Підходи до оцінювання ефективності енергозберігаючих інноваційних проєктів у забудові територій

Петро Микитюк, Роман Шаповалов

Анотація


Вступ. Увагу інвесторів все частіше привертають великі міста. Саме там нині освоюються основні проєкти, які частково фінансуються з державного бюджету, саме там активно розвивається ретейл і відкриваються філії компаній українського та транснаціонального масштабу. Крім того, як правило, ці міста мають генплан, що створює широкі перспективи для грамотного й органічного розвитку територій.

Мета дослідження полягає в поглибленні методичних підходів щодо оцінювання ефективності енергозберігаючих інноваційних проєктів у забудові територій.

Методи дослідження. У статті використовувались загальнонаукові й специфічні методи дослідження, зокрема: аналізу та синтезу – для удосконалення трактування поняття «інноваційна діяльність підприємства»; системного підходу для уточнення економічного змісту понять «управління інноваційною діяльністю підприємства», «ефективність інноваційної діяльності підприємства»; графічний для наочного зображення статистичного матеріалу та ілюстрації теоретичних і практичних положень; експертного оцінювання – для визначення показників ефективності інноваційної діяльності підприємства.

Результати. під час дослідження доведено, що оцінювання ефективності енергозберігаючих інноваційних проєктів у забудові територій сприяє комплексній забудові і вирішенню житлового питання в Україні, підвищенню комфорту проживання жителів міст, розвитку забудови із використанням інноваційних рішень, що ефективно, і вигідно як для держави, так і для приватних інвестиційно-будівельних організацій; визначено термін реалізації проекту й інвестиційні витрати та ризики, що вимагають часто диверсифікації джерел фінансування проєктів; запропоновано взаємозалежні показники забудови – щільність і поверховість, що впливають на характеристики енергоспоживання; доведено, що територія забудови, об’єднуючи в собі безліч житлових, громадських будівель та об’єктів інфраструктури, формує екологічне середовище проживання великої кількості громадян, у зв’язку з чим у процесі планування забудови потрібно приділяти особливу увагу екологічним чинникам.

Перспективи. перспективність здійснення подальших досліджень передбачає критичний аналіз зарубіжного досвіду із забезпечення нормативів з енергоспоживання, екології, забезпеченості об’єктами соціально-культурного побуту і створення умов комфортного проживання потенційних мешканців у комплексі забудови і розроблення методики оцінювання енергозберігаючих інновацій у забудові територій із урахуванням економічних, енергетичних та екологічних факторів.

Ключові слова: інноваційна діяльність, інвестиційна діяльність, інноваційний проєкт, оцінювання ефективності, енергозберігаючі інновації, забудова територій.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Мирзаев А. В. Методические основы оценки инноваций в строительстве : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством. Москва, 2003. 174 с.

Сенів Б. Г. Аналіз ефективності інвестицій в реконструкцію і технічне переозброєння діючих підприємств : дис. ... канд. екон. наук: 08.06.04 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит. Тернопіль : ТАНГ, 2004. 195 с.

Про затвердження Методичних рекомендацій з оцінки ефективності інвестицій в енергозберігаючі проекти на підприємствах житловокомунального господарства : Наказ Міністерства з питань житловокомунального господарства України № 218 від 14.12.2007 р. URL: http://www.uazakon.com/ documents /date_bu/pg

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо підготовки та проведення оцінки державного інвестиційного проекту : Наказ Міністерство економічного розвитку і торгівлі України № 186 від 22 грудня 2017 р. URL: https://ips.ligazakon. net/document/view/ME171447?an=1

Порядок та критерії оцінки економічної ефективності проектних (інвестиційних) пропозицій та інвестиційних проєктів : Постанова Кабінету Міністрів України № 684 від 18.07.2012. URL: http://www.me.gov.ua/LegislativeActs/Detail?lang

Про затвердження Методичних рекомендацій з розроблення інвестиційного проекту, для реалізації якого може надаватися державна підтримка : Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України № 1279 від 13.11.2012 р. URL: http://www.me.gov.ua/ LegislativeActs/Detail?lang=ukUA&id

Методичні рекомендації з розробки бізнес-планів інвестиційних проєктів, затверджені Наказом Державного агентства України з інвестицій та розвитку № 73 від 31.08.2010 р. URL: http://phm.gov.ua/mіskarada/upravlіnnyavіddіli/uprav ekonomіki/іnformatsіyaprovіd/programirozvitku

Kotys N. V., Mykytyuk Yu. I. Methodical approaches to the analysis of the effectiveness of fixed assets of construction organizations on the basis of economic - mathematical modeling. Revista ESPACIOS. 2020. 41 (05). URL: https://www. revistaespacios.com/a20v41n05/20410504.html.

Marion, A. Le Diagnostic d’Entreprise [Business Diagnosis]. Paris: Ed. ECONOMICA, 1999.

Телишевська Л. І. Першочергові умови активізації інноваційної діяльності як основи товарної політики сучасних підприємств. Економіка промисловості. 2011. № 2–3 (54–55). С. 188–192.

Шеремет А. Д., Сайфулин Р. С. Методика финансового анализа. Mосква :ІНФРА-M, 2003.

Гринчуцький В. І. Взаємозв’язок інвестиційної та інноваційної діяльності промислового підприємства. Глобальні та національні проблеми економіки. 2016. Вип. 13. С. 236–243. URL: http://global-national.in.ua/archive/13-2016/49. pdf

Антонюк Л. Л., Поручник А. М., Савчук В. С. Інновації : теорія, механізм розробки та комерціалізації : моногр. Київ : КНЕУ, 2003. 394 с.

Микитюк Петро Петрович. Аналіз ефективності інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств: теорія і практика : дис. д-ра екон. наук : 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). Тернопіль, 2011. 547 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.