Міжнародні та вітчизняні ініціативи з регулювання електронної торгівлі

Вікторія Адамик, Анастасія Поріцька

Анотація


Вступ. розвиток онлайн-торгівлі, що поступово витісняє традиційну, є яскравим трендом глобальних економічних трансформацій. Ключові аспекти електронної торгівлі (укладення угод у мережі, приватність та захист споживачів, митне оформлення товаропотоків) потребують регулювання на міжнародному та національному законодавчому рівні.

Мета статті полягає у дослідженні розвитку електронної торгівлі роздрібними товарами у ХХІ ст. у контексті оцінювання повноти та дієвості міжнародної та внутрішньої політики з регулювання інтернет-комерції, зокрема у ЄС та Україні.

Методи дослідження. Для дослідження правових аспектів регулювання електронної торгівлі використано загальнонаукові і спеціальні методи, а саме: аналіз і синтез, індукція й дедукція, абстрагування і конкретизація, опис, характеристика, узагальнення, порівняння. Методологічну базу для проведення дослідження становлять міжнародні нормативно-правові акти (Закони ООН, Директиви Європейського Союзу, Акти Міжнародних Організацій) та перелік Законів України щодо регулювання електронної сфери.

Результати.проведено аналізування показників розвитку електронної торгівлі на світовому ринку, вказано на її стрімку динаміку. розглянуто міжнародні ініціативи регулювання електронної торгівлі. проведено порівняння аспектів нормативно- правового регулювання електронної комерції в Україні та Європейському Союзі. Зроблено висновки щодо повноти та ступеня зрілості інституційної бази. Наголошено на необхідності посилення регуляторних механізмів у сфері електронної комерції з метою створення сучасної інституційної системи, адаптованої до глобальної та європейської.

Перспективи. Майбутні дослідження важливо зосередити на розробці методичних рекомендацій з визначення ефективності імплементації ініціатив з регулювання інтернет-торгівлі на вітчизняному та глобальному рівнях.

Ключові слова: електронна (інтернет) торгівля, цифровий бізнес, ініціативи з регулювання міжнародної електронної торгівлі, нормативно-правова база регулювання електронної торгівлі в Україні та ЄС.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Білявська Ю. В. Регулювання електронної комерції в Україні. Молодий вчений. 2016. № 10. С. 336–339. URL: http://nbuv.gov.ua/ujrn/molv_2016_10_78

Товкун Л. В. Федоровська М. А. Актуальні питання правового регулювання електронної комерції в Україні. Юридичний науковий електронний журнал. 2020. № 9. С. 282–286. URL: http://www.lsej.org.ua/9_2020/71.pdf

Brian Bieron, Usman Ahmed. Regulating e-commerce through international policy: understanding the international trade law issues of e-commerce. Journal of worldtrade. 2012. Vol. 46, No. 3. P. 545–571.

Воробйова О. П. Нормативно-правове забезпечення електронної комерції: міжнародний досвід. Ефективність державного управління. 2012. № 30. С. 269–275. URL: http://nbuv.gov.ua/ujrn/efdu_2012_30_35

Яценко О. М., Грязіна А. С., Шевчик О. О. Електронна комерція як елемент глобальної торговельної системи. Актуальні проблеми економіки. 2019. № 8. С. 4–15. URL: https://eco-science.net/archive/2019/APE-08-2019/8.19_topic_ Yatsenko%20O.pdf

Statista - The Statistics Portal. Statista. URL: https://www.statista.com/

Data and Research on Digital. eMarketer. URL: https://www.emarketer.com

The Future of E-commerce: 10 Global E-commerce Trends. Convergine. URL: https://www.convergine.com/blog/the-future-of-e-commerce-10-global-e- commerce-trends/

Taxes and regulations with Amazon Global Selling – Amazon Seller Central. Amazon. URL: https://sellercentral.amazon.com/gp/help/external/G201468380

Директива 2000/31/ЄС Європейського парламенту та Ради «Про деякі правові аспекти інформаційних послуг, зокрема, електронної комерції, на внутрішньому ринку» («Директива про електронну комерцію»): Директива Європейського Союзу від 08.06.2000 р. № 2000/31/ЄС. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/994_224

Е-Commerce rules in the EU. Shaping Europe’s digital future. URL: https://digital- strategy.ec.europa.eu/en/policies/e-commerce-rules-eu

Про електронну комерцію : Закон України від 03.09.2015 р. № 675-VIII : станом на 19 квіт. 2020 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/675-19

Про платіжні системи та переказ коштів в Україні : Закон України від 05.04.2001 р. № 2346-III : станом на 3 лип. 2020 р. URL: https://zakon.rada.gov. ua/laws/show/2346-14

Про електронні документи та електронний документообіг : Закон України від 22.05.2003 р. № 851-IV : станом на 7 листоп. 2018 р. URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/851-15

Про електронний цифровий підпис : Закон України від 22.05.2003 р. № 852-IV :станом на 7 листоп. 2018 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/852-15

Про захист персональних даних : Закон України від 01.06.2010 р. № 2297-VI : станом на 23 квіт. 2021 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17

Питання Міністерства цифрової трансформації: Постанова Кабінету Міністрів України від 18.09.2019 р. № 856 : станом на 12 лют. 2021 р. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/856-2019-п

Директива 95/46/ЄС Європейського Парламенту і Ради «Про захист фізичних осіб при обробці персональних даних і про вільне переміщення таких даних» : Директива Європейського Союзу від 24.10.1995 р. № 95/46/ЄС : станом на 25 трав. 2018 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_242

Директива 97/7/ЄС Європейського парламенту та Ради «Про захист прав споживачів в дистанційних контрактах» : Директива Європейського Союзу від 20.05.1997 р. № 97/7/ЄС : станом на 23 верес. 2002 р. URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/994_245

Directive (EU) 2015/2366 of the European Parliament and of the Council on payment services in the internal market, amending Directives 2002/65/EC, 2009/110/EC and 2013/36/EU and Regulation (EU) No 1093/2010, and repealing Directive 2007/64/ EC : Directive (EU) of 25.11.2015 № 2015/2366 : as of 23 December 2015. URL: https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2015/2366/oj/eng


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.