Організація технології облікового процесу власного капіталу

Тетяна Слєсар, Євгенія Шара

Анотація


Вступ. Відсутність чіткої організації обліку власного капіталу на підприємствах з іноземними інвестиціями спричиняє проблеми у формуванні обліково-аналітичного забезпечення прийняття управлінських рішень не лише управлінським персоналом, а й іноземними інвесторами, що призводить до зниження припливу інвестицій на підприємство та виходу інвесторів.

Метою дослідження є уточнення змісту організації бухгалтерського обліку власного капіталу на підприємствах з іноземними інвестиціями та дослідження специфіки організації технології облікового процесу власного капіталу за стадіями первинного, поточного і підсумкового обліку.

Методи дослідження. У процесі вивчення організації облікового процесу власного капіталу були застосовані загальнонаукові та спеціальні методи пізнання. Загальнонаукові методи – системного підходу, індукції та дедукції, аналізу, синтезу та узагальнення – використані для опрацювання інформації щодо уточнення змісту організації бухгалтерського обліку власного капіталу на підприємствах з іноземними інвестиціями. Спеціальні методи пізнання використані для дослідження специфіки організації технології облікового процесу власного капіталу за стадіями первинного, поточного і підсумкового обліку.

Результати дослідження. За результатами проведеного аналізу літературних джерел, уточнено зміст організації бухгалтерського обліку власного капіталу на підприємствах з іноземними інвестиціями.

Досліджені положення організації бухгалтерського обліку через уточнення змісту стадій організації технології облікового процесу щодо власного капіталу на підприємствах з іноземними інвестиціями: первинного, поточного і підсумкового обліку, а також шляхом конкретизації переліків носіїв облікової інформації щодо власного капіталу       (первинних документів, облікових регістрів, фінансової звітності), які використовуються в обліковій практиці підприємств з іноземними інвестиціями, що обумовило необхідність дослідження питань удосконалення документального забезпечення записів в обліку за операціями з власним капіталом підприємств з іноземними інвестиціями.

Удосконалено організацію бухгалтерського обліку власного капіталу на підприємствах з іноземними інвестиціями на основі обґрунтування впливу положень контрактних, установчих документів та облікової політики щодо організації документообігу та формування організаційних номенклатур бухгалтерського обліку.

Узагальнено необхідність формування облікових номенклатур для організації бухгалтерського процесу загалом та необхідність визначення обліковою політикою форми обліку та порядку реєстрації облікової інформації щодо власного капіталу в регістрах аналітичного й синтетичного обліку.

Наведено перелік положень контрактної угоди, що визначається відповідно до потреб її учасників, та визначені аспекти юридичного забезпечення спільної діяльності в процесі складання контрактної угоди.

Перспективи. Наведені результати дослідження створюють перспективи для адаптації сучасних підприємств з іноземними інвестиціями до потреб міжнародних ринків капіталу, а за допомогою специфічного організаційного регламента бухгалтерського обліку – облікової політики, яка охоплює сукупність принципів, методів і процедур, – наведено правила організації обліку власного капіталу.

Ключові слова: власний капітал, іноземні інвестиції, організація обліку, облікова політика, облікові номенклатури, контрактна угода.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Організація бухгалтерського обліку : підруч. / Ф. Ф. Бутинець, О. В. Олійник, М. М. Шигун, С. М. Шулепова ; за ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. Житомир : ПП «Рута», 2002. 592 с.

Розвиток науки про бухгалтерський облік і господарський контроль: забезпечення стійкого розвитку економіки України : моногр. / Т. А. Бутинець, Т. В. Давидюк, І. В. Жиглей, І. В. Замула ; за заг. ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. Житомир : ЖДТУ, 2012. 308 с.

Камінська Т. Г. Облік і контроль кругообігу капіталу: моногр. Київ, 2013. 448 с.

Кужельний М. В., Левицька С. О. Організація обліку : підруч. Рівне : НУВГП, 2010. 262 с.

Ловінська Л. Г., Жилкіна Л. В., Голенко О. М. Бухгалтерський облік : навч. посіб. Ч. 3. Київ : КНЕУ, 2002. 370 с. URL: http://bookmeta.com/book/592-buxgalterskij- oblik-navchalnij-posibnik-l-g-lovinska-l-v-zhilkina-o-m-golenko/44-rozdil7.html

Лучко М. Р., Бенько І. Д. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах : підруч. Київ : Знання, 2006. 311 с.

Любар О. О. Нормативно-правове регулювання бухгалтерського обліку власного капіталу. Ефективна економіка. 2020. № 4. 11 с. URL: http://www. economy.nayka.com.ua/pdf/4_2020/101.pdf

Пантелєєв В. П., Сніжко О. С. Словник бухгалтера та аудитора; Держ. ком. статистики України, Держ. акад. статистики, обліку та аудиту. Київ : ДП «Інформ.-аналіт. агентство», 2009. 239 с.

Пилипенко О. І. Аналіз інвестиційної привабливості підприємства: огляд методик. проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. 2009. Вип. 1 (13). С. 323–329.

Свірко С. В. Облікова політика бюджетних установ як дієвий інструмент оптимізації їх бухгалтерського обліку. Фінанси, облік і аудит. 2015. Вип. 1. С. 269–295. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Foa/2015-1/22

Сопко В. В. Власний капітал акціонерних товариств: Особливості визначення та обліку. Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. 2007. Вип. 17.6. URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnltu/17_6/246_ Sopko_17_6.pdf

Сопко В. В. Концепція бухгалтерського обліку пасивів (капіталу, власності) в управлінні підприємницькою діяльністю : автореф. дис. … д-ра екон. наук : 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) ; Київ. нац. економ. ун-т ім. Вадима Гетьмана. Київ, 2008. 31 с.

Ткаченко Н. М. Бухгалтерський (фінансовий) облік, оподаткування і звітність :підруч. 6-те вид. допов. і перероб. Київ : Алерта, 2013. 982 с.

Міжнародні стандарти фінансової звітності. URL: http://www.minfin.gov.ua

НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»: наказ МФУ № 73 від 07.02.2013 р. URL: http://zakon.rada.gov.ua/


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.