Недержавні пенсійні фонди: прагматика та проблематика діяльності в Україні

Зоряна Мацук

Анотація


Вступ. На сучасному етапі відбувається трансформація системи пенсійного забезпечення в Україні, що обумовлює необхідність: аналітичного дослідження діяльності недержавних пенсійних фондів, зокрема, відкритого типу, ідентифікації проблем їхньої діяльності та пошуку шляхів їхнього подальшого ефективного розвитку.

Методи. В статті використано методи аналізу та синтезу, графічні методи дослідження, економіко-статистичні методи збору та обробки інформації, зокрема вибіркові спостереження, групування, статистичні порівняння величин, трендовий аналіз – у процесі оцінювання діяльності недержавних пенсійних фондів в Україні, а також метод логічного узагальнення – для формулювання висновків.

Результати. Здійснено аналітичне оцінювання показників, які характеризують, як кількісний бік діяльності недержавних пенсійних фондів в Україні, так і якісний бік їхньої ефективності на вітчизняному фінансовому ринку. Зосереджено увагу на особливостях структури портфеля відкритих недержавних пенсійних фондів та зроблено висновок, що левова частка (близько 95%) в ньому належить грошовим коштам на банківських депозитах та державним цінним паперам. Здійснено аналіз показників дохідності п’яти найбільш прибуткових відкритих пенсійних фондів України (за результатами 2020 р.) та подано їхню порівняльну характеристику  як між собою за рівнем дохідності, так і з показником рівня інфляції. Відзначено тенденцію щодо зниження дохідності інвестиційних портфелів протягом аналізованого періоду. З’ясовано, що структура портфеля найбільш дохідних відкритих недержавних пенсійних фондів практично не відрізняється від загальної структури усіх пенсійних фондів України.

 

Висновки.Запропоновано формування структури портфеля недержавного пенсійного фонду на основі характеристики його вкладників, а для частини портфеля із найбільшим горизонтом інвестування – включати ризиковані інструменти: фонди прямих інвестицій, венчурні фонди та фонди нерухомості. Це дасть змогу використовувати частину пенсійних накопичень як довгостроковий інвестиційний ресурс для модернізації вітчизняної економіки.

Перспективи подальших досліджень обумовлюють необхідність розгляду основних методів, що використовуються в процесі вибору компанії з управління активами – адміністратора недержавного пенсійного фонду та оцінювання ефективності управління нею активами недержавних пенсійних фондів.

Ключові слова: акція, внески, дохідність, заощадження, облігація, пенсійний фонд, структура


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Beveridge W. Social Insurance and Allied Services. British Library. BL. Retrieved 8 July 2014.

Масгрейв Р. А., Масгрейв П. Б. Государственные финансы: теория и практика. Москва : Бизнес Атлас, 2009. 716 с.

Стиглиц Дж. Ю. Экономика государственного сектора. Москва: Изд-во МГУ: ИНФРА-М, 1997. 720 с.

Алексеєнко Л. Накопичувальна система пенсійного забезпечення в Україні: теоретико-прикладний дискурс. Вісник економіки.2021. Вип. 1. С. 22–32. DOI: https://doi.org/10.35774/visnyk2021.01.022

Фінансовий ринок: підруч.; М. А. Гапонюк, А. Є. Буряченко та ін. ; за заг. ред. проф. М. А. Гапонюка. Київ : КНЕУ, 2014. 419 с.

Фінансовий ринок: підруч. : у 2 т. ; Держ. фіск. служба України, Ун-т держ. фіск. служби України. Сер. : Податкова та митна справа в Україні. Т. 1 / Ю. М. Коваленко та ін. ; керівник авт. кол. і наук. ред. д-р екон. наук, проф. Ю. М. Коваленко. Ірпінь : Ун-т ДФС України, 2018. 441 с.

Онишко С. В. Управління фінансовими активами як інструмент забезпечення ефективності фінансового ринку. Науковий вісник ЧДІЕУ. Сер. 1: Економіка. 2014. Вип. 2. С. 105–110.

Фінансова інфраструктура України: стан, проблеми та перспективи розвитку : моногр. / [ В. Опарін, В. Федосов, С. Льовочкін та ін.] ; за заг. ред. В. Опаріна, В. Федосова. Київ: КНЕУ, 2016. 695 с.

Про недержавне пенсійне забезпечення : Закон України від 9 липня 2003 №1057-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1057-15#Text (дата звернення 10 квітня 2021).

Шарп У., Александр Г., Бейли Дж. Инвестиции : пер. с англ. Москва : ИНФРА-М, 2001. XII, 1028 с.

Аналітичний огляд діяльності ринку управління активами в Україні за 3-й кв. 2020 року. Недержавні пенсійні фонди. Офіційний сайт УАІБ. URL: https://www. uaib.com.ua (дата звернення 12 квітня 2021).

Консолідовані звітні дані. Офіційний сайт Національної комісії з регулювання ринку фінансових послуг. URL: https://www.nfp.gov.ua/ (дата звернення 20 квітня 2021).

Офіційний сайт Міністерства фінансів України. URL: https://index.minfin.com.ua/ ua/economy/index/inflation/ (дата звернення 20 квітня 2021).

Офіційний сайт відкритого пенсійного фонду «Приватфонд». URL: https:// privatfond.com.ua/uk/results (дата звернення 4 травня 2021).

Офіційний сайт відкритого пенсійного фонду «ОТП Пенсія». URL: https:// otppension.com.ua/results-of-activity (дата звернення 4 травня 2021).

Офіційний сайт відкритого пенсійного фонду «Фармацевтичний». URL: https:// farmfond.com.ua/zvitnist/pokazniki-diyalnosti/ (дата звернення 4 травня 2021).

Офіційний сайт компанії з управління активами – адміністратора пенсійних фондів «Upinvest». URL: https://upinvest.ua/funds/ (дата звернення 4 травня 2021).

Офіційний сайт всеукраїнського адміністратора пенсійних фондів. URL: https:// www.vseapf.com.ua/ua/funds_npf.html (дата звернення 6 травня 2021).

Ярошенко О. В. Життєвий цикл недержавного пенсійного фонду: методика визначення. Актуальні проблеми економіки. 2011. № 3. С. 235–242.

Про затвердження Положення про вимоги до осіб, що здійснюють професійну діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), щодо складу та структури активів недержавних пенсійних фондів, якими вони управляють: рішення НКЦПФР від 26.04.2012. URL: https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0787-12#Text (дата звернення 6 травня).
DOI: https://doi.org/10.35774/visnyk2021.03.041

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.