред. академіка НАН України, д.т.н., проф., засл. діяча науки і техніки України Б. Є. Патона / Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України». Київ : Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», 2012. 72 с.

Соціальний капітал України: теоретико-методологічні основи формування : монографія / С. І. Бандур, Л. Г. Богуш, Т. А. Заяць та ін. ; за ред. С. І. Бандура / Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України. Київ : РВПС України НАН України, 2010. 210 с.

Концептуальні засади соціально-екологічного розвитку сільських територій / О. М. Бородіна, Т. А. Заяць, В. І. Куценко та ін. ; за ред. Я. В. Остафійчука / Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України». Київ : ДУ ІЕПСР НАН України, 2014. 48 с.

Гудзь Ю. П., Надворний В. Г. Екологічне виховання студентської молоді в педагогічному вузі. проблеми екологічної освіти та виховання. Київ : КДПІ, 1989. С. 16–21.

Бровдій В. М. Екологічна підготовка майбутнього вчителя. паросток. 2001. № 1. С. 3.

Кузьменко О. Екологічний туризм: поняття та особливості організації. Схід. 2002. 2(45). С. 13–17.

Мазуров Ю. Л. Экологический туризм на постсоветском пространстве: потенциал и перспективы. Туристский феномен: экономические, социальные, экологические и культурно-исторические предпосылки и последствия : материалы IV Междунар. науч.-практ. конф. (Святогорск, 14–16 мая 2002 г.) / Донецкий институт туристического бизнеса. Донецк, 2002. С. 293–296.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.