Особливості бюджетування в класичному університеті як умова фінансової автономії

Ігор Лютий, Ольга Білявська

Анотація


Вступ. Стаття присвячена вивченню нових підходів в управлінні фінансами класичних університетів, а саме: впровадженню бюджетування, що орієнтоване на результат. Актуальність дослідження посилюється тим, що технології бюджетування ефективно застосовувати в умовах фінансової автономії університетів, що зумовлює необхідність переорієнтації усієї управлінської системи на досягнення цілей стратегічного розвитку та узгодження можливості розвитку класичного університету з наявними обсягами фінансування.

Мета. полягає у визначенні методологічних особливостей впровадження технологій бюджетування, що орієнтовані на результат у класичних університетах України.

Результати. поглиблено методичні підходи щодо впровадження технологій бюджетування в класичних університетах України в умовах фінансової автономії. проаналізовано зміст поняття бюджетування. розкрито роль організаційної складової у запровадження бюджетування орієнтованого на результат. Охарактеризовано процес розподілу фінансових повноважень та відповідальності за центрами прийняття фінансових рішень. Визначено коло відповідальних осіб за прийняття фінансових рішень. Запропоновано підходи щодо аналізу виконання бюджету загалом по університету, зокрема доцільно проводити аналіз за чотирма напрямками: за статтями соціального блоку; за статтями інноваційного та технічного розвитку; за статтями комунікації і мобільності співробітників; за статтями інших поточних витрат. Отримані аналітичні звіти про виконання бюджетів структурних підрозділів (інститутів, факультетів та ін.) передаються для подальшої роботи в службу внутрішнього фінансового аудиту. результатом контрольних процедур має бути комплекс заходів, спрямованих на усунення негативних тенденцій у розвитку кожного структурного підрозділу, перелік винних осіб (з пропозиціями щодо усунення виявлених порушень) і чинників, які найбільше впливають на фінансовий стан закладу. Таким чином, запровадження бюджетування, що орієнтоване на результат, дасть змогу не тільки ефективно планувати, а й зважено підходити до виконання кошторисів.

Ключові слова: бюджетування, бюджетування, орієнтоване на результат, бюджет структурного підрозділу, фінансова автономія, класичний університет.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Про схвалення Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017–2020 роки. Розпорядження Кабінету Міністрів України; Стратегія від 08.02.2017 № 142-р. Відомості Верховної ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/142-2017-%D1%80#Text

Про вищу освіту : Закон України від 01.07.2014 №1556-VII. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text

Про освіту : Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII. URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/2145-19#Text

Давиденко Н., Горобчук М. Середньострокове планування в удосконаленні бюджетної політики в Україні. Вісник Міжнародного гуманітарного університету. Економіка та управління. 2019. № (38).

Бабич Т. Середньострокове бюджетне планування – основа ефективності бюджетної політики. ринок цінних паперів. 2006. № 12. С. 25–31.

Кудряшов В. Впровадження фіскальних правил у середньостроковому бюджетному плануванні. Наукові праці НДФІ. 2020. № 2. С. 523.

Жибеp Т. Удосконалення процесу бюджетування в Україні. Фінанси України. 2009. № 8. С. 76–81.

Кириленко О. Формування інституційного забезпечення прозорості бюджетного процесу в Україні. Фінанси України. 2017. № 8. С. 80-94.

Луніна І. Модернізація бюджетної системи України на засадах децентралізації. Теоретична та практична концептуалізація розвитку фінансово-кредитних механізмів в умовах нової соціально-економічної реальності: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. Ірпінь : Вид-во НУДПСУ, 2016. С. 109–112.

Огонь Ц. Бюджет: взаємозалежність зобов’язань і фінансових можливостей держави. Фінанси України. 2014. № 2. С. 7–18.

Павлюк К., Шапоренко О. Розвиток середньострокового бюджетного планування в Україні. Фінанси України. 2018. № 274. С. 45–59.

Підчоса Л. Управління державними видатками в Україні : проблеми та напрями підвищення ефективності. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2017. Вип. 25 (2). С. 109–115.

Федосов В., Бабич Т. Сутність і проблематика бюджетування: українські реалії. Фінанси України. 2008. № 1. С. 323.

Практичні аспекти програмно-цільового методу бюджетування. Зарубіжний досвід / І. Щербина, Т. Бабіч, С. Козейчук та ін. Проект «Реформа місцевих бюджетів в Україні» : матеріали тренінгів. Київ : RTI International (USAID), 2006. 260 с.

Середньострокове бюджетне планування (міжнародний досвід): інформаційна довідка, підготовлена Європейським інформаційно-дослідницьким центром на запит комітету Верховної Ради України. URL: http://euinfocenter.rada.gov.ua/ uploads/documents/29131.pdf

Hatry, H. Results-based budgeting. Performance management and budgeting: How governments can learn from experience. 2007. P. 293–318.

Pidchosa, L., Lyutyy, I. and Pidchosa, O. (2019). Decentralization of inter-budget relations: theory, practice, and international experience. Baltic Journal of Economic Studies, 5 (4), 182.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.