Соціальне партнерство як імператива соціально- економічного розвитку України

Наталія Спасів, Галина Кулина, Надія Лубкей

Анотація


Вступ. Важливою передумовою успішної реалізації в країні концепції соціальної держави є ефективний розвиток соціального партнерства, адже в рамках партнерської взаємодії соціальних суб’єктів забезпечується соціальний діалог, активізується соціальна відповідальність підприємницьких структур та фінансових інституцій, нівелюються окремі соціальні проблеми та конфлікти. Тому питання активізації в Україні соціального партнерства як атрибуту розвиненої держави та впровадження дієвого механізму його розвитку є одним із першочергових, на що потрібно звернути увагу та окреслити шляхи вирішення.

Мета дослідження полягає в обґрунтуванні ролі соціального партнерства в забезпеченні соціально-економічного поступу держави та розкритті практики й проблематики його реалізації в Україні.

Методи дослідження базуються на діалектичному методі наукового пізнання і системному підході до вивчення ідеології соціального партнерства та його ролі у забезпеченні соціально-економічного розвитку держави з використанням процедур наукових абстракцій та аналогій, аналізу й синтезу.

Результати. розглянуто природу соціального партнерства та визначено основні аргументи й умови, що забезпечують його існування у державі. Окреслено ключові завдання, які виконуються в результаті ефективної реалізації механізму партнерської взаємодії в частині вирішення соціальних проблем і забезпечення соціально-економічного розвитку держави. Досліджено Індекс соціального розвитку країн світу та проаналізовано місце України у глобальному соціальному просторі.

Визначено найважливіші соціальні проблеми у вітчизняній соціальній сфері та особливості системи соціального партнерства. Аргументовано необхідність розвитку соціальної відповідальності в корпоративному управлінні, соціального діалогу та використання економічних стимулів активізації підприємництва для забезпечення пріоритетів соціально-економічного зростання держави.

Перспективи. подальші наукові дослідження важливо зосередити на проблемі підвищення ефективності управління соціальною відповідальністю бізнесу як умови посилення його конкурентоспроможності та забезпечення сталого розвитку.

Ключові слова: соціальна відповідальність, соціальна держава, соціальний діалог, соціально-економічне зростання, соціальне партнерство.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Turner L. Social partnership: an organizing concept for industrial relations reform. Workplace Topics. 1994. № 4 (1). Р. 83–97. URL: https://core.ac.uk/download/ pdf/144981947.pdf

Allen Joe. Next steps for Social Partnership in Wales. URL: https://www.tuc.org.uk/ blogs/next-steps-social-partnership-wales

European Social Fund support to social partners in the 2007–2013 period. URL: https://ec.europa.eu/employment_social/esf/docs/tp_partnership_en.pdf

Деханова Н. Г. Социальное партнерство как механизм согласования групповых интересов. Вестник Московского университета. Сер. 18. Социология и политология. 2018. Т. 24. № 4. С. 117–124.

Zinchenko A., Serohina I. Social partnership as an important tool for improving student training. Pedagogy and Education Management Review (PEMR). 2021. Issue 1 (3). P. 36–43.

Шапоренко О. Соціальне партнерство у вирішенні соціально-трудових конфліктів. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2019. № 3. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/3_2019/5.pdf

Савранська Г. М. Розвиток національної моделі соціального партнерства у контексті забезпечення соціальної безпеки України. URL: http://academy.gov. ua/ej/ej18/PDF/18.pdf

Home. Social Progress Imperative. URL: https://www.socialprogress.org/.

Global Index: Results. URL: https://www.socialprogress.org/ index/global/results

Моцна І. Проблеми розвитку соціального партнерства в Україні та шляхи її вирішення. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2019. Вип. 25. Ч. 1. С. 166–170.

Волкова Н., Кузнецова Ю. Соціальне партнерство як фактор економічної стабільності в Україні. Інфраструктура ринку. 2018. Вип. 25. С. 67–73.

Новіков Д. Концепція соціальної відповідальності бізнесу в аграрному секторі України. підприємництво та інновації. 2020. Вип. 13. С. 89–93.

Руденко О., Кондратюк О., Горєва А. Соціальна відповідальність бізнесу: суть, обліковий аспект та нефінансова звітність. Ефективна економіка. 2020. № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/11_2020/104.pdf

Концепція реалізації державної політики у сфері сприяння розвитку соціально відповідального бізнесу в Україні на період до 2030 року : Розпорядження КМУ № 66-р від 24.01.2020 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/66-2020-%D1%80#Text

Chorna N. P., Chornyi R. S., Shandruk S. K. Socio-economic development of Ukraine: new challenges and threats. Scientific bulletin of Polissia. 2018. № 1 (13). P. 100–107.

Варналій З. Соціальна відповідальність суб’єктів підприємництва в умовах скорочення бюджетного фінансування. Вісник Кам’янець-подільського національного університету ім. І. Огієнка. Економічні науки. 2016. Вип. 11. С. 437–446.
DOI: https://doi.org/10.35774/visnyk2021.03.008

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.